Bu gün itibariyle dünyada iki yüz civarında devlet vardır. İktidar denilen yönetim bütün devletlerde var. Fakat muhalefet ise, sadece demokrasi ile yönetilen devletlerde bulunmaktadır. Bir de samimi ve meşru muhalefetin…

Kur’an-ı Kerim’de, Huneyn Savaşı hakkında şöyle bahsedilir: “Muhakkak Allah pek çok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. O gün çokluğunuza güvenmiştiniz; fakat bu size bir fayda vermedi. Yeryüzü, o…

Hicretten sekiz sene sonra ve Milâdî 630 tarihinde kan dökülmeden Mekke’nin fethedilmesi üzerine, hem Kureyş kabilesi hem de civardaki kabilelerde İslâm’a karşı kalpler ısınmış ve kalabalık gruplar halinde bu yeni…

Hudeybiye Anlaşmasındaki zahiren Müslümanların aleyhinde olan bahsi geçen bu maddeler ve Kâbe’yi tavaf edemeyeceklerinden dolayı sahabeler çok mahzun olmuşlardı. Cenab-ı Hak, Medine’ye dönüş yolunda Hazret-i Peygambere (asm) Fetih Suresini vahyetti.…

Asr-ı Saadette vukua gelen olayları sadece tarihî bir hadise olarak görmek ve yüzeysel bir tarzda okumak doğru ve yeterli bir yaklaşım değildir. Onlarda nice hikmetler ve ders almamız gereken ibretler…

Uhud Savaşı öncesi gördüğü rüya üzerine Peygamber Efendimiz (asm) şehir müdafaası yapma fikrini savunuyordu. Bedir Savaşına katılmayan genç sahabeler ise, meydan muharebesiyle aslanlar gibi çarpışıp şehit olmayı istiyorlardı. Hazret-i Hamza…

Hakkında vahiy olmayan her meselede sahabeleriyle mutlaka istişare eden ve onların görüşlerini alan Sevgili Peygamberimiz (asm) için Hazret-i Ebu Hureyre (r.a.) “Sen işlerinde onlarla istişare et.” ayetiyle emrolunduğu zaman, ben…

Tahkiki iman dersleriyle Asr-ı Saadetle âhirzaman arasında bir ilim ve irfan köprüsü kuran ve Asr-ı Saadet modelini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri de tevazuun zirvesindeydi. Âhirzaman müceddidi kimliğiyle Mehdiyet vazifesini yerine…

Cenab-ı Hakkın en büyük isimlerinden olan, Besmelenin içine giren ve her hayırlı işin başında söylenen Rahman ve Rahim isimlerinin, rahmet ve şefkat yolu olduğunu beyan eden Bediüzzaman Hazretleri, bu isimlere…

Hayatı, hal ve hareketleri hep orta yol olan Sevgili Peygamberimiz (asm) Bedir savaşı bitince, Hazret-i Ömer’e sordu “Ya ömer ! Sence bu esirleri ne yapalım?” diye sordu. Hazret-i Ömer (r.a.)…

İnsanların en hayırlısı olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en hayırlısı olan Hazret-i Muhammed (asm), en mutedil ve en müstakim bir fıtratta yaratılmıştı. Cenab-ı Hak onu en güzel bir tarzda…

Peygamberler içinde sonuncusu olan Hazret-i Muhammed’in (asm) çok farklı bir yeri ve değeri vardı. Allah onun için “Ey Habibim! Eğer seni yaratmayacak olsaydım, felekleri ve âlemleri yaratmazdım.”buyuruyordu. Kâinat onun yüzü…

İslâm dininden önceki cahiliye döneminde insanlık dehşetli bir manevi buhran yaşıyordu. Zulüm, kargaşa, savaş, cahillik, fakirlik ve vahşet gibi olumsuz şeyler toplumları kasıp kavuruyordu. İnsanlık bir kurtarıcı bekliyordu. Zira, eski…

“Bu gün dininizi kemale erdirdim ve tamamladım.”ferman eden Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlâk bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir. Diğer…