Hayatı boyunca müspet hareketi mesleğinin en temel prensiplerinden biri yapan Bediüzzaman Hazretlerinin, meslek ve meşrebini özenle takip eden Nur Talebeleri ve iman hizmeti cereyanı, başkalarıyla kıyaslanmayacak kadar önemli ve değerli…

Kaynağı Kur’an ve Sünnete dayanan Nur Hareketi ve İslâm adına son yüz yılın yetiştirdiği Bediüzzaman gerçeği, bir asra yakın bir zamandan beri Türkiye’nin gündemine oturmuş, lehinde ve aleyhinde çok şeyler…

!970 yılından bu tarafa gazete, dergi, kitaplar, seminer, konferans ve paneller, radyo ve televizyon programları ve Bediüzzaman mevlitleriyle, geniş dairelerle Risale-i Nur’un en önemli konuları paylaşılıyor ve böylece dostlar dairesi…

Bütün insanlığın hem dünya hem de âhiret saadetine vesile olmak için vahyedilen Kur’an-ı Hakim’in en mükemmel ve çağın anlayışına uygun olarak telif edilen Risale-i Nur tefsirleri, bu asrı ve gelen…

Aynı kaynaktan beslenen ve fikren bir ve beraber olması gereken, imana ve Kur’an’a hizmet eden dâvâ adamlarının içine ayrılık tohumları atıp, farklı istikametlere sürüklemeye çalışan derin güç merkezleri, bu vatan…

En son ve en mükemmel din olan İslâmiyetin doğuşundan günümüze kadar, çeşitli mezhep, meslek ve meşreplere mensup cemaat ve tarikatlar meydana gelmiş ve bu mukaddes dinin bizlere kadar ulaşmasında onların…

Zübeyir Gündüzalp ve Mustafa Sungur Ağabeyler ve diğer emsalleri, daha sonra gelen kuşaklara numune-i imtisal olan dâvâ adamlarıdır. Gecemizi gündüze katarak ve canımızı dişimize takarak kudsî dâvâmıza sahip çıkmak, hatta…

Hazret-i Peygamberi (asm) rüyasında görmeyi çok arzu eden bir mürit, ısrarla şeyhinden yardımcı olmasını ister. Bu ısrarlara dayanamayan şeyh efendi müridine, akşam yemeğini bol tuzlu ve turşu ilâveli yemesini tembih…

Ehl-i imanın imanını dalâlet-i mutlakadan muhafaza etmek ve hem kendilerini, hem de vatandaşlarını kabrin tek başına hapsinden ve cehennemin ebedi idamından kurtarmak gayesiyle, bir asra yakındır bütün gayretleriyle çalışan Nur…

Hayat ve geçim şartlarının ağırlaşması, televizyon kanallarının çoğalması ve insanı dünyaya çağıran, aklını, ruhunu, kalbini dağıtan daha bir çok sebeplerin artması yüzünden herkesin etkilendiği gibi, etkilenen bir kısım hizmet erbabı…

Kıyamet öncesi son devrin insanlarının imdadına, Allah’ın izin ve ikramıyla bir Hızır gibi yetişen ve en son semavi kitap olup, en mükemmel bir hidayet rehberi olan Kur’an-ı Azimüşşan’ın; çağımızda harika…

Asırlara, zamanlara, mekânlara ve çağa damgasını vuran, âhirzaman fitneleri devrinde irşat ve tenvir eksenli manevi bir cihad hizmeti başlatarak, İslâm milletinin ve bütün insanlığın imanını ve ebedi saadetlerini kurtarmayı en…

Kudsî ve cihanşümul bir dâvâ etrafında halka tutan ve Nur Talebesi ünvanıyla anılan muhtelif gruplara mensup insanların hepsinin aynı derecelerde olması beklenemez. Elbette fertlerin derece farkı olduğu gibi, grupların da…

Cumhuriyet döneminin en dikkat çeken aktif hareketlerinden biri ve en birincisi olan Nurculuk akımı, devleti idare edenler tarafından hep endişeyle bakılmış ve her an patlamaya hazır bir bomba gibi zannedilerek,…

Âhirzamanın fitne ateşleri içinde kıvranan ve imanları sarsıntıya uğrayıp kalpleri yaralanan insanlığın, imdadına bir Hızır gibi yetişen Bediüzzaman ve onun telif ettiği Risale-i Nur tefsirleri, sadece İslâm âlemi değil, belki…

Değişik ehl-i vukuf gruplarına inceden inceye tetkik ettirilen Nur Risalelerine bir iki rapor dışında olumsuz rapor veren olmamış, menfi rapor verenler de hakka ve ilme dayanarak değil, ideolojik hareket ettikleri…

Akıl ve idrak sahibi ve düşünen bir varlık olan insanların meydana getirdiği toplumlarda, aynı düşünceyi paylaşan insanların kümelendiği akımlar insanlık tarihi boyunca hep olagelmiştir, bundan sonra da olacaktır. Müspet veya…

Âhirzamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Hazretlerinin, temsil ettiği kudsî mesleğinin en temel esaslarından biri de müspet harekettir. İmanından gelen bir şehamet ve cesaretle en zalim ve cebbar kumandanlara bile boyun…