(Dünden devam) İhlâs hakikatinin ne olduğunu bilenler ihlâstan bahseder ve o görüntüyü de verirler. Fakat İslâmi cemaat ve grupların manevi hayatını zehirleyen sebepleri ortadan kaldırıp tedavi eden tek ilâç ise,…

Yapılan ibadet ve hizmetlerin yalnız Allah emrettiği için yapılması ve neticesinde de Allah’ın rızasından başka hiç bir şey gözetilmemesi anlamına gelen hakiki ihlâs, ancak kulun kendisi ile Cenab-ı Hak arasında…

Uzun bir zamandan beri sürekli toparlanan ve kendisini yenileyen Risale-i Nur hareketi, yeni ufuklara doğru yol almaya devam ediyor. Siyaset âleminde meydana gelen bir takım hadiseler sonucu bazı siyasi cereyanların…

(Dünden devam) Risale-i Nur Talebelerinin bir cihette üstadının Hazret-i Ali (r.a.) olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri ” Nur mesleğinde hubb-u Âl-i Beyt (Ehl-i Beyt sevgisi) esastır.” (Emirdağ Lâhikası s. 210) demektedir.…

Ehl-i Beyt, Sevgili peygamberimizin (asm) evine mensup olanlara verilen bir ünvandır. Özellikle Âl-i Abâ diye tanımlanan ve Hazret-i Ali (r.a.), Hazret-i Hasan (r.a.) ve Hazret-i Hüseyin (r.a.) neslinden gelenlere verilen…

(Dünden devam) Medeniyet terbiyesi adı altında dine ve inanca yabancılaşan ve hayatı sadece bu dünyadan ibaret zanneden gençlerin bir kısmı, babasına moruk, annesine kocakarı diyerek onların baş belâsı olduğu gibi,…

Gençlik bir milletin geleceğidir. Gençliğine sahip çıkmayan milletlerin geleceği de olmaz. Mazisinden ve köklerinden kopmuş nesillerin ülkesine ve milletine  faydalı olmasını beklemek boş bir hayalden ibarettir. Dininden uzaklaşmış ve inancını…

(Dünden devam) Gençleri dalâlet ve sapıklığa düşmekten kurtarıp, hidayet ve iman yolunda yürümelerini temin etmek için, özellikle öğretmenlere büyük vazife düşüyor. Bir hamur gibi gençleri yoğurup istediği şekle getirmek onların…

1980 yıllarının başlarından itibaren hem dünya hem de ülkemizde çok hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Son iki yüz yıldır dünyayı etkileyen materyalist ve maddeci akımlar, Allah’ı ve âhireti yok saydıkları için…

(Dünden devam) Kur’an-ı Kerim’in kırk cihetle mucize özelliklerinden biri olan usandırmamak keyfiyeti, onun bu zamanda  harika bir tefsiri olan Risale-i Nur’a da geçmiş. Bir ömür boyu okunduğu halde, her defasında…

Asr-ı Saadetten bu zamana kadar Kur’an-ı Kerim için üçyüz ellibin tefsir yazıldı. Allah’ın kelâmı olduğu için her asır ondan kendine ait derslerini aldı. Risale-i Nur tefsirleri, Kur’an’ın son çağa hitap…

(Dünden devam) Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin geride kalmasından sonra, bir asırdır cumhuriyet dönemini yaşıyoruz. Harf devriminden sonra, okunamadığı için eski yazılmış kitaplar kütüphanelerde çürümeye terk edilmiş bir durumda.…

Peygamberlik öncesi Nur Dağındaki Hira Mağarasına giden ve tepelerinden âlemi seyrederek Cenab-ı Hakkın kudret ve azametini tefekkür eden Sevgili Peygamberimiz (asm), bir Ramazan ayı gecesinde yine o mağarada idi. Yapayalnız…

(Dünden devam) Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur mesleğinin en temel esaslarından olan ihlâs ve uhuvvet prensipleri üzerinde çok durduğu gibi, tesanüd meselesi üzerinde de çok durmaktadır. Bu hususta,…

İslâm tarihi boyunca Allah’ın adını yüceltmek ve dini dünyaya yaymak için çalışan kahraman insanlar, en büyük güçlerini parada ve kalabalıklarda değil, ihlâs ve samimiyette bulmuşlardır. Allah’ın rızasını asıl maksat yapan…

(Dünden devam) İnternet, televizyon ve diğer teknolojik cihazların, insanların en kıymetli sermayesi olan zamanlarını değirmen gibi boşa öğüttüğü bir zamanda, bir çok hizmet mahallerindeki kardeşlerin, Risale-i Nur okuma programları yaptığı…

Yaratılışı itibariyle hem dünya hem de bütün insanlık âlemiyle alâkadar olan insanların, her şeyle bir cihette ilgisi vardır. Sosyal bir varlık olduğundan, özellikle teknolojinin gelişmesiyle küçük bir köy hükmüne geçen…

(Dünden devam)   Risale-i Nur ile yapılan iman hizmetinde işi birbirine havale etmek kat’iyen doğru değildir. Zira “Neme lâzım başkası düşünsün, istibdadın yadigârıdır.”  Başkasının tembellik yapması ve geri durması hizmet…

Mukaddes bir dâvâya inanmış ve gönül vermiş olan insanlar yalnız kendilerini değil, mensubu olduğu milletin de imanını ve ebedi hayatını kurtarmak için her türlü fedakârlığı yapmayı bir hedef olarak kabul…

(Dünden devam) Takip ettikleri iman hizmeti yolunun doğruluğuna yürekten inanan Nur Talebeleri, başkalarının ne dediğine bakmadan ve aldırmadan ve Allah’ın rızasını esas maksat yaparak hedeflerine yürümeye devam ediyorlar. Risale-i Nur…

(Dünden devam) Kendilerine belli hedefler seçen ve ona kilitlenen fedailer grubu meydana getirenler, Sahabeler gibi maksadına yürür ve aralarındaki sohbetleri dünya işleri değil, rüyalarında bile hizmet ile meşgul olurlar. Şevksizlik,…

Belli hedeflere odaklanarak, ortak akıl ile yapılması gereken faaliyetleri takım ruhuyla ortaya koyan heyetlerin, arzu ettikleri hedeflere ulaşmaması mümkün değildir. “Kim ihlâs ile ve samimiyetle neyi isterse Allah onu verir.”…

(Dünden devam) Günde beş defa kılınan namazlarda kırk defa okunan Fatiha Suresinde, Allah’tan bizi dosdoğru yola iletmesini isteriz. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kulların gittiği bu yol, Kur’an-ı Kerim’de sırat-ı…

(Dünden devam) Ancak, iman ve inkâr mücadelesi kıyamete kadar sürecekti. Bu sefer açıktan din düşmanlığı yapmak yerine, plan değiştirip yeni taktiklerle ortaya çıktılar. Dünyanın câzip şeylerini öne sürüp, nefsâni ve…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin önemli bir tespiti vardır: “Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve muktezâ-yı hali düşünmemekten çıkar.” Ülkemizde bir çok yanlış uygulamalar bir asırdan beri yapıldı ve yapılmaya…

(Dünden devam) Ve nihayet 1950 yılına gelindi. Bir çeyrek asır boyunca bu Müslüman milletin inançlarına cephe alan ve dinini yaşamak ve yaşatmak isteyenlere, çeşitli bahanelerle dünyayı zindana çeviren berbat ve…

Çam Dağından yuvarlanan bir kar topunun vadileri dolduran bir çığa dönüşmesi gibi, bir Bediüzzaman ile başlayan iman ve Kur’an hizmeti gittikçe inkişaf ediyor, engel tanımaz bir yayılmayla elden ele, gönülden…

(Dünden devam) Bütün bir milletin hem dünya hem de âhiret saadeti için iman hakikatlerinin tebliği vazifesinde ciddi bir gayretle çalışan ve her türlü engel ve sıkıntılara Bediüzzaman Hazretleri gibi sabır…

Telif ettiği Kur’an tefsirleri ve ortaya koyduğu hizmetleriyle zamana mührünü ve çağa damgasını vuran Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, yaratılıştan vazifesi ve hayatının neticesi olan iman ve Kur’an hakikatlerini ispat ve…