Zübeyir Gündüzalp ve Mustafa Sungur Ağabeyler ve diğer emsalleri, daha sonra gelen kuşaklara numune-i imtisal olan dâvâ adamlarıdır. Gecemizi gündüze katarak ve canımızı dişimize takarak kudsî dâvâmıza sahip çıkmak, hatta…

Hazret-i Peygamberi (asm) rüyasında görmeyi çok arzu eden bir mürit, ısrarla şeyhinden yardımcı olmasını ister. Bu ısrarlara dayanamayan şeyh efendi müridine, akşam yemeğini bol tuzlu ve turşu ilâveli yemesini tembih…

Ehl-i imanın imanını dalâlet-i mutlakadan muhafaza etmek ve hem kendilerini, hem de vatandaşlarını kabrin tek başına hapsinden ve cehennemin ebedi idamından kurtarmak gayesiyle, bir asra yakındır bütün gayretleriyle çalışan Nur…

Hayat ve geçim şartlarının ağırlaşması, televizyon kanallarının çoğalması ve insanı dünyaya çağıran, aklını, ruhunu, kalbini dağıtan daha bir çok sebeplerin artması yüzünden herkesin etkilendiği gibi, etkilenen bir kısım hizmet erbabı…

Kıyamet öncesi son devrin insanlarının imdadına, Allah’ın izin ve ikramıyla bir Hızır gibi yetişen ve en son semavi kitap olup, en mükemmel bir hidayet rehberi olan Kur’an-ı Azimüşşan’ın; çağımızda harika…

Asırlara, zamanlara, mekânlara ve çağa damgasını vuran, âhirzaman fitneleri devrinde irşat ve tenvir eksenli manevi bir cihad hizmeti başlatarak, İslâm milletinin ve bütün insanlığın imanını ve ebedi saadetlerini kurtarmayı en…

Kudsî ve cihanşümul bir dâvâ etrafında halka tutan ve Nur Talebesi ünvanıyla anılan muhtelif gruplara mensup insanların hepsinin aynı derecelerde olması beklenemez. Elbette fertlerin derece farkı olduğu gibi, grupların da…

Cumhuriyet döneminin en dikkat çeken aktif hareketlerinden biri ve en birincisi olan Nurculuk akımı, devleti idare edenler tarafından hep endişeyle bakılmış ve her an patlamaya hazır bir bomba gibi zannedilerek,…

Âhirzamanın fitne ateşleri içinde kıvranan ve imanları sarsıntıya uğrayıp kalpleri yaralanan insanlığın, imdadına bir Hızır gibi yetişen Bediüzzaman ve onun telif ettiği Risale-i Nur tefsirleri, sadece İslâm âlemi değil, belki…

Değişik ehl-i vukuf gruplarına inceden inceye tetkik ettirilen Nur Risalelerine bir iki rapor dışında olumsuz rapor veren olmamış, menfi rapor verenler de hakka ve ilme dayanarak değil, ideolojik hareket ettikleri…

Akıl ve idrak sahibi ve düşünen bir varlık olan insanların meydana getirdiği toplumlarda, aynı düşünceyi paylaşan insanların kümelendiği akımlar insanlık tarihi boyunca hep olagelmiştir, bundan sonra da olacaktır. Müspet veya…

Âhirzamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Hazretlerinin, temsil ettiği kudsî mesleğinin en temel esaslarından biri de müspet harekettir. İmanından gelen bir şehamet ve cesaretle en zalim ve cebbar kumandanlara bile boyun…

Yazdığı eserlerinde her şeyin ifrat ve tefritine karşı olduğunu gördüğümüz asrın imamı Bediüzzaman Hazretleri, bir hususu bundan istisna tutmuştur. O da müfritâne irtibattır. Kendisine yüksek makamlar verilmesi yerine, müfritâne irtibat…

Çin’li bir filozof demiş: “Eğer bir yıllık hedefiniz varsa pirinç ekin. On yıllık hedefiniz varsa ağaç dikin. Şayet yüz yıllık hedefiniz varsa insan yetiştirin.” Gerçekten, uzun vadeli ve büyük hedefleri…

Sanayi toplumunu aşarak bilgi toplumuna ulaşıldığı zamanımızda, gelişmiş ülkelerin en önem verdiği ve en büyük  yatırımını ona yaptığı yetişmiş insan gücüdür. Bilgili, san’atının ehli ve verilen vazifeyi liyâkatla yerine getiren…

Birisi demiş “Bana bir nokta-i istinad gösterin, onunla dünyayı yerinden oynatayım.” Bu sözde acaip bir sır vardır ki, kâinat içinde âciz ve zayıf bir varlık olan insan, bir dayanak noktası…

“Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete dairdir. Ancak, yüzde biri siyasete taalluk eder. Onu da ululemirleriniz düşünsün.” diyerek, isyan etmiş sekiz avcı taburunu itaate getiren Bediüzzaman, bu…

Cenab-ı Hak, insanları çeşitli fıtrat ve kabiliyetlerde yaratmıştır. Hiç bir fert sima bakımından birbirine benzemediği gibi, mizaç ve karakter bakımından da benzememektedir. Aynı yumurta ikizlerinde bile, huy ve karakter bakımından…