Cumhuriyet mahkemeleri tarafından haksız ve hukuksuz bir tarzda kendisini mahkûm etmek isteyenlere karşı merdâne bir tavır ve tavizsiz bir duruş sergileyen Bediüzzaman, yaptığı müdafaasında “Ben de adliyenin mahkemesine derim ki:…

Bir asra yaklaşan uzun ve bereketli ömrünü iman ve Kur’an hakikatlerine  vakfeden  ve hem Sünnet-i Seniye hem de şeair-i İslâmiyenin ihyasına feda eden büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri;…

“Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celp etmekle olur. İşte, hapsimizle nazar-ı dikkat Nurlara celp olur, bir ilânat hükmüne geçer. En ziyade muannit…

Eski Said döneminde aktif olarak sosyal hayatın içinde olan ve siyaset yoluyla dine hizmet hissiyle, siyaseti dine dost ve hizmetkâr yapmaya çalışan Bediüzzzaman Hazretleri, yaşadığı dönemin hemen bütün gazetelerinde makaleler…

Farklı metot ve usullerle İslâm dinine hizmet eden dînî cemaatler, başkalarının noksan ve kusurları ile meşgul olmak yerine, kendi eksiklerini bulup tamamlamak, hatalarını tespit edip düzeltmekle uğraşsalar daha doğru olur.…

Dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de İslâm dinine hizmet eden muhtelif isimlerde  cemaatler ve tarikatlar vardır.  Bu grupların meşgul oldukları hedef kitle, aynı milletin bütün fertleridir. Bu bakımdan, çıkması muhtemel…

Radikal bir anlayışla ve silahlı mücadele yoluyla din nokta-i nazarından hak aramak gibi bir yola tevessül ve tenezzül etmeyen Bediüzzaman, cihad mantığı içinde mesleğinin önemli bir prensibini şöyle izah ediyor:…

Ahirzamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Hazretleri, çok meselelerde içtihad yaparak dinde tecdit vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir. Bahsi geçen içtihatlardan birini de cihad meselesinde yapmıştır. Bediüzzaman, fertten cemiyete giden bir ıslahat…

Her insanın doğuştan var olan hürriyet hakkı, insanlık tarihi boyunca uğrunda oluk gibi kanlar dökülen ve bedeller ödenen en temel haklardandır. İnsanlığın; vahşet ve bedeviyet, kölelik, esirlik, ücretlilik, malikiyet ve…

Kendine has orijinal bir dili olan Risale-i Nur tefsirlerini sadeleştirme gayretkeşlikleri, Bediüzzaman’ın edebî cephesini öldürmek ve sıradan kitaplar haline dönüştürmektir. Bunun böyle olmasını istemeyen Bediüzzaman çok ciddi ikazlarda bulunmaktadır. “Sizlerde…

Bediüzzaman talebeleriyle birlikte Denizli hapishanesine düştüğü zamanlarda tanışan muallim Hasan Feyzi Ağabey, Risale-i Nur hakkında çok önemli tespitlerde bulunmaktadır. “Risale-i Nur, Kur’an-ı Mu’cizü’l- Beyan’ın taht-ı tasarrufunda olduğundan, ona uzanan, ilişmek…

29. Mektup Telvihat-ı Tis’a risalesinde tasavvuf bahsinde tarikatların mahiyetini anlatan Bediüzzaman, onları ehl-i dünyaya karşı savunurken, kendi mesleğinin tarikat değil, bu zamanda sahabe mesleğinin bir cilvesi olduğunu beyan ediyor. Doğrudan…

Asr-ı Saadetten sonra, özellikle hicretin üç yüzüncü yılından itibaren Bediüzzaman Hazretlerine gelinceye kadar, iki ana usul ve metot şeklinde hizmetler yapılageldi. Tarz bakımından farklılıklar arz etse de, kalp ayağıyla hareket…

İman cihetinde olduğu gibi, içtimai ve siyasi alanda da vazifeli olan Bediüüzzaman Hazretleri, “Üçüncü Said” olarak tanımladığı 1950-1960 yılları arasında yazdığı Emirdağ Lâhikalarıyla, millete rehberlik vazifesini sürdürdü. Vasiyetnamesi hükmünde olan…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Milâdî tarihle seksen iki senelik bereketli ve uzun bir ömür yaşadı. Hayatını tamamen iman ve Kur’an hakikatlerinin hizmetine adadı. Dünya zevki namına bir…

Bediüzzaman Hazretlerinin bâki âlemlere göç etmesinden sonra, Nur Talebeleri bir şekilde hizmetlerini hep meşveret ederek yapageldiler. 1960 ihtilâlinden sonra İstanbul’a gelip, Süleymaniye Dershanesine yerleşen merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey, Bediüzaman’ın yakın…

“Meşrutiyet hükümete düştüğü vakit, fikr-i hürriyet Meşrutiyeti her vecihle uyandırır. Her nevide, her taifede onun san’atına ait bir nevi Meşrutiyeti tevlit eder. Hatta ulemada, medariste (medreselerde), talebede bir nevi Meşrutiyeti…

Asr-ı Saadette, Sevgili Peygamberimiz (asm) hakkında vahiy olmayan her meselede sahabeleriyle iştişâre eder ve çıkan karar ne olursa olsun ona uyarak, kararlılıkla onu icra ederdi. Çünkü, Cenab-ı Hak ona “Ve…

Ortaya koyduğu Kur’an’î hakikatleri bizzat nefsinde yaşayan Bediüzzaman Hazretleri, binler adamın irşadına vesile olurken, İslâm fedaisi özelliğinde  keyfiyet ve kaliteli dâvâ adamlarını yetiştirmeyi de başarmıştır. “Kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan,…

İman ve Kur’an hakikatlerine hizmet eden İslâm fedailerinin dikkat etmesi ve önemsemesi gereken ve olmazsa olmazları olan bir takım prensip ve ölçüleri vardır. Onlara riayet ettikleri nispette rahat bir ortamda…