Anadolu ziyaretleri çerçevesinde ikinci gittiğimiz il Düzce idi. Yeni Asya Vakfı Düzce şubesinin konferans salonunda tertip ettikleri bir program için gitmiştik. “İslâm dininde cihad anlayışı ve Bediüzzaman” konulu konferansımızı takdim…

Bir önceki makalemizde izah ettiğimiz gibi, iman ve inkâr mücadelesinde dengeli bir fikrî cihad anlayışını sürdüren Nur Talebeleri, Anadolu’nun her tarafında gayretle çalışmalarına devam ediyorlar. Risale-i Nur külliyatında var olan…

Kur’an ve iman hizmetinde ihlâs ile çalışan Nur Talebeleri, devlet tarafından bir türlü anlaşılamamış ve potansiyel bir tehlike zannedilerek her fırsatta rahatsız edilip, içleri karıştırılmak istenmiştir. Böylece, gerçekte ödüllendirilmesi gereken…

En son ve en mükemmel din olan İslâmiyetin doğuşundan günümüze kadar, o dinin yayılması ve yüceltilmesi için çeşitli mezhep, meslek ve meşreplere mensup cemaat ve tarikatlar meydana gelmiş ve bu…

Nakşibendi tarikatının manevi bir güneşi, ikinci Hicri bin yılın müceddidi, tarikat yoluyla İslâm dinine hizmeti esas alan ve hayatının sonlarına doğru, tarikat yerine doğrudan iman hakikatleri dersini vermeye başlayan İmam-ı…

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliyalar, kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya ve yüceltecek zatlardan haber vermişler ve…

İhlâs, sadâkat ve tesanüt sıfatları üzerine inşa edilen Risale-i Nur mesleğinin hassasiyeti, enâniyet ve benlik yapmayı kaldırmıyor. Ben yerine, biz deyiniz emrediyor.Cemaati atalet zindanına düşüren mühim sebeplerden biri de, fikr-i…

Âhirzaman müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ortaya koyduğu, Kur’an’a dayalı Nur mesleğinin en önemli konularından biri de BEN yerine BİZ gerçeğidir.Eski zamanlardaki ferdiyetçilik tarzından farklı olarak, cemaat asrı olan…

Şark tarafından zuhur eden nur meselesine daha da açıklık getiren Bediüzzaman’ın, Emirdağ Lâhikasında ifade ettiği uzunca bir alıntıyı birlikte takip edelim: “Bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak, hatta…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri henüz çocuk yaşlarındayken , sarf ve nahiv ilmini öğrenmek için çevresindeki medreselere gider. Hocalarından biri, Nurs köyünden gelen talebelere ziyadesiyle ilgi gösterir, soğuk kış gecelerinde onların…

Bu dünya bir imtihan meydanıdır. Altınları bakır olanlardan ayıran bir elek, elmasları şişelerden, sıddık fedakârları mütereddit sebatsızlardan, halis muhlisleri benlik ve menfaatini bırakmayanlardan temyiz ve tefrik eden bir süzektir. Samimi…

Hadis-i Şeriflerde bildirildiğine göre, Mukallibel Kulûp (Kalpleri Değiştiren) olan Cenab-ı Hakkın, günde yetmiş defa insan kalbine tecelli ettiği haber verilir. Bu yüzden insanın bir hali diğer halini tutmaz. Bazen sevinçli,…

Bediüzzaman Hazretlerinin ihtiyarladıkça artan enerjisinden, Risale-i Nur dairesinin alacakları çok dersler vardır. Özellikle bu kudsi dâvânın yirmi otuz seneden beri çilesini çekerek gelen, içtimai ve bünyevî imtihanları aşarak, yüzünün akıyla…

Hayatı, uzun bir dizi filme konu olacak kadar macera ve hizmetlerle geçen asrın imamı, çağın manevi sahibi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri; telif ettiği Risale-i Nur tefsirleri yüzünden, cumhuriyet döneminde…

Dokuzuncu asırda İslâmiyetle tanışan ve kısa zamanda onunla kaynaşan Türkler, zamanla içlerinden İmam Buharileri, Ahmet Yesevileri, Hacı Bektaş-ı Velileri, Alperenleri, Şah-ı Nakşi Bendleri, Mevlâna Celâliddin ve Horasan Erenleri gibi daha…

Çağımızın büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Şeyh Said isyanı bahane edilerek ehl-i dünya tarafından zulmen Isparta ilinin Barla köyüne sürgün olarak gönderildi. Hiç bir suçu olmadığı ve o…

Büyük İslâm âlimi ve son müceddit olan Bediüzzaman Hazretleri, hayatı boyunca yalnız iman ve Kur’an hakikatlerinin ispat ve izahına ömrünü feda etti. Bu memleket insanının kalp hastalığının iman zayıflığı olduğunu…

Asr-ı Saadettteki sahabe mesleğinin bir cilvesini bu asra taşıyan Bediüzzaman Hazretlerinin ikazları çerçevesinde, Risale-i Nur Talebeleri için Nur Risalelerinin okunması, yayılması ve neşriyatımıza sahip çıkmanın dışındaki şeylerle meşgul olmak ve…

Nur Risaleleri ve Risale-i Nur hareketi bir ihtiyaç ve zaruretten doğdu. Çünkü, bin küsur seneden beri Kur’an ve imana hizmet veren tarikatlar ve kelâm âlimlerinin yazdığı eserler, fen ve felsefeden…

23 Mart 1960 yılında Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatından sonra da, karanlık mahfiller her türlü fitne ve tuzakları kullandılar. Ancak, Bediüzzaman’ın “Kâinata değişmem.” dediği merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin idareci tavırları,…

Risale-i Nur hareketinin başladığı 1920 yıllarından bu güne geçen bir asırlık zaman içinde, baş döndürücü olaylar yaşanarak geliniyor. İslâm ve insanlık tarihinde, hak ve hakikat tarafında bulunan peygamberler, sonra onların…