(Dünden devam) Takip ettikleri iman hizmeti yolunun doğruluğuna yürekten inanan Nur Talebeleri, başkalarının ne dediğine bakmadan ve aldırmadan ve Allah’ın rızasını esas maksat yaparak hedeflerine yürümeye devam ediyorlar. Risale-i Nur…

(Dünden devam) Kendilerine belli hedefler seçen ve ona kilitlenen fedailer grubu meydana getirenler, Sahabeler gibi maksadına yürür ve aralarındaki sohbetleri dünya işleri değil, rüyalarında bile hizmet ile meşgul olurlar. Şevksizlik,…

Belli hedeflere odaklanarak, ortak akıl ile yapılması gereken faaliyetleri takım ruhuyla ortaya koyan heyetlerin, arzu ettikleri hedeflere ulaşmaması mümkün değildir. “Kim ihlâs ile ve samimiyetle neyi isterse Allah onu verir.”…

(Dünden devam) Günde beş defa kılınan namazlarda kırk defa okunan Fatiha Suresinde, Allah’tan bizi dosdoğru yola iletmesini isteriz. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kulların gittiği bu yol, Kur’an-ı Kerim’de sırat-ı…

(Dünden devam) Ancak, iman ve inkâr mücadelesi kıyamete kadar sürecekti. Bu sefer açıktan din düşmanlığı yapmak yerine, plan değiştirip yeni taktiklerle ortaya çıktılar. Dünyanın câzip şeylerini öne sürüp, nefsâni ve…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin önemli bir tespiti vardır: “Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve muktezâ-yı hali düşünmemekten çıkar.” Ülkemizde bir çok yanlış uygulamalar bir asırdan beri yapıldı ve yapılmaya…

(Dünden devam) Ve nihayet 1950 yılına gelindi. Bir çeyrek asır boyunca bu Müslüman milletin inançlarına cephe alan ve dinini yaşamak ve yaşatmak isteyenlere, çeşitli bahanelerle dünyayı zindana çeviren berbat ve…

Çam Dağından yuvarlanan bir kar topunun vadileri dolduran bir çığa dönüşmesi gibi, bir Bediüzzaman ile başlayan iman ve Kur’an hizmeti gittikçe inkişaf ediyor, engel tanımaz bir yayılmayla elden ele, gönülden…

(Dünden devam) Bütün bir milletin hem dünya hem de âhiret saadeti için iman hakikatlerinin tebliği vazifesinde ciddi bir gayretle çalışan ve her türlü engel ve sıkıntılara Bediüzzaman Hazretleri gibi sabır…

Telif ettiği Kur’an tefsirleri ve ortaya koyduğu hizmetleriyle zamana mührünü ve çağa damgasını vuran Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, yaratılıştan vazifesi ve hayatının neticesi olan iman ve Kur’an hakikatlerini ispat ve…

(Dünden devam) İhlâs sırrını muhafaza etmek ve müstakil bir iman cereyanı özelliğini devam ettirmek için, her türlü meşakkat ve çileyi göğüsleyen Bediüzzaman Hazretleri, İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatına Demokrat…

Âhirzamanın fitnelerle dolu hadiseleri içindeki mağdur ve mazlum ehl-i imana nokta-i istinat  ve dalâlet vadilerinde hayrete düşen ve manevi girdaplarından bir çıkış yolu arayan insanlığa, manevi bir rehber olan Bediüzzaman…

(Dünden devam) Zamanın getirdiği bir kısım zaruretler ve hizmetin genişletilmesi için müracaat edilecek bir takım teknik imkân ve vasıtalar, bahsi geçen istiğna prensibinin korunmasına engel değildir ve olmamalıdır. “Eğer biz…

İslâm tarihinde eşine pek az rastlanan bir çok seçkin vasıflarla meşhur olan Bediüzzaman Hazretlerinin, hayatı boyunca tatbik ettiği en kıymetli meziyetlerinden biri de istiğna sıfatıdır. İzzetle ölmeyi, zilletle geçen bir…

Bediüzzaman Hazretlerinin sağlığında devamlı sürgün, işkence, zindan, zehirlenme ve daha bir çok eza ve cefalara maruz kalan Nur Talebelerinin, çektiği sıkıntılarla üstlendikleri dâvâ dikkate alınsa ve tarihte olanlara mukayese edilse,…

Hak ve ebedi olan dâvâlar, insanlık tarihi boyunca hep çile, zahmet ve meşakkatlerle yoğrulmuştur. Musibetlerin biri biterken diğeri başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin, Allah’ın birliğini âleme ilân edip dinlerine…

(Dünden devam) Âhirzamanın dehşetli tehlikelerinden korumaya çalıştığımız bir kısım gençlerle, otuz kadar bir grup halinde yapılan okuma programı, diğer çalışmalarla birlikte gönüllerimize su serpiyor. Zira, hizmetimizin temel dinamiğini onlar teşkil…

Yaz mevsimi gelince üstlerine rehavet çöken insanların büyük ekseriyeti, kendilerini deniz sahillerine veya yaylalara atıyorlar. Yılın yorgunluğunu atmanın tek formülünü hiç bir şey düşünmeden, kitap okumaktan da uzak bir tatil…

(Dünden devam) Risale-i Nur’un meslek ve meşrep kaidelerine göre birlikte hizmet edenler ve hizmetin temel prensiplerini aynı anlayanlar, fikren ittifak halindedirler. Fikren bir ve beraber olmak dengeyi, o da tesanüdü,…

Dünya çapında ve mukaddes bir dâvâ olan Risale-i Nur Hareketi, Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinini her tarafa yaymak için bir araya gelen Nur Talebeleri, kaderin sevkiyle bir araya gelmiş…

(Dünden devam) Yaşadığı zamanın insanlarından daha fazla, gelecek zamanın nesillerini kurtarmayı esas alan Bediüzzaman Hazretleri, milyonlarca vatan evlatlarının imanlarının kurtulmasına, vatan ve millete faydalı birer insan olmalarına vesile olmuştur. Ülke…

İnsan hayatının en parlak ve en heyecanlı dönemi şüphesiz gençlik yıllarıdır. On beş ile otuz beş yaş arasındaki bu dönem iyi değerlendirilir, Allah’ın razı olacağı bir tarzda iffet, itaat ve…

(Dünden devam) Şevk atına binip mânevi cihad meydanına çıkan himmet ve gayret duygusunun, ayağına vurup atından düşürten en büyük belâ ise yeistir. Yeis ve ümitsizlik kanser gibi bir hastalıktır ki,…

Allah’a iman ve ibadet etmek maksadıyla yaratılan insanları, mânen Cenab-ı Hakka yaklaştıran bütün hak tarikatlar Kur’an’dan alınmıştır. Kaynağı Kur’an ve Sünnet olan tarikatları toptan reddetmek insaf ve vicdanla bağdaşmaz. Ehil…

(Dünden devam) Mevcut hizmetlere iktifa etmek gayretsizlik ve bir adamın kıymeti de himmeti nispetinde olduğundan, kendi haline bırakılmış hizmetler, o hizmet mahallindeki meşveret heyeti ve komisyonlar için iftihar edilecek bir…

İman ve inkârın, hidayet ve dalâletin kıran kırana mücadele ettiği çok dehşetli bir zamanda yaşıyoruz. Sefahatin, haram keyif ve eğlencelerin insanları bağımlı hale getirip esir aldığı böylesine tehlikeli bir asırda,…

(Dünden devam) Bahsi geçen hakikatler gibi, daha bir çok özellikleriyle müspet bir yapının sahibi olan Risale-i Nur hareketi ve mensupları, millet birliğinin önemli bir çimentosudur. Millet ve devlet nazarında problemli…

Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, alternatif bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama ve dayatma yolunu tercih etmedi. Milletin…

(Dünden devam) Risale-i Nur hizmetinin kendisine has üç nevi kerameti olduğunu belirten Bediüzzaman Hazretleri, bunların da gevşeklik gösterenleri şefkatle tokatlamak ve manileri bertaraf etmenin yanı sıra, o hizmeti hazırlamak ve…