(Dünden devam) İçinde demokratik değerleri barındıran dindar bir cumhuriyete, din adına sahip çıkan Nur mesleği ve mensupları, her türlü istibdat ve dikta yönetimlerine ilmen ve fikren karşı çıkar. Milletin birliğini…

Âhir zamandan Asr-ı Saadete uzanan bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğinin bir cilvesini günümüze taşıyan Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an ve Sünnet referanslı bir hizmet modelini ihya ve inşâ etmiştir.…

(Dünden devam) Merhum Zübeyir Ağabey, birlikte çalıştığı Mehmet Kutlular Ağabeye hitaben “Kardeşim Kutlular! Sen, sıkıntılı hadiselerin kökünü tamamen kazmak istiyorsun. Bu kat’iyen mümkün değil. Böyle hadiselerin biri biter, diğeri başlar,…

Muhtelif haller  içerisinde sürüp giden hayat çizgimiz inişler ve çıkışlar, hastalıklar ve afiyetler, kolaylık ve zahmetler ile doludur. Böylece monotonluktan çıkan hayat, sâfileşir ve mükemmele doğru yükselmeye başlar. Yeknesak geçen…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri şâyet devletle iş birliği içine girip, onların maksatlarına hizmet etseydi, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde oturup, resmi ideoloji istikametinde fetvalar vererek saltanat sürecekti. Fakat, o…

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan fikir hareketleri, kendi kimliklerini korumakta ısrarlı oldukları müddetçe, gelişip büyüyemediklerini gördüklerinden, devlet gücünden yararlanmayı ve maksatlarına vesile yapmayı bir maslahat olarak görmüşlerdir. Bahsi geçen durumun,…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri Ankara’ya çağrıldığı zaman, o zamanki devlet adamları tarafından kendisine teklif edilen milletvekilliği, Diyanet İşleri Başkanlığında âzâlık, doğu vilayetleri genel vaizliği, üç yüz lira maaş ve mobilyası…

Allah’tan başka kimsenin minneti altına girmemek, sahip ve mazhar olduğu nimetlere kanaat etmek anlamına gelen istiğna, insanı yücelten ve zilletten kurtaran bir ahlâk ve karakterdir. Gönül tokluğu, gönül zenginliği anlamına…

(Dünden devam) Bahsi geçen hakikatlere binaen, Allah’ın rızasını kazanmayı hedefleyen hiç bir hizmetin küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Kaşlar göze, gem ata tamamlayıcı olduğu gibi, zahiren küçük görünen hizmetler büyük olanları tamamladığı…

Bu kâinat denilen mükemmel ülkenin, dünya misafirhanesine en şerefli varlıklar olarak gönderilen insanların yaratılışlarının asıl maksadı, iman ve ibadetle kendilerini yaratan Allah’ın rızasını kazanmaktır. Cehennemden kurtulmak, cennet ve ebedi saadete…

(Dünden devam) Müslüman bir ülke olarak hem Avrupa Birliğine, hem de İslâm Birliğine üye olup öncülük rolünü üstlenen bir Türkiye’nin konumu ise, bütün dünyanın gıpta edeceği kilit bir ülke haline…

Dört yüz seneden fazla İslâm âlemine hilâfet merkezliği yaparak, Müslüman devletlerin birlik ve beraberliğini sağlayan Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra, İslâm ülkeleri ipi kopmuş tespih taneleri gibi darmadağın oldu.…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin (hayırlı işin) çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleri (hizmetkârları) ile çok uğraşır. Bu mânilere ve…

Hangimizin ameli daha güzel olacak diye açılan bu imtihan dünyasında, kimi insanlar imtihanın farkında olmayarak başı boş bir hayat yaşarken, kimileri de bu imtihanı kazanabilmek için bin bir türlü engelleri…

(Dünden devam) Ehl-i dalâletin şeytanî plan ve silahları hakkında Bediüzzaman Hazretlerinin şu tespitleri ne kadar hayret vericidir! : “Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yüzde on ehl-i fesat, yüzde doksan…

Asırlardır sürüp gelen klasik tarikat modeli yerine, âhirzaman ile Asr-ı Saadet arasında bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri; tefâni denilen kardeşler birbirinde fâni olmak…

Doğru İslâm’ın dosdoğru anlaşılması ve yaşanması misyonu ile ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancı içinde doğrudan Kur’an ve Sünnet referanslı bir hizmet akımıdır. İman hakikatlerine hizmet…

Muhtelif isimler altında teşekkül eden meslek, meşrep ve tarikatlar, eğer Kur’an ve Sünneti esasa almışlar ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına sahip olmuşlarsa, hepsi de hak ve hakikate istinad etmiş…

Bundan altı sene önceydi. 2009 yılında kurduğumuz ve Almanya Köln şehrinden yayına başladığımız asyanur.info sitesinden sekiz sene sonra, samicebeci.net sitesini kurma durumu oldu. Sosyal medyayı, Risale-i Nur hizmetlerinde alabildiğine kullanmak…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin nazarında kuru kalabalıklar değil, kaliteli dâvâ adamları öneliydi. Çok yüksek manevi bir makamda olduğu halde, imana hizmetkârlığı tercih ediyor ve bütün nazarları Risale-i Nurlara yönlendiriyordu. Çünkü,…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri Van ilinde bulunduğu sıralarda, Nurşin Camiinde talebe okuturken, sobada yakmak için kırılmış odunları taşımaya katılır. Bu durumu gören talebeleri “Aman efendim! Siz istirahat edin, biz bunları…

Diğer canlılardan farklı bir konumu olan insan, yapısı itibariyle heyecanlı bir fıtratta yaratılmıştır. Monoton ve sıradan bir hayat onu sıkar, bunaltır ve hayattan usandırır. Muhtelif haller üzerinde geçen bir hayat…

(Dünden devam) İşte, bu noktada dinî cemaatlerin önemi ortaya çıkıyor. Sevgi, ilgi, muhabbet, şefkat ve hoşgörü ile gençlerin elinden tutan bu fedakâr insanlar, maddi ve manevi destekleriyle bir genç daha…

Dünyalar verilse değişmeyecek kadar sevdiğimiz ve değer verdiğimiz ciğerpârelerimiz olan çocuklarımızı, anne ve babalar olarak ne zorluklarla yetiştiriyoruz. Bebek iken geceleri uykumuzu bölen, biraz büyüdükleri zaman bir çok külfetlere katlanmamıza…

(Dünden devam) Keza; bir cemaate mensup fertler arasında mutlaka ve hakiki anlamda muhabbet olmalıdır. Aksi takdirde ve çeşitli sebeplerle sevgi ve ilgi zedelenmişse, zamanla nefret tohumlarının yeşillenmesiyle, araya soğuk rüzgârlar…

Bütün kâinatın ve umum mevcudatın mayasını muhabbet vasfıyla yoğuran Cenab- ı Hak, yaratılmışların en şereflisi olan insanın kalbine de İlâhi bir aşk yerleştirmiştir. Bin bir isimleri nihayetsiz güzel olan Allah,…

1999 yılı Mayıs ayında yapılan seçimlerde, iki yıllığına tekrar Yeni Asya A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştim. Zaten, 1995 yılında yapılan seçimde, Ankara’dan Ömer Ağabeyin teklifi üzerine aday gösterilmiştim. Adaylığımın silinmesini…