Yaklaşık olarak beş milyar yıllık ömrü olduğu hesaplanan ihtiyar dünyamız, ileride yeniden dirilişe mekân olacak büyük bir meydanın etrafında hiç yanlış yapmadan dönmeye devam ediyor. Onu döndüren Yüce Kudret, cin…

Günde beş defa kıldığımız namazda ve kırk rekatta okuduğumuz Fatiha Suresinde “Bizi sırat-ı müstakime hidayet et.” duasında, Allah’tan adl ve adalet olan iffet, hikmet ve şecaat hakikatlerini talep ediyoruz. Büyük…

“Ayasofya’nın kilise iken camiye çevrilmesi,  Hristiyanlığın İslâmiyete devir ve tesliminin bir âbidesidir. Elbet bir gün, müzeden tekrar camiye döndürülecektir.” diyen Bediüzzaman Hazretlerini, önce 1980 Ağustos ayında dört minaresinden Ezan-ı Muhammedî…

On beş asırdan beri önce kilise, sonra dört yüz seksen bir yıl cami olarak mabet vazifesi gören Ayasofya, 24 Kasım 1934 yılında bir bakanlar kurulu kararıyla müze haline getirildi. Seksen…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Milâdî tarihle seksen iki senelik bereketli ve uzun bir ömür yaşadı. Hayatını tamamen iman ve Kur’an hakikatlerinin hizmetine adadı. Dünya zevki namına bir…

Şairlik Allah vergisi bir mazhariyettir. Ben şair olayım demekle şair olunmaz. Buna binaen, Abdil Yıldırım, Mikail Yaprak, Mehmet Kovancı ve emsalleri gibi şair olmadığım halde, serbest vezinle kalbe gelen hakikatleri…

Herkesi, hatta bütün milletvekillerini bile Kemalist olmaya zorlayan ve yemin ettiren devlet dayatması, milletin bünyesinde ikilik çıkmasının kaynağını oluşturuyor. Çok sesliliğe, çok kültürlülüğe imkân tanımayan bu zihniyet, tek tip düşünen…

Milletin sabırla bekleyişi tam yirmi sekiz yıl sürdü. Bu arada devlet tarafından dayatılan din dışı uygulamalar ve dini dışlayan tavırlar ve bilhassa din eğitim ve öğreniminin Milli Eğitimden tecrit edilmesinin…

Dokuzuncu asırda İslâm diniyle tanışan ve kısa zamanda onunla kaynaşan Müslüman Türkler, içlerinden İmam-ı Buharileri, Ahmet Yesevileri, Hacı Bektaş-ı Velileri, Alperenleri, Şah-ı Nakşibendileri, Mevlana Celâleddin ve Horasan Erenleri gibi daha…

Bütün dünya devletlerinin en çok üzerinde durduğu ve ideal bir hedef olarak gördüğü konuların başında, idare ettiği millet fertlerinin birbirlerini severek; asâyiş, huzur, emniyet ve güven içinde yaşamalarını temin etmektir.…

Sevmek, insani duygular içinde en temel ve vazgeçilmez bir duygudur. Aile hayatından cemaat hayatına ve her alana kadar sirayet eden sevmek hissi, insanı insan yapan değerler arasındadır. Beşerî münasebetler nokta-i…

Uçsuz bucaksız kâinat içinde, milyarlarca yıldızdan meydana gelen Samanyolu galaksisinde, güneşe bağlı bir gezegen olan şu dünya üzerinde; canlı, akıllı ve nihayetsiz kabiliyetlerle donatılan insan, kâinat ağacının şuurlu bir meyvesi,…

İlke ve inkılaplar içinde milletçe kabul edilenler var, kabul görmeyenler de var. Cumhuriyet ilkesi, demokratik değerler tatbik edilmek şartıyla milletçe benimsenmiştir. Zira, Asr-ı Saadette uygulanan idare modeli, dindar mânâda bir…

Türk’üyle, Kürd’üyle, Laz’iyle , Çerkez’iyle, Alevisi ve Sünnisiyle asırlarca bir ve beraber olduğumuz ve koskoca bir tarihi birlikte yaptığımız asil ve necip bir millet olarak, cumhuriyet dönemine geçtiğimizden bu yana,…

Demokrasiye geçmemizin üzerinden yetmiş sene geçmesine rağmen, yapılan yanlış uygulamalar sebebiyle ne demokraside, ne cumhuriyette, ne lâiklikte ve ne de İslâm dininde tam uzlaşabilmiş değiliz. Acaba aynı dini, aynı ülkeyi…

Kur’an ve iman gözüyle bakılmayan kâinat, dünya ve hayat, elbette bomboş görünecektir. Ne okumanın, ne çalışmanın, ne zengin ve şöhretli olmanın ve ne de yaşamanın hiç bir anlamı olmayacaktır. Sonu…

Dört halife döneminden sonra saltanata dönüşen hilafet ve padişahlık sistemini, İslâm’ın devlet idare sistemi zanneden veya İslâm’ın istibdat idaresine müsait olduğunu vehmeden bir kısım dinde hassas mukâkeme-i akliyede noksan bir…