Avustralya kıt’asına ulaştığımızın onuncu günü Cumartesiydi. Nur Vakfı piknik düzenlemişti. Dört yüzden fazla Nur Talebesi çoluk çocuk piknik alanını doldurmuştu. Bir taraftan mangallar yakılıyor, diğer taraftan da dersler yapılıyordu. Cemaatin…

Su, özgül ağırlığı kendinden hafif olan cisimleri üstünde taşır. Meselâ, odun ve tahtaların suda batmadığı gibi.. Sıvı haldeki su, molekül bağlantılarından dolayı yoğundur. Sıfırın altında su donduğu ve buz olduğu…

  Gökler âlemine kıyasla basit ve hakir görünen dünyayı canlılarla şenlendiren, hatta ölmüş hayvanların bedenlerinde bile yeni canlılar taifesini yaratan Yüce Kudret, semavât âlemlerini dolduran hadsiz yıldızları da boş bırakmamış…

Bütün canlılar için en değerli nimet olan hava olmadan hayat devam edemez. Alınan nefesle vücutta meydana gelen olaylar dizisi başlı başına bir mucizedir. Nefes aldığımız zaman akciğerlere giren havadaki oksijen,…

Yaklaşık olarak beş milyar yıllık ömrü olduğu hesaplanan ihtiyar dünyamız, ileride yeniden dirilişe mekân olacak büyük bir meydanın etrafında hiç yanlış yapmadan dönmeye devam ediyor. Onu döndüren Yüce Kudret, cin…

Günde beş defa kıldığımız namazda ve kırk rekatta okuduğumuz Fatiha Suresinde “Bizi sırat-ı müstakime hidayet et.” duasında, Allah’tan adl ve adalet olan iffet, hikmet ve şecaat hakikatlerini talep ediyoruz. Büyük…

“Ayasofya’nın kilise iken camiye çevrilmesi,  Hristiyanlığın İslâmiyete devir ve tesliminin bir âbidesidir. Elbet bir gün, müzeden tekrar camiye döndürülecektir.” diyen Bediüzzaman Hazretlerini, önce 1980 Ağustos ayında dört minaresinden Ezan-ı Muhammedî…

On beş asırdan beri önce kilise, sonra dört yüz seksen bir yıl cami olarak mabet vazifesi gören Ayasofya, 24 Kasım 1934 yılında bir bakanlar kurulu kararıyla müze haline getirildi. Seksen…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Milâdî tarihle seksen iki senelik bereketli ve uzun bir ömür yaşadı. Hayatını tamamen iman ve Kur’an hakikatlerinin hizmetine adadı. Dünya zevki namına bir…

Şairlik Allah vergisi bir mazhariyettir. Ben şair olayım demekle şair olunmaz. Buna binaen, Abdil Yıldırım, Mikail Yaprak, Mehmet Kovancı ve emsalleri gibi şair olmadığım halde, serbest vezinle kalbe gelen hakikatleri…

Herkesi, hatta bütün milletvekillerini bile Kemalist olmaya zorlayan ve yemin ettiren devlet dayatması, milletin bünyesinde ikilik çıkmasının kaynağını oluşturuyor. Çok sesliliğe, çok kültürlülüğe imkân tanımayan bu zihniyet, tek tip düşünen…

Milletin sabırla bekleyişi tam yirmi sekiz yıl sürdü. Bu arada devlet tarafından dayatılan din dışı uygulamalar ve dini dışlayan tavırlar ve bilhassa din eğitim ve öğreniminin Milli Eğitimden tecrit edilmesinin…

Dokuzuncu asırda İslâm diniyle tanışan ve kısa zamanda onunla kaynaşan Müslüman Türkler, içlerinden İmam-ı Buharileri, Ahmet Yesevileri, Hacı Bektaş-ı Velileri, Alperenleri, Şah-ı Nakşibendileri, Mevlana Celâleddin ve Horasan Erenleri gibi daha…

Bütün dünya devletlerinin en çok üzerinde durduğu ve ideal bir hedef olarak gördüğü konuların başında, idare ettiği millet fertlerinin birbirlerini severek; asâyiş, huzur, emniyet ve güven içinde yaşamalarını temin etmektir.…

Sevmek, insani duygular içinde en temel ve vazgeçilmez bir duygudur. Aile hayatından cemaat hayatına ve her alana kadar sirayet eden sevmek hissi, insanı insan yapan değerler arasındadır. Beşerî münasebetler nokta-i…

Uçsuz bucaksız kâinat içinde, milyarlarca yıldızdan meydana gelen Samanyolu galaksisinde, güneşe bağlı bir gezegen olan şu dünya üzerinde; canlı, akıllı ve nihayetsiz kabiliyetlerle donatılan insan, kâinat ağacının şuurlu bir meyvesi,…