2. Meşrutiyetin ilânı öncesi ve sonrasında Tanin, İkdam ve Volkan gibi gazetelerde, değişen ve gelişen sosyal hayatın problemlerine Kur’an eczanesinden reçeteler sunun Bediüzzaman, müminlerin nâşir-i efkarının bütün dînî kitaplarla beraber,…

Mutezile, Cebriye, Müncie, Mürcie, Mücessime, Râfizilik, Haricilik ve Vehhabilik gibi, daha nice Ehl-i Sünnet dışında kalan bâtıl inanç ve hurafe fikirler vardır ki; İslâm güneşinin tutulmasına ve ışığını âleme yaymasına…

“Yahudiler yetmiş bir. Hristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacak ve yalnız biri kurtulacak.”diye istikbalden haber veren ve gaybı gören nazarıyla Asr-ı Saadetten kıyamete kadar…

1984 yılından beri memleketi kana bulayan, kundaktaki bebeklerden doksanlık ihtiyarlara kadar gözünü kırpmadan öldüren, hatta toplu katliamlar yaparak kitleleri imha etmeye çalışan, güvenlik ve silahlı kuvvetlerimizden binlerce insanımızın şehit edilmesine…

Asr-ı Saadetteki uygulamalar açısından bakıldığı zaman; adaleti ve eşitliği, temel insan hak ve hürriyetlerini, kul hakkını, emanetlerin ehline verilmesini, kanunlar çerçevesinde ceza vermekten başka herkesin meşru hareketlerinde serbest olmasını, ne…

Demokrasilerde devletin ve demokratik sistemin asıl sahibi milletin ta kendisidir. Silahlı kuvvetler ve diğer güvenlik güçleri milletin emrindedir. Milletin emrindeyse, orada demokrasiden bahsetmek mümkündür. Yoksa, doğrudan veya dolaylı yoldan millet…

Bediüzzaman hem meşrutiyet hem cumhuriyet hem de çok partili demokrasiye geçildiği zamanlarda devamlı müstakil kalmayı ve kuvvetli cereyanlara kapılmadan hizmetine devam etmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Elbette bunun çok ciddi sebepleri…

Genellikle iman ve Kur’an hakikatlerini tefsir, ispat ve ilan eden Risale-i Nur Külliyatında, ara sıra istikbalde vukua gelecek olan hadiselerden haber veren, işâri ve remzî bir tarzda onlardan bahseden bir…

Yazdığı eserlerinde her şeyin ifrat ve tefritine karşı olduğunu gördüğümüz asrın imamı Bediüzzaman Hazretleri, bir hususu bundan istisna tutmuştur. O da müfritâne irtibattır. Kendisine yüksek makamlar verilmesi yerine, müfritâne irtibat…

Milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü, ezan, bayrak, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması gibi, milli ve manevi değerlerimiz, üzerinde konsensüs ve uzlaşma sağlamamız gereken unsurlardır. Batılı devletler…

Yabancı bir terim olan konsensüs uzlaşma, anlaşma, mutabakat ve asgari müştereklerde birleşme anlamına gelir. Bir milleti meydana getiren fertler, cemaat, cemiyet ve partilerin aynı fikir, aynı kanaat ve aynı düşüncede…

Kudsî ve cihanşümul hizmetimizin tarihî seyri içinde , dahili ve harici sebepler yüzünden, zaman zaman durgunluğa giren, bazen şahlanıp hizmeti memleketin gündemine taşıyan fedakâr hizmet kadroları; 1970 li yıllarda sürdürdüğü…