İnsanların eliyle çeşitli nimetlerini ihsan eden Cenab-ı Hakkın, bu nimetlerine karşı nankörlük yaptığını beyan eden Bediüzzaman Hazretleri, özellikle radyo hususunda şu tespiti yapmaktadır: “Küre-i havayı bir konferans meydanı ve zemin…

Yaratılışı nihayetsiz bir acizlik, fakirlik ve zayıflıkla yoğrulmuş olan insanoğluna, sınırsız ihtiyaçlarından dolayı Cenab-ı Hak sayısız nimetler ihsan etmiştir. Tarih boyunca, değişen ihtiyaçlarına göre insanlar çeşitli buluşlar yapmış ve sair…

Örnek alınacak ve izinden gidilecek en güzel bir rehber ve önder olan Hazret-i Muhammed (asm) “Beni, Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı.” buyurmakla, âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakkın, kullarından…

Yaratılmış bütün varlıklar arasında farklı bir konumu ve durumu olan insanlık âlemi, ekseriyet itibariyle yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayesinin dışında bir seyir takip ederek günümüze kadar gelmiş ve öyle de…

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliyalar, kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya ve yüceltecek zatlardan haber vermişler ve…

Âhirzaman müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ortaya koyduğu, Kur’an’a dayalı Nur mesleğinin en önemli konularından biri de BEN yerine BİZ gerçeğidir.Eski zamanlardaki ferdiyetçilik tarzından farklı olarak, cemaat asrı olan…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken milletin bin yıllık inancı, örf, âdet ve gelenekleri dikkate alınmış; özellikle 1924 anayasasının ikinci maddesine “Bu devletin dini, din-i İslâmdır.” maddesini koyarak, dindar mânâda bir İslâm…

Misak-ı milli hudutları içinde yaşayan milyonlarca vatandaşını, huzur ve güven içinde sevk ve idare etmesi gereken bir devletin en büyük gayesi ve vazifesi, birlik ve beraberliği tesis ve temin etmesidir.Devletin…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri henüz çocuk yaşlarındayken , sarf ve nahiv ilmini öğrenmek için çevresindeki medreselere gider. Hocalarından biri, Nurs köyünden gelen talebelere ziyadesiyle ilgi gösterir, soğuk kış gecelerinde onların…

Bediüzzaman Hazretlerinin vârislerim dediği başta Tahiri Mutlu, Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Bayram Yüksel, Ceylan Çalışkan ve Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyler olmak üzere, onun dâvâsına en tehlikeli zamanlarda her şeylerini hatta canlarını…

Hazreti Peygamberi (asm) rüyasında görmeyi çok arzu eden bir mürit, ısrarla şeyhinden yardımcı olmasını ve bir yol göstermesini ister. Bu ısrarlara dayanamayan şeyh efendi müridine, akşam yemeğini bol tuzlu ve…

İslâm büyüklerinin telif ettiği milyonlarca eserlerin üzerinden çok uzun zamanlar geçti. Zamanımızda gelişen teknolojik imkânlar, basın ve yayın organları, insanları daha çok okumaya ve araştırmaya sevk etmesi gerekirken; maalesef süfli…

İnsanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin en kâmili, en eşrefi, en yücesi olan son peygamber Hazret-i Muhammed (asm); Hira Mağarasında nübüvvet vazifesiyle tavzif edildiği zaman, Cebrail (as) aracılığıyla Cenab-ı…

Hazret-i İsa’dan (as) itibaren başlayan ve Kâinatın Efendisi sevgili peygamberimize (asm) gelinceye kadar sürüp gelen altı yüz senelik uzun bir zaman diliminde, bilemediğimiz bir çok hikmetlere binaen Allah peygamber göndermemişti.…

Cenab-ı Hakkın vücudumuzda yarattığı ve her biri bir mucize olan organlarımızı, toplum olarak genelde tanımıyoruz. Onlardan biri olan hipofiz bezini ben de tanımıyor ve ne vazife gördüğünü bilmiyordum.20 Ağustos 2021…

Ayet-i kerimede “Sizin hayır bildiğiniz şeyde bazen şer, şer bildiğinizde de hayır vardır.” buyruluyor. Bazen musibet olan şeylerin altından da rahmet tecellileri gerçekleşebiliyor. 3 Ağustos 2021 Salı günü birden ayağım…

Avustralya kıt’asına ulaştığımızın onuncu günü Cumartesiydi. Nur Vakfı piknik düzenlemişti. Dört yüzden fazla Nur Talebesi çoluk çocuk piknik alanını doldurmuştu. Bir taraftan mangallar yakılıyor, diğer taraftan da dersler yapılıyordu. Cemaatin…

Su, özgül ağırlığı kendinden hafif olan cisimleri üstünde taşır. Meselâ, odun ve tahtaların suda batmadığı gibi.. Sıvı haldeki su, molekül bağlantılarından dolayı yoğundur. Sıfırın altında su donduğu ve buz olduğu…

  Gökler âlemine kıyasla basit ve hakir görünen dünyayı canlılarla şenlendiren, hatta ölmüş hayvanların bedenlerinde bile yeni canlılar taifesini yaratan Yüce Kudret, semavât âlemlerini dolduran hadsiz yıldızları da boş bırakmamış…

Bütün canlılar için en değerli nimet olan hava olmadan hayat devam edemez. Alınan nefesle vücutta meydana gelen olaylar dizisi başlı başına bir mucizedir. Nefes aldığımız zaman akciğerlere giren havadaki oksijen,…