Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Milâdî tarihle seksen iki senelik bereketli ve uzun bir ömür yaşadı. Hayatını tamamen iman ve Kur’an hakikatlerinin hizmetine adadı. Dünya zevki namına bir…

Şairlik Allah vergisi bir mazhariyettir. Ben şair olayım demekle şair olunmaz. Buna binaen, Abdil Yıldırım, Mikail Yaprak, Mehmet Kovancı ve emsalleri gibi şair olmadığım halde, serbest vezinle kalbe gelen hakikatleri…

Herkesi, hatta bütün milletvekillerini bile Kemalist olmaya zorlayan ve yemin ettiren devlet dayatması, milletin bünyesinde ikilik çıkmasının kaynağını oluşturuyor. Çok sesliliğe, çok kültürlülüğe imkân tanımayan bu zihniyet, tek tip düşünen…

Milletin sabırla bekleyişi tam yirmi sekiz yıl sürdü. Bu arada devlet tarafından dayatılan din dışı uygulamalar ve dini dışlayan tavırlar ve bilhassa din eğitim ve öğreniminin Milli Eğitimden tecrit edilmesinin…

Dokuzuncu asırda İslâm diniyle tanışan ve kısa zamanda onunla kaynaşan Müslüman Türkler, içlerinden İmam-ı Buharileri, Ahmet Yesevileri, Hacı Bektaş-ı Velileri, Alperenleri, Şah-ı Nakşibendileri, Mevlana Celâleddin ve Horasan Erenleri gibi daha…

Bütün dünya devletlerinin en çok üzerinde durduğu ve ideal bir hedef olarak gördüğü konuların başında, idare ettiği millet fertlerinin birbirlerini severek; asâyiş, huzur, emniyet ve güven içinde yaşamalarını temin etmektir.…

Sevmek, insani duygular içinde en temel ve vazgeçilmez bir duygudur. Aile hayatından cemaat hayatına ve her alana kadar sirayet eden sevmek hissi, insanı insan yapan değerler arasındadır. Beşerî münasebetler nokta-i…

Uçsuz bucaksız kâinat içinde, milyarlarca yıldızdan meydana gelen Samanyolu galaksisinde, güneşe bağlı bir gezegen olan şu dünya üzerinde; canlı, akıllı ve nihayetsiz kabiliyetlerle donatılan insan, kâinat ağacının şuurlu bir meyvesi,…

İlke ve inkılaplar içinde milletçe kabul edilenler var, kabul görmeyenler de var. Cumhuriyet ilkesi, demokratik değerler tatbik edilmek şartıyla milletçe benimsenmiştir. Zira, Asr-ı Saadette uygulanan idare modeli, dindar mânâda bir…

Türk’üyle, Kürd’üyle, Laz’iyle , Çerkez’iyle, Alevisi ve Sünnisiyle asırlarca bir ve beraber olduğumuz ve koskoca bir tarihi birlikte yaptığımız asil ve necip bir millet olarak, cumhuriyet dönemine geçtiğimizden bu yana,…

Demokrasiye geçmemizin üzerinden yetmiş sene geçmesine rağmen, yapılan yanlış uygulamalar sebebiyle ne demokraside, ne cumhuriyette, ne lâiklikte ve ne de İslâm dininde tam uzlaşabilmiş değiliz. Acaba aynı dini, aynı ülkeyi…

Kur’an ve iman gözüyle bakılmayan kâinat, dünya ve hayat, elbette bomboş görünecektir. Ne okumanın, ne çalışmanın, ne zengin ve şöhretli olmanın ve ne de yaşamanın hiç bir anlamı olmayacaktır. Sonu…

Dört halife döneminden sonra saltanata dönüşen hilafet ve padişahlık sistemini, İslâm’ın devlet idare sistemi zanneden veya İslâm’ın istibdat idaresine müsait olduğunu vehmeden bir kısım dinde hassas mukâkeme-i akliyede noksan bir…

Yaşadığımız toplum hayatında, lehinde veya aleyhinde çok şeyler yazılan şeriat, kavram olarak; insanların dünya ve âhiret hayatındaki mutluluğunu sağlamayı amaçlayan ve Allah tarafından gönderilen emirler, yasaklar, kurallar ve tavsiyelerin bütününden…

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 1924-1960-1982 anayasaları, sivillerin değil ihtilâl yapmış askerlerin anayasasıdır. Atatürk ilke ve inkılapları, paşaların yaptırdığı anayasaların ruhunu teşkil eder. Onlara uymayan kanunlar yapılamaz. Hem Atatürk hem de…

Çok dinli, çok dilli ve çok hukuklu bir devlet vasfıyla altı asırdan fazla, üç kıt’aya yayılmış sınırları içindeki milletleri rahatlıkla idare ederek örnek bir devlet sistemi geliştiren Osmanlı; zeval dönemine…

Materyalizm, tabiatçılık ve tesadüf gibi her türlü dinsizlik cereyanlarının temellerini paramparça eden ve bel kemiğini kıran, iman esaslarını  mantıki delillerle ve madde âleminden getirdiği misallerle, daha başka izaha ihtiyaç bırakmayacak…

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlılar âlemine mesken olarak halk edilen dünyamızın ayrı bir yeri ve değeri vardır. İnsan bedenine kıyasla…