(Dünden devam) İşte, böylesine ilginç yorumları yapılan deccal meselesi, insanlık âleminde komünizm olarak ortaya çıkmış ve yetmiş küsur yıl insanlığa maddi ve manevi zarar verdikten sonra, dahili ve harici etkenlerin…

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliyalar, kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya ve yüceltecek zatlardan haber vermişler ve…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri henüz çocuk yaşlarındayken , sarf ve nahiv ilmini öğrenmek için çevresindeki medreselere gider. Hocalarından biri, Nurs köyünden gelen talebelere ziyadesiyle ilgi gösterir, soğuk kış gecelerinde onların…

İslâm büyüklerinin telif ettiği milyonlarca eserlerin üzerinden çok uzun zamanlar geçti. Zamanımızda gelişen teknolojik imkânlar, basın ve yayın organları, insanları daha çok okumaya ve araştırmaya sevk etmesi gerekirken; maalesef süfli…

İnsanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin en kâmili, en eşrefi, en yücesi olan son peygamber Hazret-i Muhammed (asm); Hira Mağarasında nübüvvet vazifesiyle tavzif edildiği zaman, Cebrail (as) aracılığıyla Cenab-ı…

Ayet-i kerimede “Sizin hayır bildiğiniz şeyde bazen şer, şer bildiğinizde de hayır vardır.” buyruluyor. Bazen musibet olan şeylerin altından da rahmet tecellileri gerçekleşebiliyor. 3 Ağustos 2021 Salı günü birden ayağım…

Manevi kurtuluş için milletin bekleyişi tam yirmi sekiz yıl sürdü. Bu arada devlet tarafından dayatılan din dışı uygulamalar, dini dışlayan tavırlar ve bilhassa din eğitim ve öğretiminin milli eğitimden tecrit…

11 Mart 2020 tarihinde ilk defa ülkemizde de görülen, Çin’den başlayarak bütün dünyaya yayılan Koronavirüs salgın hastalığı, hemen hemen bütün ülkeleri istila etti. Şimdiye kadar hiç emsali görülmemiş olan ve…

İnsan, hayvan ve bitki denilen bütün canlı varlıkların en temel yapı taşları hücredir. Hücreler, başlı başına mucize özelliklere sahip birer sanat harikalarıdır. Bulunduğu her organa göre  farklılıklar göstermekle birlikte, temelde…

Bir toplumda iman ne kadar inkişaf ederse, hürriyet nimeti o nispette parlar. Zira, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Hürriyet, Rahman olan Allah’ın bir hediyesi ve imanın bir hassasıdır.” Asr-ı Saadet…

İnsanı, mahlukatın en şereflisi yapan ve diğer varlıklara üstün kılan sır, çok kapsamlı istidat ve kabiliyetlerle donatılması, hatta meleklere bile verilmeyen âlet ve duygularla techiz edilmesidir. Bahsi geçen cihazlar içinde…

Yokluk karanlıklarından ve mazinin en derin derelerinden varlık âlemine çıkarılan ve bu güzel dünya memleketine gönderilen insanlar, kimin tarafından ve ne maksatla gönderildiğinin şuuru içinde bu hayatı değerlendirmek durumundadırlar. “Ben…

Şairlik Allah vergisi bir mazhariyettir. Ben şair olayım demekle şair olunmaz. Buna binaen, Abdil Yıldırım, Mikail Yaprak, Mehmet Kovancı ve emsalleri gibi şair olmadığım halde, serbest vezinle kalbe gelen hakikatleri…

Lâiklik, din ile devlet ve siyasetin birbirinden ayrılması prensibidir. Bu itibarla devlet istiyorsa lâik olabilir. Ancak, kişiler kendilerini lâik olarak tanımlayamazlar. Zira, şahıs ya dinle bağı vardır ya da yoktur.…

Lâiklik ilkesini vicdan ve din hürriyetinin teminatı ve şemsiyesi olarak algılamayıp, din düşmanlığı ve dindarları ezme aracı olarak gören bir zihniyetin mensuplarından, bir asra yakındır bu millet çok eza ve…

Geçen gün ekrandan gösterilen, İspanya’daki matadorla boğa arasındaki boğuşmayı görünce içim parçalandı. Kan revan içinde bırakılan boğaya öldürücü darbeyi vurması için, on binlerce seyirci “Oley! Oley!” diye bağırıyordu. Bu korkunç…

Kim neye lâyık ve müstehak ise, Hak ismiyle hakkını veren Cenab-ı Hak “Hak yücedir ve hiç bir şey ondan daha yüce değildir.”ferman etmektedir. Kulluk canibinden bakıldığı zaman, Allah’ın insanlar üzerinde…

Asr-ı Saadette, sahabeler arasında hatadan dönme faziletinin binlerce misali olduğu gibi, âhirzamanda sahabe mesleğinin bir cilvesine mazhar olan Nur Mesleğinde de, çok misaller vardır. Onlardan bir tanesini nakletmek istiyorum: Bediüzzzaman’ın…

Bu dünya bir imtihan meydanıdır. Altınları bakırdan ayıran bir elek; elmasları şişelerden, sıddık fedakârları mütereddit sebatsızlardan, halis muhlisleri benlik menfaatlerini bırakmayanlardan ayıran bir süzektir. Samimi ihlâsını kıran kim olursa olsun,…

Hadis-i Şeriflerde, Mukallibel Kulub olarak belirtilen Cenab-ı Hakkın, günde yetmiş defa insan kalbine tecelli ettiği haber verilir. Bu yüzden insanın bir hali diğer halini tutmaz. Bazen sevinçli, bazen kederli, bazen…

Dünyaya geldiğine bin defa pişman olan, herkese ve her şeye kızan; yakıp yıkmak, kırıp dökmek isteyen iç barışı olmayan insanlar, her an patlamaya hazır bir bomba veya dinamit gibidirler. İç…

İnsan mahiyeti itibariyle, nihayetsiz istidat ve kabiliyetlerle, karmaşık duygu ve hislerle donatılmış bir varlıktır. Öylesine engin bir derinliği ve geniş bir ufku vardır ki, araştırıldıkça bilinmezliği artan ve iç dünyası…

Cenab-ı Hak tarafından kalbine yerleştirilen ölümsüzlük arzusuyla sonsuza kadar yaşamak isteyen ve hiç ölmeyecekmiş gibi bir duygu ile sımsıkı dünyaya sarılan insanoğlu; her an hem yaşamak, hem de ölmek arası…

Kâinatın bütün çarklarını insan için döndüren, her şeyi insanın hizmetine veren ve atomlardan galaksilere kadar umum mevcudatı ve olayları, kader ve kaza kalemleriyle sevk ve idare eden sonsuz bir Kudret…

Dünyanın belki de en zengin dili olan Osmanlıca’ya, içinde Arapça ve Farsça gibi kelimeler olduğu için, iflah olmaz bir düşmanlık ve kin ile, Öz Türkçecilik adı altında harp ilan edildi.…

Milletin sabırla bekleyişi tam yirmi sekiz yıl sürdü. Bu arada devlet tarafından dayatılan din dışı uygulamalar ve dini dışlayan tavırlar ve bilhassa din eğitim ve öğreniminin Milli Eğitimden tecrit edilmesinin…

Dokuzuncu asırda İslâm diniyle tanışan ve kısa zamanda onunla kaynaşan Müslüman Türkler, içlerinden İmam-ı Buharileri, Ahmet Yesevileri, Hacı Bektaş-ı Velileri, Alperenleri, Şah-ı Nakşibendileri, Mevlana Celâleddin ve Horasan Erenleri gibi daha…

“Devlet organları içinde en ziyade hürriyetini muhafaza etmeye, tesirat-ı hariciyeden en ziyade bitarafâne, hissiyatsız bakmakla mükellef olan elbette mahkemelerdir. Adliye memurları, hissiyattan ve tesirat-ı hariciyeden bütün âzâde ve serbest olmazsa,…

Fıtraten medeni olarak yaratılan ve bundan dolayı sosyal bir hayat yaşamak durumunda olan insanın, istidat ve kabiliyetlerine, duygu ve kuvvelerine fıtrî bir had ve sınır konulmadığından; beşerî münasebetlerde ve muamelatta…

İnsanın yaşantısında ve hareketlerinde her istediğini yapması, dinimizce kabul görmemiştir. Batı toplumları da mutlak hürriyet anlayışını terk etmeye başlamıştır. Her türlü hürriyetin başı boş kullanılmasının anarşi ve kargaşaya sebebiyet verdiği…