Kâinatın bütün çarklarını insan için döndüren, her şeyi insanın hizmetine veren ve atomlardan galaksilere kadar umum mevcudatı ve olayları, kader ve kaza kalemleriyle sevk ve idare eden sonsuz bir Kudret…

Dünyanın belki de en zengin dili olan Osmanlıca’ya, içinde Arapça ve Farsça gibi kelimeler olduğu için, iflah olmaz bir düşmanlık ve kin ile, Öz Türkçecilik adı altında harp ilan edildi.…

“Devlet organları içinde en ziyade hürriyetini muhafaza etmeye, tesirat-ı hariciyeden en ziyade bitarafâne, hissiyatsız bakmakla mükellef olan elbette mahkemelerdir. Adliye memurları, hissiyattan ve tesirat-ı hariciyeden bütün âzâde ve serbest olmazsa,…

Fıtraten medeni olarak yaratılan ve bundan dolayı sosyal bir hayat yaşamak durumunda olan insanın, istidat ve kabiliyetlerine, duygu ve kuvvelerine fıtrî bir had ve sınır konulmadığından; beşerî münasebetlerde ve muamelatta…

İnsanın yaşantısında ve hareketlerinde her istediğini yapması, dinimizce kabul görmemiştir. Batı toplumları da mutlak hürriyet anlayışını terk etmeye başlamıştır. Her türlü hürriyetin başı boş kullanılmasının anarşi ve kargaşaya sebebiyet verdiği…

Vahşet ve bedevilik, kölelik, esirlik ve ücretlilik devirlerini geride bırakarak, serbestiyet ve malikiyet dönemine geçen ve insan fıtratında var olan hür yaşamak uğrunda büyük mücadeleler veren insanlık âlemi; şu medeniyet…

Teknolojik imkân ve vasıtaların önünde âciz kaldığı, herkesin can derdine düştüğü ve insanlık olarak âcizliğinin son derce farkına varılıp, Allah’a sığınıldığı öyle dehşetli bir tablodan daha dehşetli ve manevi durumlar…

Âlemlerin Rabbi ünvanıyla kâinatta muhteşem bir saltanatla hükmeden Cenab-ı Hak, sonsuz gayeler ve maksatlar için yarattığı âlemi ve yine sayısız hikmetler için var ettiği insanlık nev’inin; takip ettiği gayelerine muvafık…

Bir önceki makalemin adı, Batılı Hristiyan toplumları idi. Cenab-ı Hak, şevk ve heyecanla kaleme alınmış o makalemin acele ücretini o gün ihsan etti. Akşam namazından sonra telefonum çaldı. Karşı taraftan…

Bin yıllık mazisi İslâmiyete hizmetle geçen ve İslâm dini sayesinde gerçek kimliğine kavuşan necip bir milletin evlat ve torunları olarak, hilâfet ve saltanat kaldırılmakla birlikte, yeni sistem olan cumhuriyete, onun…

Âhiret hayatını yok sayıp ya da boş verenler, dünyanın zevk ve sefasını sürüp, tadını çıkarıyor gibi zannedildiği halde, onlar gerçekte manevi bir cehennemin yakıcı atmosferinde kıvranan zavallılar güruhudur. Zira “Zail,…

Mazinin en derin derelerinden ve yokluk âlemlerinden, kafile kafile arkasından vücut sahrasına atılan ve dünya misafirhanesine gönderilen insanlık kervanı; bir han gibi bir gecelik konaklamadan sonra, yine bir kervan gibi…

Umumi musibetler, umumi hataların neticesi olmasından, neyin adına olursa olsun imana, Kur’an’a, dine ve dindarlara yapılan baskı ve zulümler, Gayretullaha dokunup bela ve musibetlerin umumi olarak gelmesine sebep olur. Zelzele,…

Mahiyeti nihayetsiz âcizlik, fakirlik ve zaiflikle yoğrulan ve binler hikmetlere binaen noksan sıfatlarla donatılan insanoğlunun, kendisine hücum vaziyeti alan sayısız düşmanları vardır. Mikroptan zelzeleye, yılandan akrebe, kasırgadan kuyruklu yıldızlara kadar…

Hukukun üstünlüğüne dayanan kanun hâkimiyetinin en önemli unsurlarından birisi eşitliktir. Eğer hukuk önünde eşitlik kaidesi işletilmiyor ve şahıslara göre farklı uygulama yapılıyorsa, orada bir arıza var demektir. Maalesef bu gün…

Çağdaşlık, Müslümanlığa ters düşen bir durum değildir. Sanayide, teknolojide, ilimde, fende ve sair müspet cihetlerde Müslümanlar çağdaş olmak, hatta bu konularda ecnebileri geçmek durumundadır. Yoksa çağdaşlık sadece sinema, dans, tiyatro,…

Bediüzzaman hem meşrutiyet hem cumhuriyet hem de çok partili demokrasiye geçildiği zamanlarda devamlı müstakil kalmayı ve kuvvetli cereyanlara kapılmadan hizmetine devam etmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Elbette bunun çok ciddi sebepleri…

Kur’an-ı Kerim’de yaş ve kuru ne varsa hepsi mevcuttur. Allah’ın kelamı olan Kur’an gaybi olan mazide vukua gelen yaşanmış olaylardan haber verdiği gibi, istikbalde meydana gelecek hadiselerden de şifreli bir…

Genellikle iman ve Kur’an hakikatlerini tefsir, ispat ve ilan eden Risale-i Nur Külliyatında, ara sıra istikbalde vukua gelecek olan hadiselerden haber veren, işâri ve remzî bir tarzda onlardan bahseden bir…

“Tatlı dil yılanı bile kovuğundan çıkarır.” diyen atalarımız, önemli bir hakikate işaret etmişlerdir. İnsan ne kadar haklı olursa olsun, yumuşak ve tatlı dilli olmayı bilmezse, çoğu zaman haksız durumlara düşebilir.…

Bir asra yakın bir zamandan beri devlet tarafından takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki bin civarında  mahkemelerde muhakeme edilip berat alan ve çok çeşitli isnat ve iftiralara…