(Dünden devam) Toprak tabakası, zâhiri bir sebep olarak yenilen rızıkların menşei ve kaynağıdır. Cenab-ı Hakkın kudret ve rızık verici isminin tecellilerine en uygun olan topraktır. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi…

Yaklaşık olarak otuz beş milyar yıllık bir çapı olduğu hesaplanan kâinatta, her biri yüz milyarlarca yıldızdan meydana gelen ve bir hesaba göre iki trilyon galaksi olduğu tahmin ediliyor. Böylesine insan…

(Dünden devam) “Eğer seni yaratmayacak olsaydım âlemleri yaratmazdım.” kudsî hadisine mazhar olan ve kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılan Hazret-i Muhammed (asm) burada gelmiş. Karaları ve denizleri cezbeye getiren, semavât…

Bir Hadis-i Kudside Cenab-ı Hak şöyle ferman eder: “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek ve tanınmak istedim. Mahlûkatı yarattım, tâ onlarda manevi cemâlimi göreyim.” Kâinat ve içindeki bütün varlıklar, atomlardan…

(Dünden devam) Güneş sistemine mensup gezegenler içinde, canlıların yaşamasına elverişli tek gezegen bu güzel dünyamızdır. Bitkiler, hayvanlar ve insanların yaşamasına uygun bir tarzda yaratılmış ve hazırlanmıştır. Dünya, kendi ekseni etrafında…

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Her şey sıfır noktasındaydı. Onu yoktan var eden Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak, Hadis-i şerifin verdiği bilgiye göre önce…

(Dünden devam) İnsanların şükür ehlinden olup olmadığını gösteren ölçü, Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi: “Kanaattır, iktisattır, rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı ise; hırstır, israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip rast geleni…

Kâinatı muazzam bir ağaç olarak yaratan Cenab-ı Hak, en mükemmel meyve olarak da insanı yaratmış ve insanı da şükür meyvesi vermek için yaratmıştır. Şükür etmeyen insanlar, meyve vermeyen ağaçlar gibidir.…

(Dünden devam) İnat hissini hakta sebat anlamında kullanan dâvâ adamları hen insanlık hem de İslâm tarihi boyunca olagelmiştir. Hambeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hambel Hazretleri, Kur’an-ı Kerim’in mahluk olmayıp, Allah’ın…

Her bir ferdi diğer hayvanların bir nev’i hükmünde olan ve mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insanın, çok kompleks fakat intizamlı bir yapısı vardır. Olumlu veya olumsuz yüzlerce duygularla donatılan ve…

(Dünden devam) İnsanın yaptığı ibadetler içinde en önemlisi ve her Müslümanı ilgilendireni şüphesiz beş vakit kılan namazlardır. Çünkü, zekât ve Hac ibadetleri zengin olan müminlere farzdır. Fakir olan onlardan muaftır.…

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Cenab-ı Hakkı tesbih ve hamd etmekle meşgul olduğu bu kâinatta, varlıkların en şereflisi ve donanımlısı olarak yaratılan insanın vazifesi de, elbette Allah’a iman ve…

(Dünden devam) Müminlerin yaptığı amellerinin karşılığıymış gibi muamele edilerek, Allah’ın çok büyük bir ihsanı olarak verilecek olan cennet ebedi saadetler yurdudur. Kur’an-ı Kerim’de yüz kırk yedi defa geçen ve muhtelif…

Yaratılışına yerleştirilen ve sonsuza kadar uzanıp giden duygu ve arzuları sebebiyle, tarih boyunca insanoğlu ebediyen yaşanılacak, nihayetsiz nimet ve lezzetlere mazhar olunacak bir cennet inancına sahip olagelmiştir. Semâvi dinlere mensup…

(Dünden devam) Bu dünya hayatında ölüm gerçeğinden asla kurtulamayan canlı bedenler neden ölürler? Bunun fiziki açıklamasını ilim adamları henüz bulabilmiş değiller. Ancak, Bediüzzaman Hazretleri kolay ve anlaşılır bir izah yapmayı…

(Dünden devam) Kur’an-ı Kerim’de “Her şey helâk olucudur. Yalnız Allah’a bakan yüzü müstesna.” ferman edilen ayetin beyan ettiği vecihle, insanın kuyruk sokumundaki acbü’z zeneb ister çürüsün isterse çürümesin netice değişmez.…

İnsanın en değer verdiği, üstünde titrediği ve onu kaybetmekten korktuğu en kıymetli varlığı ruhudur ve içinde misafir olarak bulunduğu emânet olan bedeni ve uzuvlarıdır. Cenab-ı Hak, canlı ve şuurlu bir…

(Dünden devam) Yüce Allah’ın kudret sıfatını en lâtif, en has bir nur ve bütün nurların nuru olarak tanımlayan Bediüzzaman Hazretleri; nûraniyet, şeffâfiyet, muvazene, mukabele, intizam ve itaat sırları gibi bazı…

(Dünden devam) Oruç ibadetini sadece mideyi aç bırakarak tutmak yeterli değildir. Mükemmel bir oruç için bütün duygulara, göze, kulağa, dile, hatta akıl ve hayal gibi duygulara da bir nevi oruç…

İslâm dininin ve Müslüman olmanın beş şartından biri olan oruç ibadeti, önceki peygamberlerin ümmetlerine farz kılındığı gibi, İslâm dininde olanlara da farz kılınmıştır. Samed olan Yüce Allah, bütün âlemlerden müstağni…

Namaz kılan bir müminin nazarında kâinat ve içindeki mahlukatın mükemmelliği, onlara tayin edilmiş olan ibadet ve tesbihleri, hamdleri görülür ve anlaşılır. Aksi takdirde, tabiat ve tesadüfün oyuncağı, kimsesiz başı bozuklar…

Kâinatın nihayetsiz boşluğunda bir nokta kadar yer işgal eden ve saate yüz sekiz bin kilometrelik baş döndürücü bir sür’atle güneşin etrafında dönen dünya üzerinde, yine bir nokta kadar yer işgal…

(Dünden devam) Küçük cehennem, bu dünyanın karnındaki iki yüz bin derece sıcaklığa sahip olan dehşetli ateş olduğu gibi, büyük cehennem de âhiret âleminin cehennemidir. Onun sıcaklığı ise, dünyanın karnındaki ateş…

Yaratılışı itibariyle ebedi olarak yaşamak ve sonsuza kadar bir hayat sürmek isteyen insanoğlu, tarih boyunca bu arzusuna değişik şekillerde bir yorum getirme ihtiyacı içinde olmuştur. Semâvi dinlere mensup olmayan insanlar…

(Dünden devam) Bu dünya hayatında iken yaptığımız hayırlı amellerin, Mahşer Meydanı ve Sırat Köprüsündeki faydalarını anlatan nice hadis-i şerifler vardır: ” İhtiyacını ilgili yere ulaştıramayan kimsenin ihtiyacını ulaştırın. Kim bunu…

Yeryüzünde Allah’ın halifesi ve Onun adına iş gören bir vekili rütbesinde yaratılan insanoğlu için bu dünya hayatı, ayetlerin beyanına göre aslında bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, yine…

(Dünden devam) Hazret-i Ebu Hüreyre’nin (r.a.) naklettiği bir hadise göre: “Allah, cenneti ve cehennemi yarattığında, Cebrail’e (as) önce cenneti gösterdi. Müminler için hazırlanmış muhteşem nimetleri gören Cebrail (as) ‘Ya Rabbi!…

Ateş unsuru kâinatın her tarafına yayılmış temel bir gerçektir. Başta dünyanın karnındaki magma tabakası olmak üzere, güneş ve güneş gibi nice yıldızlar ateşten ibaret dev kütlelerdir. Yeryüzünde hayatın devamı için…

(Dünden devam) Bu dünya hayatında iken inanan ve inancının gereğini yapan mümin ruhlar için kabrin arka ciheti rahmet, ön ciheti ise oraya nispetle azaptır. Başta Sevgili Peygamberimiz (asm) olmak üzere…