İslâm ümmetinin ilk ve en büyük evliyaları sahabe-i kiramdır. “Benim sahabelerim ümmetimin yıldızları gibidir. Hangisine tabi olsanız necat bulursunuz.” hadis-i şerifi onlar için söylenmiş en şerefli müminler onlardır. Onlardan sonra…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıklar kendilerine mahsus dillerle Allah’ı tespih ve tahmid ile vazifelidirler. Fıtri ve ameli ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en güzel bir…

Dünya kâinatın kalbi olduğu gibi, toprak tabakası da  dünyanın kalbidir. Topraktan yaratılan ve yine ölümle toprağa dönecek olan insan nev’i kâinat ağacının meyvesi olduğu gibi, insanın şükür ve ibadeti de …

Dinimizin ve astronomi ilminin ittifak ederek izah ettiği gibi, dünya ve diğer gezegenler güneşle birlikte macun gibi bitişik iken, Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle onları güneşten ayırmış ve muhtelif mesafelerde durdurarak…

Kebâir denilen büyük günahlar çoktur. Fakat, ekber-ül kebâir tabir edilen en büyük günahlar yedidir. 1- Allah’a şirk koşmak. 2- Ana babaya isyan etmek. 3- Haksız olarak insan öldürmek. 4- İçki…

Meleklere muhalif olarak mahiyetine nefs-i emmâre konulan insanın, onun gereği olarak günah işlemesi yaratılışının neticesidir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazret-i Âdem Aleyhisselamın, şeytanın da vesvesesine uyarak malûm günahı…

Her şeyi hikmetle ve nihayetsiz gaye ve maksatlarla yaratan Cenab-ı Hak, mahlukatın en şereflisi olarak halk ettiği insanın mahiyetine “ENE” diye isimlendirilen bir benlik ve hürriyet vermiştir. Kâinatın Sahibi olan…

Bu geçici dünya hayatından sonra ebedi bir hayatın bizleri beklediğine nihayetsiz deliller vardır. Evet, anne karnındaki çocuğun, kendisine orada hiç lâzım olmayan el, ayak, göz, kulak gibi azalarının bulunması, bir…

Kâinatın yaratılışından beri akıp giden zaman nehrinde, mütemadiyen hayata ve ölüme mazhar olan canlılar âlemi, şirin bir gezegen olan dünya misafirhanesine doğarak geliyor, geçici bir hayattan sonra ölüme mazhar olarak…

Kendi iç âleminde barış kuramamış ve her şeyle kavgalı haldeki korkunç durumdan insanı  kurtaracak tek bir çare vardır: O da, tahkiki bir imana sahip olmaktır. Kendini ve Yaratıcısını hakkıyla tanımaktır.…

Âhirzamanın hayat şartları ve teknolojinin getirdiği imkânlar, insanları şükürden ziyade şirke, itaatten ziyade isyana sürüklüyor. İnsanlık âleminin içine düştüğü bu manevi batağa dikkat çeken Bediüzzaman “Küre-i arzı bir köy şekline…

Cenab-ı Hak tarafından kalbine yerleştirilen ölümsüzlük duygusuyla sonsuza kadar yaşamak isteyen ve hiç ölmeyecekmiş gibi bir duygu ile  sımsıkı dünyaya sarılan insanoğlu; her an hem yaşamak, hem de ölmek arası…

Samanyolu galaksisine oranla bir santimetrekarelik bir ölçekte yer alan güneş sistemi içinde, seçilmiş bir gezegen olan dünyayı imtihan meydanı yapan Cenab-ı Hak, her bir şahsı imtihan ettiği gibi, aile hayatından…

Asırlar boyunca hak dâvâları uğrunda her şeylerini, hatta canlarını bile feda eden İslâm büyükleri gibi; Kâinatın Efendisinin (asm) âhirzamanda son temsilcisi olan Bediüzzaman Hazretleri de, iman ve Kur’an dâvâsı yolunda,…

“Kâinatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır.” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin tarifine göre İman, Şems-i Ezeliden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın iç yüzünü tamamıyla…

Emanet, sadece mal ve söz ile sınırlı değildir. Vücudumuz ve içindeki bütün organlarımız da Allah’ın bir emanetidir. Emanetçi olan kişi, emaneti verenin rızası dışında o organları kullanamaz. Meselâ; gözüyle kasten…

İstişare ehli ile yapılır. Akıllı, muhakemesi yerinde, ileri görüşlü, tecrübeli ve hatta sağlıklı kişilerle yapılan istişareler, faydalı sonuçları elde etmeye vesile olur. İstişare aile hayatından başlayarak, cemaatler içi faaliyetlerin nasıl…

“Onların  işleri aralarında istişare iledir.” (Âl-i İmran Suresi: 159) ile “İş hususunda onlarla istişare et.” (Şuara Suresi: 38) ayetleri olan Allah’ın bu emirleri, bir meselenin hallinde istişare ile hareket edilmesini…

Bir insanın kalbinde muhabbet hissi hâkim olursa, adavet ve düşmanlık duygusu acımak suretine dönüşür. Düşmanlık hissi galip olursa, o zaman muhabbet duygusu mecazi hale gelir ve yapmacık tavırlar içine girer…

Atomlardan güneş sistemine, galaksilerden kâinatın tamamına varıncaya kadar, en küçük parçacıklardan  en geniş âlemlere kadar var olan incizaplar ve cazibeler yani çekim gücü denilen kanunlar, cazibedar bir hakikat olan İlâhi…

Hayır, hasenat ve iyilik gibi sevaplı ameller yapmamızı isteyen Allah’ın rahmeti, onları bizim elimizle icat eden Allah’ın kudretidir. İnsan onlara iman ile, şuur ile ve dua ile mazhar olur. Böyle…