Anadolu’nun bütün hizmet mahallerinde, cüzler halinde taksim edilen Kur’an-ı Kerim hatimleri haftalık olarak okunurken, Ramazan ayı geldiğinde günlük hatimler tarzında okunarak geliniyor. Bu gelenek, inşaallah kıyamete kadar devam edecek. Bu…

Allah’ın yarattığı varlıklar içinde en şereflisi, en kabiliyetlisi ve cihazat cihetiyle en zengini olan insan, sadece akıl, mantık, muhakeme gibi duygularla değil, kalp ve ona bağlı binlerle hislerle de donatılmıştır.…

Varlıklar içinde çok farklı bir yeri ve değeri olan insan, meleklere bile verilmeyen kabiliyet ve cihazlarla donatılmış. Nihayetsiz hayır ve şer işlemeye müsait olan bu kabiliyet ve aletlerin içinde en…

İslâm dininde hak ve hukukların en ince teferruatına kadar bildirildiği ve itaat edenlerin mükâfat, isyan edenlerin ise ceza görecekleri haber verildiği hak bir dinin öğretileri, dünya hayatını bile mânen cennete…

Yaratılışı nihayetsiz bir acizlik, fakirlik, noksan ve ihtiyaçlardan yoğrulan insan, tarih boyunca insan üstü İlâhi bir güce inanma ihtiyacını hissetmiştir. Üstesinden gelemediği dünyada meydana gelen dehşetli olaylar karşısında sonsuz bir…

Bütün semavi kitaplarda bulunan cennetle müjdelemek ve cehennemle tehdit etmek hakikatlerini çoğu insanlar bilmez veya duysa da kabul etmez. Nice ümmetler vardır ki, peygamberlerinin dâvetini işittikleri ve mucizelerini gördükleri halde…

Sonsuz gayeler ve namütenahi maksatlar için kâinat sarayının yaratılmasını irade eden Cenab-ı Hak, şuurlu varlıklar olan melekler ve cinlerin ötesinde, insan nev’ini yeryüzünde Kendine halife tayin etti. İlk insan olan…

Sayısız hikmetleri ve faydaları olduğu bilinen Allah’ın emirleri içinde, zengin fakir her mümini ilgilendiren namazın çok önemi vardır. Zaten, hac ibadeti zengin olan müminlere ömürde bir defa farz, zekât yine…

Diğer canlılardan farklı olmasıyla sosyal bir hayat yaşayan insanların başına gerek ferdi, gerekse toplum olarak bir çok olaylar gelmektedir. Esmâ-i Hüsnasının nihayetsiz tecellilerini göstermek isteyen Cenab-ı Hak, insan nev’ini muhtelif…

(Dünden devam) Ruh, emir âleminden gelmiş ve başına şuur takılmış canlı bir kanundur. Bediüzzaman Hazretlerinin tarifiyle ruh “Hayatın hâlis ve sâfî bir cevheri, sabit ve müstakil zâtıdır.” Maddi şeylerin bir…

Kâinatın nihayetsiz boşluğunda ve güneş sistemine bağlı olarak yüzen bir gemiyi andıran şirin bir gezegende yaşıyoruz. Dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türleri içinde çok farklı bir konuma sahip…

(Dünden devam) Dalâletin ve dinsizliğin nihayetsiz elem ve acılarını ruhunun tâ derinliklerinde hisseden ve dünyada dahi manevi bir cehennemin azabını yaşayan insana, iman ile hidayet ihsan etmek gibi en büyük…

Kâinat denilen bu muhteşem âlem, nihayetsiz maksat ve gayeler için yaratılmış. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek, tanınmak istedim. Mahlukatı yarattım, tâ onlarda manevi cemalimi göreyim.” mealindeki hadis-i kudsi, çok…

İslâm ümmetinin ilk ve en büyük evliyaları sahabe-i kiramdır. “Benim sahabelerim ümmetimin yıldızları gibidir. Hangisine tabi olsanız necat bulursunuz.” hadis-i şerifi onlar için söylenmiş en şerefli müminler onlardır. Onlardan sonra…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıklar kendilerine mahsus dillerle Allah’ı tespih ve tahmid ile vazifelidirler. Fıtri ve ameli ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en güzel bir…

Dünya kâinatın kalbi olduğu gibi, toprak tabakası da  dünyanın kalbidir. Topraktan yaratılan ve yine ölümle toprağa dönecek olan insan nev’i kâinat ağacının meyvesi olduğu gibi, insanın şükür ve ibadeti de …

Dinimizin ve astronomi ilminin ittifak ederek izah ettiği gibi, dünya ve diğer gezegenler güneşle birlikte macun gibi bitişik iken, Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle onları güneşten ayırmış ve muhtelif mesafelerde durdurarak…

Kebâir denilen büyük günahlar çoktur. Fakat, ekber-ül kebâir tabir edilen en büyük günahlar yedidir. 1- Allah’a şirk koşmak. 2- Ana babaya isyan etmek. 3- Haksız olarak insan öldürmek. 4- İçki…

Meleklere muhalif olarak mahiyetine nefs-i emmâre konulan insanın, onun gereği olarak günah işlemesi yaratılışının neticesidir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazret-i Âdem Aleyhisselamın, şeytanın da vesvesesine uyarak malûm günahı…

Her şeyi hikmetle ve nihayetsiz gaye ve maksatlarla yaratan Cenab-ı Hak, mahlukatın en şereflisi olarak halk ettiği insanın mahiyetine “ENE” diye isimlendirilen bir benlik ve hürriyet vermiştir. Kâinatın Sahibi olan…

Bu geçici dünya hayatından sonra ebedi bir hayatın bizleri beklediğine nihayetsiz deliller vardır. Evet, anne karnındaki çocuğun, kendisine orada hiç lâzım olmayan el, ayak, göz, kulak gibi azalarının bulunması, bir…

Kâinatın yaratılışından beri akıp giden zaman nehrinde, mütemadiyen hayata ve ölüme mazhar olan canlılar âlemi, şirin bir gezegen olan dünya misafirhanesine doğarak geliyor, geçici bir hayattan sonra ölüme mazhar olarak…

Kendi iç âleminde barış kuramamış ve her şeyle kavgalı haldeki korkunç durumdan insanı  kurtaracak tek bir çare vardır: O da, tahkiki bir imana sahip olmaktır. Kendini ve Yaratıcısını hakkıyla tanımaktır.…

Âhirzamanın hayat şartları ve teknolojinin getirdiği imkânlar, insanları şükürden ziyade şirke, itaatten ziyade isyana sürüklüyor. İnsanlık âleminin içine düştüğü bu manevi batağa dikkat çeken Bediüzzaman “Küre-i arzı bir köy şekline…

Cenab-ı Hak tarafından kalbine yerleştirilen ölümsüzlük duygusuyla sonsuza kadar yaşamak isteyen ve hiç ölmeyecekmiş gibi bir duygu ile  sımsıkı dünyaya sarılan insanoğlu; her an hem yaşamak, hem de ölmek arası…

Samanyolu galaksisine oranla bir santimetrekarelik bir ölçekte yer alan güneş sistemi içinde, seçilmiş bir gezegen olan dünyayı imtihan meydanı yapan Cenab-ı Hak, her bir şahsı imtihan ettiği gibi, aile hayatından…

Asırlar boyunca hak dâvâları uğrunda her şeylerini, hatta canlarını bile feda eden İslâm büyükleri gibi; Kâinatın Efendisinin (asm) âhirzamanda son temsilcisi olan Bediüzzaman Hazretleri de, iman ve Kur’an dâvâsı yolunda,…

“Kâinatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır.” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin tarifine göre İman, Şems-i Ezeliden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın iç yüzünü tamamıyla…

Emanet, sadece mal ve söz ile sınırlı değildir. Vücudumuz ve içindeki bütün organlarımız da Allah’ın bir emanetidir. Emanetçi olan kişi, emaneti verenin rızası dışında o organları kullanamaz. Meselâ; gözüyle kasten…

İstişare ehli ile yapılır. Akıllı, muhakemesi yerinde, ileri görüşlü, tecrübeli ve hatta sağlıklı kişilerle yapılan istişareler, faydalı sonuçları elde etmeye vesile olur. İstişare aile hayatından başlayarak, cemaatler içi faaliyetlerin nasıl…