(Dünden devam) Nefisle yapılan mücadele insanı manen yüceltir. Mümin olan kişiyi cennetin en yüksek makamlarına çıkarır. Ancak, nefisle yapılan mücadele çok zordur. Eğer, ona şeytan da yardım ederse, insanı aşağıların…

Bin bir güzel isimlerinin nihayetsiz tecellilerinin güzelliklerini mahlukat aynalarında bizzat görmek ve şuurlu varlıklara göstermek isteyen Cenab-ı Hak, âlemin her tarafını dolduran melekleri, cinleri, insanları, hayvanları ve nebatları yaratmıştır. Cemadat…

(Dünden devam) İnsanın mahiyetinde tamamen acz, fakr, noksan ve kusur ile yoğrulan nefis, kendisinden meydana gelen bütün iyilikleri kendinden bilir. Bir takım fenalıkları işlediği, günah ve emre muhalefet ettiği zaman…

Göklerin, dağların ve yerin yüklenmekten çekindikleri ve farazi bir şirkten korktukları ene denilen cihazın da bağlı olduğu yer insan nefsidir. Nefis öylesine kompleks ve karmaşık bir yapıya sahiptir ki, onu…

(Dünden devam) Nefs-i emmâreden şikâyet eden bir kısım büyük evliyalar demek ki, hakiki bir nefs-i emmâreden değil, mücahedeye vesile olması için, cihazâtını kör hissiyata devreden mecâzi bir nefs-i emmâreden şikâyet…

Varlıklar içinde farklı bir konuma ve özelliğe sahip olan insan, nihayetsiz makamlara yükselebilecek bir yapıya sahiptir. Meleklere nefis verilmeyip, şeytanlar da musallat olmadıklarından makamları sabittir. Onlar Allah’ın emirlerine itaat halinde…

(Dünden devam) Cenab-ı Hak tarafından insana verilen ve imtihanına vesile olan nefsin mahiyetini ve mertebelerini izah eden İslâm âlimleri, onun yedi mertebesi olduğunu tespit etmişlerdir. Nefsin birinci mertebesi: Nefs-i hayvanidir…

Yeryüzünde yaşayan bütün hayvanlara ve canlı türlerine hayatlarını devam ettirebilmek için, Cenab-ı Hak bir takım arzu ve isteklerle dolu bir nefis vermiştir. Ancak, onlarda bulunan bu nefis sınırlıdır ve ihtiyaçları…

(Dünden devam) Yüce Allah, kaybettiği kullarını onlardan daha fazla kazanmak istemektedir. Ancak, her şeye rağmen inkâr ve isyanda devam ve ısrar edenlere Allah’ın rahmeti ulaşmaz. Bunun sonucuna ise, insan katlanmak…

Kur’an ayetlerine göre bu dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, taşıyla, ağacıyla ve toprağıyla şuurlu ve canlı olan âhiret hayatıdır. Hangimizin ameli daha güzel olacak…

(Dünden devam) İnsana verilen merhamet duygusu, İlâhi merhametin bir cilvesi ve yansımasıdır. Elbette, Allah’ın merhametinden daha fazla merhamet etmemek ve Allah Resulünün (asm) şefkatinden daha ileri geçmemek gerekir. Aksi takdirde,…

Cenab-ı Hakkın, insanın mahiyetine koyduğu yüzlerce duygulardan biri de merhamet hissidir. Bu his, insana verilen duyguların en güzellerinden biridir. Merhamet olmasaydı, insanın yırtıcı canavarlardan hiç bir farkı kalmazdı. Sosyal hayatın…

(Dünden devam) Sevgili Peygamberimiz (asm) dünya hayatındayken insanları hakka, hakikate, imana ve hidayete dâvet ederken yaptıkları eziyet karşısında “Ya Rabbi! Sen bu insanlara hidayet nasip et. Çünkü, onlar ne yaptıklarını…

Maddi olarak küçük olduğuna bakarak insanı küçük görmemek lâzımdır. Zira insanda küçük bir kâinat saklıdır. Bediüzzaman Hazretleri insanın bu özelliğinden dolayı “İnsan küçük bir kâinat, kâinat ise büyük bir insandır.…

(Dünden devam) Madem insan fıtratında cemâl, kemâl ve ihsana karşı hadsiz bir sevme kabiliyeti vardır. Baştan aşağıya kadar bütün  kâinatı güzelleştirmesiyle sonsuz güzel olduğunu ve nakışlı sanat eserleriyle kusursuz bir…

Yaratılan varlıklar için en şereflisi olan insanın mahiyetinde biri maddi diğeri manevi olmak üzere iki tane kalp vardır. Yürek adı da verilen maddi kalp bir et parçasıdır. Bedenin her tarafına…

(Dünden devam) İnsan, cüz’i iradesini iman ve ibadet  cihetinde kullandığı zaman, bütün müminlere karşı kuvvetli bir münasebet ve bağlılık hisseder. Bu duygular, sarsılmaz bir kardeşlik ve sevgi hissinin doğmasına ve…

Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insana, cin ve meleklere bile verilmeyen nice cihazlar ve duygular verilmiştir. O cihaz ve duyguların her birisinin kendisine ait çok önemli vazifeleri vardır. Meselâ; akıl…

(Dünden devam) Musibetlere karşı sığınılacak en sağlam kale tevekküldür. Sabır ve rıza ile karşılamaktır. Bizim irademiz dışında gerçekleşen bu tarz hadiselerde, Allah’ın hikmetini düşünmektir. Çünkü, âlemin idaresi bize ait değildir.…

İnsan bu dünyaya bir misafir olarak gönderilmiştir. İmtihan olmak için bir memur olarak tayin edilmiştir. Çok ehemmiyetli istidat ve kabiliyetlerle donatılmıştır. O istidatlara göre çok önemli vazifeler yüklenmiştir. O vazifelere…

(Dünden devam) İman zayıflığından gelen ruhî bir hastalıkla, olduğundan farklı görünmeye çalışmak, lâyık olmadığı makamların tavırlarını takınmak, insanlara yaranmak ve  kendini şirin göstermek gayretine girmek riyakârlık alâmetleridir. Özellikle şan ve…

Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan ve binlerle hissiyat ve duygularla donatılarak bütün varlıklar üstünde bir mevki alan insanın karmaşık bir yapısı vardır. Maddi ve manevi cepheleriyle asırlardır araştırılan ve anlaşılmak…

(Dünden devam) Tahkiki bir iman şuurundan yoksun, sadece nüfus kâğıdı Müslümanlığı ile iktifa eden ve inandığı dinin icaplarını yerine getirmekte ihmal gösteren ve hayat olarak onu kendi dünyasında yaşamayan fertlerden…

Hazret-i Âdem (as) zamanından, Hazret-i Muhammed’e (asm) kadar gelen bütün peygamberlerin, semavi vahye dayanan dinlerinin her birini içine alan ve bilhassa İslâm dininin bütününü ifade eden Şeriat; iman, ibadet, âhiret,…

(Dünden devam) Âhirzaman denilen yaşadığımız devirde hayat şartları tamamen zorlaştığından dolayı, İslâm dininin gereklerini yaşamak da müşkülleşmiştir. Ondandır ki, Bediüzzaman Hazretleri “Bu zamanda farzları yapan ve kebireleri (büyük günahları) işlemeyen…

Osmanlı devletinin son dönemleri olan Tanzimatla birlikte, Avrupa’da tahsil görmüş genç nesillerdeki İslâm dinine karşı meydana gelen ilgisizlik yüzünden, iç bünyemizdeki sürtüşmeler hâlâ devam etmektedir. Özellikle fen ilimleri okumuş, din…

(Dünden devam) İnsanların halis bir iman sahibi olduğuna şükür ve hamd önemli bir ölçü ve göstergedir. “Çünkü bir elmayı yiyen ve ‘Elhamdülillah’ diyen adam, o şükür ile ilan eder ki,…

İnsanları her vakit Kendisine iltica ve dua, şükür ve hamd ettirmek için yaratan Cenab-ı Hak “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var?” buyurmakla, insanın en büyük vazifesinin dua olduğunu haber veriyor. Küçücük…

(Dünden devam) Bahsi geçen hakikate binâen ne yaparsak yapalım, niyetimizde mutlaka Allah’ın rızasını arayalım. Bakırı altına, kömürü elmasa dönüştüren niyet ile amellerimizi değerli kılalım. Meselâ; ibadet kastıyla iştirak edilen ve…

Âyet-i kerimelerin beyanına göre, sadece Allah’ı tanıyıp Ona iman ve ibadet etmek vazifesiyle bu dünyaya gönderilen insanların asıl gayesi, Allah’a kulluk yapmaktır. Bunun dışında kalan her şey tâlidir, yani ikinci…