(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri, bahsi geçen gayret ve cesaretle İslâmiyette olan dosdoğru yolu gösterip, din düşmanlarının yaydıkları şüphe ve tereddütleri çürütmekle birlikte; sâdık ahmak ünvanına lâyık zâhirperest ve câhil sofilerin…

“Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak ve yalnız biri kurtulacak.” diyerek istikbalden haber veren ve gaybı gören gözleriyle Asr-ı Saadetten Kıyamete kadar olacak hadiseleri Allah’ın izniyle müşahede eden Sevgili Peygamberimiz…

(Dünden devam) Şafii mezhebi âlimlerince dâr-ül İslâm üç kısımdır: 1- Müslümanların ikamet ettiği ülkeler. 2- Müslümanların fethedip gayr-ı Müslim ahalisini vergiye bağlayıp iskan ettiği yerler. 3- Önceleri Müslümanların ikamet ettiği…

(Dünden devam) İslâm dininde ise, Hazret-i Muhammed (asm) hem dünya, hem âhiretin ve iki cihanın sultanı olduğundan, icra ve tatbik mevkiinde bulunduğundan, Ona indirilen Kur’an-ı Kerim’de iman, ibadet, ahlâk ve…

Batı toplumlarında dört yüz yıl süren dahili mezhep savaşları yüzünden ortaya çıkan ve uygulamaya konulan lâiklik prensibi, kendi mantığı içinde doğru ve Hristiyanlık dinine zarar vermeyen ve onu inkâr anlamına…

(Dünden devam) İslâm ile iman arasındaki önemli farkları nazara veren Bediüzzaman şöyle devam ediyor: “İslâmiyet iltizamdır, iman iz’andır. Tabir-i diğerle, İslâmiyet hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyaddır; iman ise hakkı…

On dört asır ötesinden âhirzamanın hayat şartlarının dehşetini gören ve müminler topluluğuna ciddi ikazlarda bulunan Peygamber Efendimiz (asm), bir hadis-i şerifinde “Âhirzamanda mescitler ağzına kadar dolacak fakat içinde Müslüman çok…

Kur’an ve Sünnet ışığında istikametli bir hayat sürmeyi esas edinen takva ehli müminler, haram ve helâl hassasiyetini en üst seviyede takip eder ve ne kendisinin ve ne de aile efradının…

“Bu gün dininizi kemâle erdirdim ve tamamladım.” buyuran Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlak bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir. Diğer…

Yer tanrısı, gök tanrısı gibi hayali ilâhlara tapınan Orta Asya Türkleri, 9. asırda İslâm dini ile tanıştıktan sonra gerçek kimliğine kavuştular ve asırlarca mensubu olmakla şeref duydukları İslâm dininin bayrağını,…

Cenab-ı Hakkın “Muhakkak sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin.” övgüsüne mazhar ve yaşayan Kur’an olan Sevgili Peygamberimiz (asm), hayatı boyunca her zaman adaleti esas aldı ve “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”…

Semavi kitaplar içinde en son gönderilen mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim; tevhid, nübüvvet, haşir denilen yeniden diriliş ile birlikte, adalet ve ibadet esaslarını bildirmek ve onlara itaat edilmesini emretmek için indirilmiştir.…

Sevgili Peygamberimiz (asm), onun güzide sahabeleri ve onların izinden giden büyük zatlar ve salih müminler, tarih boyunca verdikleri sözlerin arkasında durmanın şaheser örneklerini sergilediler. Tarih onların şeref levhalarıyla doludur. Allah…

Mahlukat içinde en kıymetli varlık olan insanlar ve insanlar içinde en kıymetlisi olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en değerlisi olan tahkiki imana sahip olan müminlerdir. Samimi ve ihlâslı müminler,…

Kâinatın Efendisini (asm) her cihetle örnek alıp takip eden ve Sünnet-i Seniyesini harfiyen yaşayan Bediüzzaman Hazreleri de, meşakkat ve zahmetlerle geçen muzaffer olmuş bir hizmet hayatından sonra, özellikle geride iki…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), yirmi üç sene süren peygamberlik dönemi boyunca çok büyük sıkıntı, meşakkat, eza ve cefalara muhatap oldu. Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn gibi savaşlar yapmak durumunda…

Sevgili Peygamberimizin (asm) vefatından sonra gelen ümmeti, Onun Kur’an ve Sünnet yolunu takip etti. Özellikle dört halife dönemi, sonraki asırlara en güzel bir örnek oldu. Adalet ve hürriyetin hâkim olduğu…

İslâm dini gelmezden evvel insanlık vahşet ve bedeviyet devrini yaşıyordu. İnsanların hak ve hürriyetler bağlamında hiç bir şeyleri yoktu. Kadın olsun, erkek olsun, insanlar bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Kölelik…

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’e (asm), mukaddes kitapların en sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında ve Kadir Gecesinde indirilmeye başlandığını biliyoruz. Bu itibarla Ramazan, Kur’an ayı oluyor.…

Kader noktasında dünya saltanatı kendilerine gülmeyen Ehl-i Beyt, yani Hazret-i Hasan (r.a.) ve Hazret-i Hüseyin (r.a.) ve onlardan teselsül eden o mübarek nesil, dinde tecdit ve ihya hareketlerinin mümessilleri olmuşlardır.…

Ehl-i Sünnet Vel Cemaatin ifrat ve tefritten uzak itidalli ve istikametli olan Ehl-i Beyt sevgisine bedel, Âl-i Beyte muhabbet dâvâsında bulunan bir kısım Aleviler, Ehl-i Sünnetin tam tersine hem farzları…

Ehl-i Beyt, Hazret-i Muhammed’in (asm) evine mensup olanlara verilen bir isimdir. Özellikle Âl-i Abâ olarak tanımlanan ve onların soyundan gelenlere izafe edilen bir semboldür. Hazret-i Peygamber Efendimiz (asm) bir gün…

Hazret-i Peygamber ve kısmen dört halife dönemi hariç kalmak kaydıyla, İslâm tarihi boyunca din adına devletler kurulmamıştır. Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi Devleti, Selçuklular ve Osmanlı gibi devletlerin hiç birisi İslâm…

Din, insanlık tarihi ile başlayan ve kıyamete kadar varlığını sürdürecek olan bir hakikattir. İnsan fıtraten âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç bir mahiyette yaratıldığından, kâinatın olaylarına, musibet ve belâlarına karşı,…

Cin şeytanlarının yanı sıra insan içinden de şeytanlar vardır. Hak yola sırt dönen ve diğer insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî duygularını tahrik ederek, şeytanın arkasına…

Cenab-ı Hak tarafından insanın mahiyetine ekilen istidat ve kabiliyet tohumlarının gelişmesi ve inkişaf etmesi için, nefis ve şeytan insana musallat edilmiştir. Nefis ve şeytan insan için en büyük iki düşmandır.…

Kur’an-ı Kerim’in manevi bir tefsiri olan, onun nurundan iktibas olunan ve adıyla dahi insanın maneviyat âlemlerine bahar iklimi yaşatan Nur Risaleleri; dinsizlik cereyanlarının en azgın devrini yaşadığı, komünizm ve Süfyanizm…

Yaşadığımız toplum hayatında, lehinde veya aleyhinde çok şeyler yazılan şeriat, kavram olarak; insanların dünya ve âhiret hayatındaki mutluluğunu sağlamayı amaçlayan ve Allah tarafından gönderilen emirler, yasaklar, kurallar ve tavsiyelerin bütününden…

Osmanlı tarihinde ilk defa 31 Mart 1909 ayaklanması ile gündeme gelen irtica, cumhuriyet tarihi boyunca Müslümanları töhmet altında bırakmak ve köşeye sıkıştırmak için kullanılarak geliniyor. Halbuki hakiki bir terakki ve…