Yer tanrısı, gök tanrısı gibi hayali ilâhlara tapınan Orta Asya Türkleri, 9. asırda İslâm dini ile tanıştıktan sonra gerçek kimliğine kavuştular ve asırlarca mensubu olmakla şeref duydukları İslâm dininin bayrağını,…

Cenab-ı Hakkın “Muhakkak sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin.” övgüsüne mazhar ve yaşayan Kur’an olan Sevgili Peygamberimiz (asm), hayatı boyunca her zaman adaleti esas aldı ve “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”…

Semavi kitaplar içinde en son gönderilen mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim; tevhid, nübüvvet, haşir denilen yeniden diriliş ile birlikte, adalet ve ibadet esaslarını bildirmek ve onlara itaat edilmesini emretmek için indirilmiştir.…

Sevgili Peygamberimiz (asm), onun güzide sahabeleri ve onların izinden giden büyük zatlar ve salih müminler, tarih boyunca verdikleri sözlerin arkasında durmanın şaheser örneklerini sergilediler. Tarih onların şeref levhalarıyla doludur. Allah…

Mahlukat içinde en kıymetli varlık olan insanlar ve insanlar içinde en kıymetlisi olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en değerlisi olan tahkiki imana sahip olan müminlerdir. Samimi ve ihlâslı müminler,…

Kâinatın Efendisini (asm) her cihetle örnek alıp takip eden ve Sünnet-i Seniyesini harfiyen yaşayan Bediüzzaman Hazreleri de, meşakkat ve zahmetlerle geçen muzaffer olmuş bir hizmet hayatından sonra, özellikle geride iki…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), yirmi üç sene süren peygamberlik dönemi boyunca çok büyük sıkıntı, meşakkat, eza ve cefalara muhatap oldu. Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn gibi savaşlar yapmak durumunda…

Sevgili Peygamberimizin (asm) vefatından sonra gelen ümmeti, Onun Kur’an ve Sünnet yolunu takip etti. Özellikle dört halife dönemi, sonraki asırlara en güzel bir örnek oldu. Adalet ve hürriyetin hâkim olduğu…

İslâm dini gelmezden evvel insanlık vahşet ve bedeviyet devrini yaşıyordu. İnsanların hak ve hürriyetler bağlamında hiç bir şeyleri yoktu. Kadın olsun, erkek olsun, insanlar bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Kölelik…

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’e (asm), mukaddes kitapların en sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında ve Kadir Gecesinde indirilmeye başlandığını biliyoruz. Bu itibarla Ramazan, Kur’an ayı oluyor.…

Kader noktasında dünya saltanatı kendilerine gülmeyen Ehl-i Beyt, yani Hazret-i Hasan (r.a.) ve Hazret-i Hüseyin (r.a.) ve onlardan teselsül eden o mübarek nesil, dinde tecdit ve ihya hareketlerinin mümessilleri olmuşlardır.…

Ehl-i Sünnet Vel Cemaatin ifrat ve tefritten uzak itidalli ve istikametli olan Ehl-i Beyt sevgisine bedel, Âl-i Beyte muhabbet dâvâsında bulunan bir kısım Aleviler, Ehl-i Sünnetin tam tersine hem farzları…

Ehl-i Beyt, Hazret-i Muhammed’in (asm) evine mensup olanlara verilen bir isimdir. Özellikle Âl-i Abâ olarak tanımlanan ve onların soyundan gelenlere izafe edilen bir semboldür. Hazret-i Peygamber Efendimiz (asm) bir gün…

Hazret-i Peygamber ve kısmen dört halife dönemi hariç kalmak kaydıyla, İslâm tarihi boyunca din adına devletler kurulmamıştır. Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi Devleti, Selçuklular ve Osmanlı gibi devletlerin hiç birisi İslâm…

Din, insanlık tarihi ile başlayan ve kıyamete kadar varlığını sürdürecek olan bir hakikattir. İnsan fıtraten âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç bir mahiyette yaratıldığından, kâinatın olaylarına, musibet ve belâlarına karşı,…

Cin şeytanlarının yanı sıra insan içinden de şeytanlar vardır. Hak yola sırt dönen ve diğer insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî duygularını tahrik ederek, şeytanın arkasına…

Cenab-ı Hak tarafından insanın mahiyetine ekilen istidat ve kabiliyet tohumlarının gelişmesi ve inkişaf etmesi için, nefis ve şeytan insana musallat edilmiştir. Nefis ve şeytan insan için en büyük iki düşmandır.…

Kur’an-ı Kerim’in manevi bir tefsiri olan, onun nurundan iktibas olunan ve adıyla dahi insanın maneviyat âlemlerine bahar iklimi yaşatan Nur Risaleleri; dinsizlik cereyanlarının en azgın devrini yaşadığı, komünizm ve Süfyanizm…

Osmanlı tarihinde ilk defa 31 Mart 1909 ayaklanması ile gündeme gelen irtica, cumhuriyet tarihi boyunca Müslümanları töhmet altında bırakmak ve köşeye sıkıştırmak için kullanılarak geliniyor. Halbuki hakiki bir terakki ve…

Cenab-ı Hak tarafından dünya coğrafyasının insanın yaşamasına elverişli hâle getirilmesinden bu yana, üzerinde yaşayan kavim ve milletler çok medeniyetler kurmuş ve o medeniyetler insanlık tarihinin ziyneti olmuştur. Milâttan önce kurulan…