Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek gecelerde arayın.” dediği Kadir Gecesi, bambaşka bir gecedir. Seksen üç senelik bir hayatta kazanılacak olan…

Yaklaşık olarak beş milyar yıllık ömrü olduğu hesaplanan ihtiyar dünyamız, ileride yeniden dirilişe mekân olacak büyük bir meydanın etrafında hiç yanlış yapmadan dönmeye devam ediyor. Onu döndüren Yüce Kudret, cin…

Bediüzzaman Hazretleri, On Üçüncü Söz risalesinde ahiretin ikramiye bileti meselesini başka bir açıdan daha güzel bir tarzda ifade ediyor: “Meselâ; burada gözünüz önünde bir darağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango…

Yokluk karanlıklarından bu aydınlık varlık âlemine çıkarılan insanlar, yer yüzünün en şerefli ve en kabiliyetli varlıklarıdır. Her şey onun emrinde ve her yaratılan varlık onun hizmetindedir. Cenab-ı Hak insanı taş…

Anne rahmindeki çocuğun, kendisine orada hiç lâzım olmayan el, ayak, göz, kulak gibi organlarının bulunması, bir başka âlemde yaşamaya namzet olduğunu gösterdiği gibi; insanın kâinatı kuşatan fikirleri ve ebedi saadetlerinin…

  Kâinatın yaratılışından bu yana akıp giden zaman nehrinde, mütemadiyen hayata ve ölüme mazhar olan canlılar âlemi; şirin bir gezegen olan dünya misafirhanesine doğarak geliyor, geçici bir hayattan sonra ölüme…

Âhirzamanın hayat şartları ve teknolojinin getirdiği imkânlar, insanları şükürden ziyade şirke, Allah’a itaatten çok isyana sürüklüyor. İnsanlığın yuvarladığı bu manevi batağa dikkat çeken Bediüzzaman “Küre-i arzı bir köy şekline sokan…

Nihayetsiz lezzetlerden lezzet alabilecek ve nihayetsiz elemlerden de elem duyabilecek bir fıtratta yaratılan insanın, ruhunda en büyük tahribat yapan hallerin başında ayrılık gelir. Sonsuza kadar yaşamak isteyen ve aşk derecesinde…

Görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından ve ezel canibinden gelen “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabına muhatap olan ve “Evet, Rabbimizsin.”ile cevap veren ruhlar; bu ezelî anlaşmaya…

Ecel, her canlı için Allah’ın tayin ettiği ömrün sonudur. Ecel geldiği zaman ne bir an ileri ve ne de bir an geri gitmez. Onun için “Ecel birdir, değişmez.”denilmiştir. Ecel ânı…

Hazret-i Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre: “Cenab-ı Hak, cenneti yarattığı zaman, Hazret-i Cebrail’e (as) cenneti gösterdi. Cennetin güzellikleri karşısında ‘Ey Rabbim! Senin izzetine yemin ederim ki,…

Sonsuz maksat ve gayeler için bu kâinatı yaratan Cenab-ı Hak, diğer varlıklar içinde insan nevini yaratıp, bu güzel dünyayı onlar için bir imtihan meydanı yapmıştır. “Hanginizin ameli daha güzel olacak…

Hayat imtihanında insanı en çok etkileyen ve çoğu zaman kaybetmeye sebep olan, uzun emeller taşımak ve geleceğini garantiye almak hissidir. İstikbal endişesi ile sürekli mal yığmak, hatta haram ve helâl…

Hareket yeri: Dünya Varış yeri: Ahiret Uçuş saati: Her an kalkabilir. Müracaat: Adresten teslim alınır. İsim: Ademoğlu Cinsiyeti: Toprak Adres: Dünya Biletler: Sadece gidiş içindir. Müsaade edilen eşyalar: 12 metre…

Ölümle her şeyin biteceğini ve yok olup gidileceğini zanneden inançsızlara bedel, bütün semavi dinlerin haber verdiği gibi, asıl hayat âhiret hayatıdır ve ölümle o âleme uyanılır. İnsan ruhu, emir âleminden…

  Kâinatın nihayetsiz boşluğunda ve güneş sistemine bağlı olarak yüzen bir gemiyi andıran şirin bir gezegende yaşıyoruz. Dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türleri içinde çok farklı bir konuma…

Uçsuz bucaksız feza âlemi içindeki varlıkları, güzel isimlerine aynalar ve kader ve kudret kelimelerine sayfalar olmak üzere yaratan Cenab-ı Hakkın, iki kısım olarak hem Cemalî hem de Celâlî isimleri vardır.…

Âhirzaman şartları içinde hızlı bir hayat yaşayan insanların çoğunun, öbür âlemi düşünmeye bile vakitleri olmadığı gözlemleniyor. Hatta, bunları düşünmeye dâvet edenlere bazıları akıl vermeye kalkıyor. “Bu meselelere fazla akıl yorma,…

Âhirzaman şartlarında insanların yüzleri dünyaya çok fazla dönmüş. Hatta ehl-i iman olanların bile bu genel gidişattan etkilendiği görülüyor. Âhirete dâvet edenlerin sayısı ise oldukça az. İhlâsla âhirete dâvet edenlerin sayılarının…

Kıyametin kopmasıyla bütün âlem harap olduktan sonra, âlemlerin sahibi olan Cenab-ı Hak onu âhiret olarak yeniden inşa edecektir. Kur’an-ı Kerimde iki binden fazla ayet bu hakikatten haber vermektedir. Eğer, kıyamet…

“Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir.”buyuran Cenab-ı Hak, maddi yaşantı itibariyle dünyanın iç yüzünü nazara vermekte “Asıl hayat ise, âhiret yurdundaki hayattır.”ikazını yaparak, bütün gücüyle dünyaya yönelen insanların…

Allah’ın sevmesine karşı sevmekle karşılık veren ve sevdirmesine ibadetle mukabele eden müminler, âhiret yurdunda sonsuz nimet ve saadetlere mazhar olacaklardır. Bu hususta o kadar müjdeli ayetler vardır ki, insanı şevk…

Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin tarif ve tasvirlerine göre, her bir mümin için binler saray ve hurileri ihtiva eden hususi ve ve ona özel Cenneti olduğu gibi, umumi Cennetten de…

Vahye istinat eden bütün semavi dinler, ölüm ötesinde insanın başına gelecek olayları açıklamışlar, Cennet ve Cehennemin varlığından haber vermişlerdir. Bu hususta teferruatlı bilgi, son semavi kitap olan Kur’an-ı Kerimde bulunmaktadır.…

Başta bütün peygamberler olmak üzere umum evliyaların ve salih kulların duaları, Allah’ın rızasına ve cennetine kavuşmak ve cehennemin dehşetli azabından kurtulmaktır. Cehennemin sinemada gibi keşfen bir gölgesini gören evliyalar onun…

Tevrat, Zebur ve İncil gibi semavi kitaplarda Cennet ve Cehennemle ilgili bilgiler olmakla birlikte, Kur’an-ı Kerim daha detaylı ve net bilgiler vermektedir. Kur’an’ın Cennetle alâkalı tasvirleri her ruhu celp ederken,…

Mahlukatın içinde en şerefli varlık olarak yaratılan insan bedeni içinde iskan edilen ruha, hayatını devam ettirebilmesi için akıl, gazap ve şehvet denilen üç kuvve verilmiştir. Yaratılıştan fıtri bir had ve…

Kur’an-ı Kerimde 77 ayet açıkça cehennemden bahsetmektedir.  Bunların 51 adedi Mekke’de, 26 adedi de Medine’de nazil olmuştur. Hicr Suresinin 44. ayeti cehennemin yedi kapısı olduğunu haber vermektedir. Bundan hareketle İslâm…

Yarattığı varlıklar içerisinde en kabiliyetlisi ve en donanımlısı olarak var ettiği insanlara, iman ve itaat etmeleri halinde sayısız nimetlerle dolu cennetleri vaad eden Cenab-ı Hak, inkâr ve isyan etmeleri halinde…

Bu dünyada Allah’a ve âhirete inanan, diğer iman rükünleriyle birlikte emir ve yasaklara riayet ederek hayatını yaşayan müminler, Allah’ın sınırsız lütuf ve kereminden ihsan edeceği cennetlerde, sonsuza kadar istifade edeceklerdir.…