(Dünden devam) Âhirzamanda geleceği hadis-i şeriflerle haber verilen Büyük Mehdi, Müslümanları ve özellikle din adamlarını aldatarak iş gören ve nifak perdesi altında Şeriat-ı Muhammediyeyi (asm) kanunlar yoluyla tahrip etmeye çalışan…

İnsanlık tarihi boyunca farklı dinlere mensup olan toplumlarda, sosyal hayatın iyice yozlaştığı, ahlâki değerlerin bozulduğu zamanlarda hep bir kurtarıcı beklenmiş ve Son Peygambere (asm) gelinceye kadar, Allah mutlaka bir peygamber…

(Dünden devam) İktisadî ve siyasî menfaat perdesi altında, aslında gizli bir din savaşları sürüp gidiyor. “Dinde zorlama yoktur.” İlâhi fermanını kendilerine rehber yapan müminler er ya da geç cami, kilise…

Hazret-i Âdem (as) zamanından beri Hâbil ve Kâbil ile başlayan kardeş kavgaları, zamanla yerini kabile savaşlarına, daha sonra devletler arası savaşlara, hatta bütün dünyayı yakıp yıkan cihan savaşlarına bıraktı. Kuvvete…

Yaratılış itibariyle mükerrem olan insan, sürekli hak ve doğru olan şeyleri arar. yalan ve yanlışa fıtratı taraftar olmaz. Böylesine bir özelliğe sahip olduğu tespit edilen insanın, icat edilen yalan makineleriyle…

(Dünden devam) Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, doğu illerinde mektep ve medreseler açtırmak istiyor, şahsına verilmek istenen başka hiç bir şeyi kabul etmiyordu. Din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulacağı ve adına…

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı gibi, eserleri olan Risale-i Nur tefsirleri de bir bütündür. Eserler arasında bir tercih yapılamaz. Bu hakikati Bediüzzaman şöyle ifade eder: “Ben hangi risaleyi okursam ‘En birinci budur.’…

Son müceddit kimliğiyle çağın tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini telif eden Bediüzzaman Hazretleri, kendi sağlığında hayatını üç devreye ayıran ender şahsiyetlerden biridir. Onun ömür boyu değişmeyen en büyük emeli ve…

(Dünden devam) İşte, böyle bir atmosferde Bediüzzaman, İngilizlerin bütün planlarını deşifre eden ve bozan Hutuvat-ı Sitte adında bir broşür neşretti. Binlece nüshasını dostları vasıtasıyla İstanbul’un her tarafına dağıttı. Bu sefer…

Van vilayetindeki Horhor Medresesinde talebe okutmakta iken patlak veren 1. Dünya Savaşında, Bediüzzaman talebeleriyle birlikte beş bin kişilik bir milis alayının kumandanı olarak harbe iştirak eder. Savaştan önce başladığı İşârâtü’l…

Semavi kitaplar içinde mümtaz ve müstesna bir yeri olan Kur’an-ı Kerim, vahye dayalı en son kutsal kitap olması hasebiyle, kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyacına cevap verecek bir muhtevada indirilmiştir. Her…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, kendi sağlığında hayatını üç devreye ayıran nadir şahsiyetlerden biridir. 1878 yılında dünyaya gelen bu büyük İslâm âlimi, 1922 tarihine kadar geçen hayatına Birinci Said, 1950 yılına…

Mahiyeti, meleklere ve hayvanlara da verilmeyen istidat ve kabiliyetlerle donatılan insan, bu özelliğiyle en dar daireden, en geniş dairelere kadar alâkadarlığı vardır. Eviyle ve akrabaları ile münasebeti olduğu gibi, ülkesiyle…

Bediüzzaman Hazretlerinin vefatı, onun tabiriyle hayatından fazla hizmet etti. Zira milyonlarca talebesi onun yerine hizmetin başına geçti. Bir dile bedel milyonlar dil ile konuşur oldu. Bu irşat ve tebliğ hizmeti,…

Nüfusunun yüzde doksan dokuzu mümin ve Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Bin seneden beri İslâm dini ile şereflenen bu millet, 1920 ve sonrasındaki yıllarda manevi cihetten çok büyük bir yara…

“Hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlâslarına ve sadıkâne olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle,…

Âhirzamanın en dehşetli hayat şartlarında Sahabe mesleğinin bir cilvesini yaşayan ve yaşatan Risale-i Nur mesleğinin, en önemli temel prensiplerinden birisi de, halktan istiğna etmektir. Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi…

Âhirzamanın şartları içinde en büyük fitnelerin kol gezdiği ve ehl-i iman için en dehşetli manevi kışların yaşandığı bir zamanda din için, iman için, doğruluk, hak, hukuk ve adalet için her…

Lügat anlamı; doğru, gerçek, adalet ve doğruluğu sabit olan şey mânâsına gelen “Hak” kelimesi, aynı zamanda Allah için, adaletten ayrılmayan, adaletle iş gören ve herkesin hak ve hukukunu en mükemmel…

“Benden sonra benim Ehl-i Beytim öldürülmeye ve sürgünlere maruz kalacaktır.” diye haber veren Kâinatın Efendisi (asm), istikbale ait olacaklardan bahsetmiş ve Ehl-i Beyti de aynı durumlara giriftar olmuştu. Aynı nurlu…

Ümmetin bozulduğu ve fesada uğradığı zamanlarda hep bir Mehdi ve kurtarıcı beklentisi olduğu gibi, Osmanlı Devletinin son döneminin yaşandığı ve İslâm dininin aleyhinde gelişmelerin olduğu bir sırada ilân edilen Hürriyet…

Rumi tarihle 1293, Milâdi takvime göre 1878 yılı başında doğan ve 23 Mart 1960 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan Bediüzzaman, seksen iki senelik uzun ve bereketli ömrünü insanlığın hem dünya, hem…

Böylesine bunaltıcı ve karanlık bir atmosferde susmayan ve susturulamayan gür bir ses Türkiye semalarında yankılandı. “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek seda, İslam’ın sedası olacaktır.” Bu sesin sahibi…

Bir hatıra: “Âhirzamanda İslâm deccalına karşı, Hazret-i Mehdi çıkıp onun tahribini tamir için mücadele edeceğini..” hocalardan dinleyen bir kısım İnebolulu insanlar, dede yadigârı silahlarını hazırlayıp, kılıçlarını bileyerek hazır kıta beklerler.…

Afyon hapishane ve mahkeme safahatı, Bediüzzaman’ın Yeni Said’den Üçüncü Said’e dönüşmesinin karar zamanlarıdır. Kendi ifadesiyle “Makam-ı iddianın asılsız isnad ettiği suçlar, sizler de bilirsiniz ki, yok; beni cezalandırmaz. Fakat beni…

Israrlı davetler üzerine Ankara’ya gelen Bediüzzaman sonraki günlerde hayal kırıklığına uğrar. Çünkü, milletvekillerinin çok büyük çoğunluğu namaz kılmamaktadır. Bunun üzerine namaz kılmalarının zaruretini izah eden ikna edici bir beyannâme neşreder.…

Tarihte iz bırakmış ve büyük hizmetler ortaya koymuş şahsiyetlerin hayatları, daha sonra gelenler tarafından tahliller, yorumlar ve analizler yapılarak değerlendirilir ve insanlığın istifadesine arz edilir. Bediüzzaman Hazretleri ise, kendi hayatını…