“Hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlâslarına ve sadıkâne olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle,…

Âhirzamanın en dehşetli hayat şartlarında Sahabe mesleğinin bir cilvesini yaşayan ve yaşatan Risale-i Nur mesleğinin, en önemli temel prensiplerinden birisi de, halktan istiğna etmektir. Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi…

Âhirzamanın şartları içinde en büyük fitnelerin kol gezdiği ve ehl-i iman için en dehşetli manevi kışların yaşandığı bir zamanda din için, iman için, doğruluk, hak, hukuk ve adalet için her…

Lügat anlamı; doğru, gerçek, adalet ve doğruluğu sabit olan şey mânâsına gelen “Hak” kelimesi, aynı zamanda Allah için, adaletten ayrılmayan, adaletle iş gören ve herkesin hak ve hukukunu en mükemmel…

“Benden sonra benim Ehl-i Beytim öldürülmeye ve sürgünlere maruz kalacaktır.” diye haber veren Kâinatın Efendisi (asm), istikbale ait olacaklardan bahsetmiş ve Ehl-i Beyti de aynı durumlara giriftar olmuştu. Aynı nurlu…

Ümmetin bozulduğu ve fesada uğradığı zamanlarda hep bir Mehdi ve kurtarıcı beklentisi olduğu gibi, Osmanlı Devletinin son döneminin yaşandığı ve İslâm dininin aleyhinde gelişmelerin olduğu bir sırada ilân edilen Hürriyet…

Rumi tarihle 1293, Milâdi takvime göre 1878 yılı başında doğan ve 23 Mart 1960 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan Bediüzzaman, seksen iki senelik uzun ve bereketli ömrünü insanlığın hem dünya, hem…

Böylesine bunaltıcı ve karanlık bir atmosferde susmayan ve susturulamayan gür bir ses Türkiye semalarında yankılandı. “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek seda, İslam’ın sedası olacaktır.” Bu sesin sahibi…

Bir hatıra: “Âhirzamanda İslâm deccalına karşı, Hazret-i Mehdi çıkıp onun tahribini tamir için mücadele edeceğini..” hocalardan dinleyen bir kısım İnebolulu insanlar, dede yadigârı silahlarını hazırlayıp, kılıçlarını bileyerek hazır kıta beklerler.…

Afyon hapishane ve mahkeme safahatı, Bediüzzaman’ın Yeni Said’den Üçüncü Said’e dönüşmesinin karar zamanlarıdır. Kendi ifadesiyle “Makam-ı iddianın asılsız isnad ettiği suçlar, sizler de bilirsiniz ki, yok; beni cezalandırmaz. Fakat beni…

Israrlı davetler üzerine Ankara’ya gelen Bediüzzaman sonraki günlerde hayal kırıklığına uğrar. Çünkü, milletvekillerinin çok büyük çoğunluğu namaz kılmamaktadır. Bunun üzerine namaz kılmalarının zaruretini izah eden ikna edici bir beyannâme neşreder.…

Tarihte iz bırakmış ve büyük hizmetler ortaya koymuş şahsiyetlerin hayatları, daha sonra gelenler tarafından tahliller, yorumlar ve analizler yapılarak değerlendirilir ve insanlığın istifadesine arz edilir. Bediüzzaman Hazretleri ise, kendi hayatını…

  Milletin bağrından çıkan ve onun bir parçası olan Türk Ordusu, bütün kurumlar içerisinde milletin göz bebeğidir. Hiç bir vatandaşımız bu güzide kuruma kem gözle bakmaz ve o gözle bakanı…

Adem Aleyhisselam zamanından beri başlayan iman ve inkâr mücadelesi, İslâm dininin doğuşuyla en şiddetli şeklini almıştı. Mahiyetinden hiçbir şey kaybetmeyen bu kavga, yeri, şekli ve şahısları değişse de, kıyamete kadar…

Telif ettiği eserleri değerini hiç kaybetmeyen, bilâkis zaman geçtikçe kıymet ve değeri daha iyi anlaşılan ve kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak olan Bediüzzaman Hazretleri, Nur Talebelerine şu vasiyeti yapmaktadır: “Şiddetli hastalık…

Asrın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Eski Said olarak tanımladığı devre-i hayatında, vazifeli olmanın icabı içtimai ve siyasi olaylarla da ilgilenmiş ve en büyük siyasi bir diplomat gibi, İslâm âleminin…

Her zamanda her derde lâyık devaları ihsan eden Cenab-ı Hak, Süfyanizm ve deccalizm cereyanların en kuvvetli göründüğü bir sırada, küfrün en büyük temsilcilerinin karşısına, Kur’an hesabına son mücedditlik vazifesiyle muvazzaf…

Şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i’lâ, meşrutiyeti de şeriat kuvvetiyle ibka etmeyi savunan ve bütün geçmişteki fenalıkların şeriata muhalefetten kaynaklandığını söyleyen ve cumhuriyet döneminde çıkarıldığı Eskişehir mahkemesinde dindar bir cumhuriyetçi olduğunu ilan…

Tanzimat dönemi ile yüzünü Batıya döndüren Osmanlı Devletinin genç aydınlarının başlattığı hürriyet hareketleri, nihayet 1876 yılında 1. Meşrutiyetin ilanıyla ilk meyvesini verir. Fakat, bir yıl sonra patlak veren ve tarihimizde…

İstikballe alâkalı verilen müjdeli haberlerden birisini, Hicri ikinci bin yılın müceddidi olan İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki Hazretleri bahsetmektedir: “Eskiden büyük zatlar demişler ki, mütekelliminden (kelâm âlimlerinden) bir zat gelecek. Bütün…

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliya ve asfiyalar; kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya edecek büyük zatlardan haber…