Allah’ı (c.c.) ve Hazret-i Peygamberi (asm) inkâr esasına dayanan her iki deccal, iman ve Kur’an dersleriyle beli kırılıp âdileştiği ve bir şey yapamaz hale düşüp, vaziyeti muhafazaya çalıştığı bir sırada;…

İnsanlık tarihinin emsalini görmediği en dehşetli fitne ateşlerini yakan ve beşeriyetin hem dünya hem de âhiret saadetini mahveden büyük deccal komünizm ile İslâm deccalı olan Süfyanizm cereyanları, hareket noktası olarak…

Maneviyata karşı körleşen ve kabalaşan ve dünyasının akıbetini ebediyen yokluk, hiçlik ve mahvolup gitmek telakki eden ve sahip olduğu her şeyden sonsuza kadar ayrılacağını zanneden ve bütün ızdırap ve elemleri…

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “Serbestiyet ve malikiyet” dönemine giren insanlık âleminin medeni ve hür toplumları, beşer aklının ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi denilen yönetim biçimleriyle; insan hak ve hürriyetlerine en yüksek…

Aralık ayı sonlarında, Çin’in Vuhan şehrinde bir doktorun “Bu hastalık tüberküloza benzemiyor. Yeni bir virüsle karşı karşıyayız.” diye dünyaya duyurduğu Koronavirüs, kısa zamanda dünyaya yayıldı ve o doktor da hastasından…

On dört asır evvel İslâm dini bir güneş gibi insanlık âleminin üzerine doğduğu zaman, vahşet ve karanlıkları kısa bir zamanda ortadan kaldırmış; onun yerine ahlâk ve fazilet üzerine kurulu bir…

İnsanlık âlemi şu dünya misafirhanesinde var olduğundan beri, iman-inkâr, itaat-isyan, adalet ve zulüm gibi birbirine zıt hakikatler hep olagelmiş , bazen bahar ve yaz mevsimi gibi saadetli dönemler, bazen de…

Allah korkusu ve âhiret inancıyla her türlü olumsuz hareketlerden uzak duran insanlar kanun ve nizam tanır, hak ve hukuka riayet eder. Hürmet ve merhamet duyguları gelişir. Karıncayı bile incitmeyecek bir…

Çağdaş devletler başta olarak, bütün ülkelerin en çok önem verdikleri konuların başında, milletin birlik ve bütünlüğü ile beraber, asâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmesi gelir. Bünyesi…

Mevlâna Hazretleri zamanımızdan yedi yüz sene önce “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.”demiş. Ne kadar güzel söylemiş. İnsanı insan yapan en evvel imanı olduğu gibi, ayrıca Allah’ın…

1924 Anayasasının ikinci maddesine “Bu devletin dini, din-i İslâm’dır.” ibaresini koyarak bir İslâm cumhuriyeti kuranlar, sonra  o ibareyi kaldırıp yerine lâiklik maddesini koydular. Ancak, bin yıllık bir geçmişi bir çırpıda…

İşte böylesine baskıcı, hak ve hürriyet tanımayan keyfi idareye, millet ilk fırsatta gereken dersi vermiş ve 1950 seçimleriyle o zihniyete öyle bir tokat vurmuştur ki, sesi Çin’den duyulmuş ve onu…

Tek partili diktatörlük yıllarında, yeni uygulamaya konulan bir ideoloji uğruna, milletimiz bin yıllık geçmişinden koparılmak, milli ve dînî değerlerinden uzaklaştırılmak istenmişti. Böylece, Doğulu bir toplum olan Türk milleti, muasır milletler…

Kırıkkale’de verdiğimiz bir konferansta çok sorular soruldu. Fakat, zaman yetersizliğinden cevaplayamadığımız bir çok soruya topluca cevap vermek icap etti. Şimdi kısaca onlara temas edeceğiz. Beşeri sistemler içinde en tekâmül etmiş…

İnsanın yaşamak ve hayatını korumak damarını tahrik eden ve israf, iktisatsızlık, kanaatsizlik ve hırsa teşvik ederek bereketin kalkmasına sebebiyet veren, bu yüzden de insanlığı fakirleştiren sefih medeniyet ve deccalist zihniyetler;…

Rönesans dönemi, dinde reform hareketi, 1789 Fransız Büyük İhtilali, sanayi devrimi, aydınlanma devrimi derken, bilgi ve teknoloji  toplumuna intikal eden Batı toplumları; bu süreç içinde insanlığın nazarını devamlı dünya hayatına…

Türkiye, 1924 anayasasında “Bu devletin dini, din-i İslâm’dır.”kaydını ikinci maddesine koymuş. 1928 yılında o maddeyi kaldırmış. 1937 tarihine kadar boş bırakılan o maddeye “Türkiye, lâik bir cumhuriyettir.”ibaresini koymuş. Daha sonra…

Bu gün itibariyle dünyada iki yüz civarında devlet bulunuyor. Her devletin, milletiyle yaptığı bir sözleşme hükmünde olan anayasaları ve ona bağlı olarak kanuni düzenlemeleri vardır. Tarih boyunca sürüp gelen insanlığın…

Asr-ı Saadet dışında kalan, saltanata dönüşen ve babadan oğula geçen sultanlık idaresi, İslâm dininde olmayan örneklerdir. İslâm adına onlar örnek gösterilemez. Tek örnek dört halife dönemidir. Bu itibarla, seçme ve…

Bir devletin yönetimini dini esaslar üzerine bina etmek ve yönetmek anlamına gelen teokrasi ve teokratik devlet mantığı, Batı toplumlarını ilgilendiren ve onların içinden çıkan bir yönetim biçimidir. Üç yüz sene…

Beşerî bir yönetim biçimi olan ve İslâm dininin getirdiği hak ve hürriyetlerle paralellik arz eden demokrasiyi, beşerî bir din gibi algılayarak İslâm’ın rakibi olarak görüp kökten reddeden Şii mezhebine mensup…