Sosyal hayatın içinde yaşayan ve bin cihetten günahların insanı sardığı bir zamanda, Nur Talebelerinin nasıl kurtulacaklarını ve ehl-i saadet olacaklarını hayretle karşılayan Bediüzzaman Hazretlerine şu müjde ihtar edilir: “Risale-i Nur’un…

Cenab-ı Hak, Zariyat Suresi 56. ayetinde “Ben cinleri ve insanları yalnız Beni tanısınlar, iman ile ibadet etsinler diye yarattım.” buyurarak, insanları imtihan edilmek üzere bu dünya denilen imtihan meydanına  gönderdiğini…

Aile hayatında kötü zanlardan doğan huzursuzluk, zamanla boşanmaya kadar gidebilmektedir. Bilgi, belge, delil ve ispat olmadan meydana gelen bu gibi olaylar, cemiyet hayatını tehdit eder hale gelip, çocukların perişan olmalarına…

Berat Gecesinden Kadir Gecesine kadar, bir sene içinde  meydana gelecek olan doğumlar ölümler, rızıklar eceller, savaşlar ve barışların melekler tarafından şarta bağlı kaderde yazıldığı hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Şarta bağlı kaderde…

İttihad- ı İslâm ve hakta ittifak meselesi, İslâm’a hizmet eden cemaatler ve tarikatlar bazında bakıldığı zaman, kalplerin ittihat etmesi usulü öne çıkmalı ve hizmet grupları hem birbirlerini Allah için sevmeli,…

İnsan sosyal bir varlık olduğundan diğer insanlarla toplu halde yaşamak durumundadır. Toplum hayatından uzak yaşamak insan fıtratına aykırıdır. Diğer canlılardan farklı olarak belli şeylere değil, nihayetsiz ihtiyaçlara muhtaç olan insanların,…

Her asırda tahrip ve yıkıcılığın temsilcileri olduğu gibi, onların tahribatlarını tamir eden temsilciler de olagelmiştir. Allah’ın koyduğu kanun budur. Cenab-ı Hak, kullarını hiç bir zaman tahripçilerin eline bırakıp sahipsiz bırakmamıştır.…

Bu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan olarak yaratan Cenab-ı Hakkın, hem Celâli hem Cemâli iki kısım Esma-i Hüsnası vardır. Hayır-şer, güzellik- çirkinlik, iyilik-kötülük gibi bütün zıtları birbirinin içine atan…

Erhamürrahimin olan Cenab-ı Hak, rahmetiyle bütün âlemleri kuşattığı gibi, yeryüzünde yarattığı mahlukatın tamamına, o rahmetinden bir merhamet ve şefkat hissi vermiştir. Özellikle insanî ve hayvanî validelerde bu his çok açık…

Öfke duygusunun kontrol altına alınmasında, asrımızın büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri hayatının bütün alanlarında bize muhteşem örnekler sunmaktadır. Bahsi geçen örneklerden birisi: “İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz…

Allah’ın yeryüzünde halifesi ve Onun adına iş gören vekili olarak en şerefli bir varlık sıfatıyla yaratılan insanın, mahiyetine binlerce duygu yerleştirilmiştir. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran akıl gücünün yanında, faydalı…

Dünyevi maksatlar için kurulan bir kısım organizasyonlarda iç sıkıntılar meydana geldiği gibi, uhrevi ve ulvi gayeler etrafında toplanan ve sırf Allah rızasını esas alan hizmet gruplarında da dahili problemler çıkabilir.…

Bazı kelimeler vardır ki, insan onu duyduğu zaman ruh dünyası kararır ve allak bullak olur.  Onlardan birisi savaş kelimesidir. Kadın-erkek, genç-ihtiyar, çoluk-çocuk demeden nice insanların ölümüne ve nice şehirlerin harabeye…

Kâinatın Efendisini (asm) her cihetle örnek alan ve adım adım takip eden ve bu asırda onun son temsilcisi olan Bediüzzaman Hazretleri de, affetmeyi âdeta bir meslek haline getirdi. “Beni idamla…

Yaratılışı gereği çeşitli hata ve günahları işlemeye meyilli olan insanların, dayanıp sığınabileceği tek adres ancak Allah’ın rahmet ve mağfiret dergâhıdır. Kur’an-ı Kerim’in yüzlerce ayetinin sonlarında Cenab-ı Hak, bilerek  ya da…

Her hususta ümmetine örnek ve rehber olan Sevgili Peygamberimiz (asm) “Allah beni cömert ve mütevazı bir kul olarak yarattı. Beni kibirli, inatçı ve hakkı bile bile çiğneyen bir kimse yapmadı.”…

Cenab-ı Hak, imtihan  için yaratıp bu dünya meydanına gönderdiği insanların fıtratına, güzel ahlâklarla birlikte fena hasletleri de yoğurarak yerleştirmiştir. Birbirine zıt olan bu sıfatların, iman ve iradesiyle güzel olanları tercih…

İslâm, sulh ve barış dinidir. Müslüman ise, başkalarının onun elinden ve dilinden emin olduğu ve her cihetle güven duyduğu kişi demektir. Selam veren bir mümin “Kardeşim! Ben Müslümanım. Benden sana…

Bu günün şartlarında yaşadığımız sosyal hayatta, insanları oturduğu yerden günahlara sokan daha dehşetli iletişim araçları devreye girdi. Sigara, esrar ve eroin gibi insanları tiryaki haline getiren ve bağımlılık yapanlardan biri…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) öğretmesiyle, başta sahabeler dönemi olmak üzere, on dört asırdan beri bütün İslâm ümmetinin şerrinden ve fitnelerinden Allah’a sığındığı âhirzamanda yaşıyoruz. Gelmiş geçmiş bütün asırların en…

Sevgili Peygamberimizin (asm), Asr-ı Saadetteki hizmet modelini kendine esas alan ve mesleğini, Sahabe mesleğinin bu zamanda bir cilvesidir tanımını yapan Bediüzzaman “Ey kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki, bizim mesleğimizde, benlik, enaniyet,…