(Dünden devam) Dünya semasında şeytanlara karşı melâikeleri mücadele ettirip onları kovduran ve  kalp etrafında şeytanın vesvesesine melek ilhamını mukabele ettiren Hikmet-i İlâhiye, kâfirlerin tahribatına karşı da müminleri çıkarıp tamir ettirmeyi…

Ruhlar âleminden hareket ederek, iradesi dışında İlâhi bir kudret tarafından bu güzel dünya misafirhanesine gönderilen insanlar, yine iradeleri dışında bir kervan gibi görmediğimiz âlemlere doğru yolculuklarına devam ediyorlar. Hangimizin ameli…

(Dünden devam) Hazret-i Muhammed (asm) fıtraten en yüksek bir ahlâk üzerinde yaratılmıştı. Her türlü aşırılığa karşıydı. İfrat ve tefritten uzak durur, daima orta yolu tercih ederdi. Onun bu özeliği çok…

Hazret-i Muhammed (asm) beklenen son peygamberdi. Hazret-i İsa Aleyhisselâm, İncil lisanıyla onu “Hak ile bâtılı birbirinden ayıran, insanlığın tesellicisi ve âlemin reisi olarak” vasıflandırıyordu. Cahiliye devrinin karanlıkları içinde bulunan mümin…

(Dünden devam) Yeryüzünde fesat çıkarıp bozgunculuk yapan, sosyal hayatın bütün dengelerini tahrip eden böylesine günah bataklığına saplanıp kalmış kimseler için, Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı şu izahlar çok dikkat çekicidir: “Fıskla bozulan…

Fıtraten en güzel bir şekilde yaratılan insanın önüne dosdoğru bir yol açılmış ve oraya sevk etmek için de semâvi kutsal kitaplar ve peygamberler gönderilmiştir. Bu istikametli büyük caddenin nihayeti, Allah’ın…

Cemaatleşmenin faydaları ve insanın bütün güzel vasıfları olmasına rağmen, her insanda bulunan rekabet, kıskançlık, haset, emsaline üstün gelmek, şahsi fikirlerine güvenmek ve insanların nazarında önde görünmek gibi olumsuz ve Allah’ın…

Sosyal bir varlık olması itibariyle toplu bir hayat yaşayan insanlar, cemiyet hayatı içinde ferdi ve ortak problemleri de yaşamak zorunda kalırlar. Diğer canlılar gibi istidat ve kabiliyetlerine  fıtri bir sınır…

(Dünden devam) Kıyamet alâmetlerinden olan dâbbetü’l arz çıkacağı gibi, insanlık tarihi boyunca bilinen nice dehşetli hastalıklar meydana geldi. Ancak, tamamen veya kısmen hepsine tedavi edici çareler ve ilaçlar bulundu. Âhirzaman…

Lügat karşılığı “yavaşça yürümek, nüfuz etmek ve sirayet etmek” anlamlarına gelen “deb veya debib” kökünden sıfat olan dâbbe “yeryüzünde yürüyen her türlü canlı” mânâsındadır. Kur’an-ı Kerim’in on dört ayetinde tekil…

(Dünden devam) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Ye’cüc ve Me’cüc; anarşi, vahşet ve kan dökmenin bir sembolüdür. Komünistlik içindeki anarşistlerin ehemmiyetli efradını teşkil eden Moğollar gibi, aynı karakteri taşıyan ve her…

Âhirzaman, insanlık tarihinin anarşi, kargaşa, fitneler, çok kanlı savaşlar ve büyük günahların serbestçe işlendiği dehşetli bir zaman devridir. Bundan dolayı, asırlar boyu Müslümanlar âhirzaman fitnelerinden ve o fitneleri tahrik eden…

(Dünden devam) Âhirzaman mücedidi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, yaklaşık elli beş milyon insanın ölümüne sebep olan ikinci dünya savaşında, şiddetli kış, maddi ve manevi soğuk şartlarda insanlığa ve biçarelere…

Tarih boyunca kavimleri ve ümmetleri peygamberler eliyle hakka ve doğruya sevk eden Cenab-ı Hak, hikmeti gereği Hazret-i İsa’dan (as) sonra altı yüz sene peygamber göndermemişti. Altı asır süren bu döneme…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı izahtan anlaşılıyor ki, Hz. İsa (as) Allah’ı inkâr fikrini öldürecek. Her hangi bir şahsı öldürmek şeklinde değil. Bu hareketinden sonra, insanlık âleminde genel bir inanç…

Cenab-ı Hakkın, kudret mucizesi olarak babasız yaratıp dünyaya gönderdiği Hazret-i İsa (as), kendisine kutsal kitap olan İncil indirilen büyük peygamberlerden birisidir. Onun babasız dünyaya gelişini garip karşılayarak çeşitli dedi kodular…

(Dünden devam) Âhirzaman denilen kıyamete yakın son dönemin, 1293 tarihinde yani Milâdi 1877 yılında vuku bulan Osmanlı-Rus Savaşıyla başladığını söyleyen Bediüzzaman Hazretleri, onun uzun bir süreç olduğunu ve bizlerin onun…

(Dünden devam) İnsanların gözleri önünde tarihte emsali az görünür kıyamet alâmetleri göründüğü halde, bütün bunlardan hâlâ ders alıp kendisine çeki düzen veremeyen insanların haddi hesabı yok. Güneş batıdan doğduğu zaman…

Yaklaşık beş milyar yıldan beri uzayın nihayetsiz boşluğunda, güneşe bağlı olarak döndürülen ve iyice yaşlanan dünyamız, âhirzaman denilen son dönemini yaşıyor. Kıyamete yakın meydana geleceği hadis-i şeriflerle haber verilen alâmetlerin…

(dünden devam) Buhari, Müslim ve Tirmizi başta olarak en sağlam hadis kitaplarının naklettiği hadis-i şeriflere göre kıyametin habercileri çoktur. Bunlarda bazıları şunlardır: 1-Devlet malının yalnız belirli kimselere verilip diğerlerinin mahrum…

(Dünden devam) Manevi kalbi canlandıran iman nimetidir. İman nuru kalbe girdiği zaman, o kalp nurlanır ve aydınlanır. O nur ile kâinat dahi mânen aydınlanarak anlam kazanır ve yaratılış maksadına uygun…

“Sana her ne iyilik erişirse Allah’dandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.” (Nisa Suresi: 79) ayetinin haber verdiği gibi, iyiliklerin tamamı Allah’ın lütuf ve ihsanıdır. Hata,…

(Dünden devam) Allah’ın yarattığı haliyle vicdanın saf ve temiz kalması, ancak iman ve amel-i salih ile mümkündür. Bediüzzaman Hazretlerinin tarif ettiği gibi. ” İman, Şems-i Ezeli’den (Allah tarafından)  vicdan-ı beşere…

Mahlukatın en şereflisi ve kabiliyet bakımından en üstünü olarak yaratılan insana, imtihanına vesile olması için olumsuz duygularla donatılmış bir nefis verilmiştir. İnsan, nefsi ile mücadele etmek suretiyle onu terbiye edip,…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin tespitiyle, insan vücudunun merkezi nefistir. O vücudun hem nebatî, hem hayvanî, hem de insanî yönleri vardır. Nefis, insanın nebatî ve hayvanî yönlerine bakar. Onu ıslah ve…

Binlerce duygu ve hislerin girift olarak iç içe geçtiği karmaşık bir yapıya sahip olan insanın mahiyeti, hem ruh hem de beden itibariyle hakkında sayısız kitapların yazılmasına vesile olmuştur. Engin bir…