Kendisine kitap verilen resüllerden biri olan Hazret-i İsa (as), Cenab-ı Hak tarafından doğrudan anasız ve babasız yaratılan Hazret-i Âdem (as) misali, babasız olarak bir mucize eseri Hz. Meryem’den doğmuştur. Kendisiyle…

İslâm âleminde çıkan ve aldatmakla iş görerek pek çok hocaları ve âlimleri icraatlarına fetvacı yapan Süfyan, büyük deccalın tahrif olmuş ve hükmü kaldırılmış Tevrat ve İncil’e harp ilan edip ihanet…

Peygamberlik zincirinin son halkası ve son peygamber olan Sevgili Peygamberimiz (asm), nebevî bir nazarla istikbal karanlığı altında örtülü olayları görmüş, ümmetini ikaz ve irşat için lâzım olan kadarını şifreli bir…

Cenab-ı Hak, insan bedeninde geçici olarak misafir ettiği ruhun, hayatiyetini devam ettirebilmesi için üç kuvve ile techiz etmiştir. Bu kuvveleri tahlil eden Bediüzzaman, bunların kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i…

Tek partili diktatörlük yılları geride kalıp, demokrasiye geçildikten sonra rahat bir nefes alan ve Demokrat Misyonun şemsiyesi altında sür’atle gelişip yayılan dînî hizmetler, cemaat ve tarikatlar, kurdukları vakıflar, dernekler ve…

Anadolu toprakları henüz fethedilmeden, Maverâünnehir ve Horasan taraflarından gelen, Ahmet Yesevilerin ve Şah-ı Nakşibendilerin irşat halkasından feyiz almış Alperenler, dervişler, sofiler ve sair Hak âşıkları, çeşitli yollarla Rum diyarına gelmişler…

Bin yıllık mazisinde tarihe altın sayfalar yazan, cesaret ve kahramanlığıyla nam salip, savaş meydanlarında şeref levhaları oluşturan, ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla düşman cephelerini darmadağın eden Türk ordusu, dünya çapında…

Din inancından, manevi değerlerinden çok şey kaybeden ve ilgisiz davranan demokrat ve özgür toplumlar, şimdilerde maddede aradıkları mutluluğu bulamamanın girdabında bocalıyorlar. Maneviyata karşı körleşen, kabalaşan ve dünyasının akıbetini ebediyen yokluk,…

Bediüüzaman Hazretlerinin ifadesiyle, sebestiyet ve malikiyet dönemine giren insanlık âleminin medeni ve hür toplumları, insan aklının ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi denilen yönetim biçimleriyle, insan hak ve hürriyetlerine en yüksek…

Telif ettiği eserleri hiç bir zaman eskimeyen, orijinalliğini kaybetmeyen, hatta güncelliğini her zaman koruyan, zaman geçtikçe kıymet ve değeri daha iyi anlaşılan ve kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak olan bu dersleri…

Telif ettiği Nur Risaleleriyle iman hakikatlerini kat’i delillerle ispat ve izah eden Bediüzzaman, imandan medet alarak güçlenen asâyişin temel taşlarını, fertlerin kalbinde tespit ve tahkim etmektedir. Allah korkusu ve âhiret…

Modern devletler başta olarak, bütün ülkelerin en önem verdikleri konuların başında, milletin birlik ve bütünlüğü ile birlikte, asâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmesi gelir. Bünyesi içinde…

İnsanların temel hak ve hürriyetleri arasında öğrenim hakkı ve eğitimde fırsat eşitliğinin, kendi şartları içinde ayrı bir yeri ve değeri vardır. Zira, İslâm dinine göre ilim öğrenmek, erkek ve kadın…

Rönesans Dönemi, dinde reform hareketi, 1789 Büyük Fransız İhtilâli, sanayi devrimi, aydınlama devri derken, bilgi ve teknoloji toplumuna intikal eden Batı Medeniyeti; bu süreç içinde insanlığın nazarını devamlı dünya hayatına…

İnsanın mahiyetinde vücudun her tarafına kan pompalayan maddi kalp olduğu gibi, Rabbanî bir lâtife ve duygu olan manevi bir kalp de vardır. Fikirlerin aynası olan dimağ ile, hislerin aynası olan…

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Sadece kainatı yoktan var eden Allah’ın zatı vardı. Varlığı ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hak, sonsuz gayeler için kâinatı yaratmayı irade…

İslâm tarihinde Ehl-i Sünnet Vel Cemaat dışında çok fırkalar meydana gelmiş ve hak yoldan sapmışlardır. Mutezle ve Cebriye mezhepleri en bilinenleri arasındadır. Özellikle kader inancı noktasında Ehl-i Sünnetin dışına çıkan…

Bir hadis-i şeriflerinde Sevgili Peygamberimiz (asm) “Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldı, Hristiyanlar da yetmiş iki fırkaya bölündü. Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacak ancak birisi kurtulacak. Onlar da benim…

Kaderî bakış açısından yabancı ülkelerde doğan insanların durumlarının ne olacağı merak edilen bir konudur. İnsanların hangi anne ve babadan doğacağı ve hangi coğrafyada dünyaya geleceği, her şahsın iradesinin dışında meydana…

Hazret-i Âdem ‘den (as) başlayarak son peygamber Hazret-i Muhammed’e kadar gönderilen bütün semavî dinlerin aslı ve özü İslâm’dır. Çünkü, hepsinin insanlığa getirdiği mesaj aynıdır. Allah’ın varlık ve birliğine iman ve…