(Dünden devam) Kemalizm olarak da ifade edilen resmi ideolojiye gelince, o kendi başına bir doktrin, bir felsefe veya bir ideoloji değildir. Oportünist ve pragmatist bir yaklaşımla fırsatları değerlendirme biçimidir. İnkâr-ı…

Bu gün itibariyle etrafında toplanılması istenilen ve devlet adamları tarafından muhtelif zeminlerde dile getirilen ve rejime sahip çıkma fikrinin odak noktasını teşkil eden cumhuriyet sistemi, insanlığın ulaştığı mükemmel sistemlerden biridir.…

(Dünden devam) Hukukun üstünlüğü prensibine dayanan kanun hâkimiyetinin en önemli unsurlarından biri eşitliktir. Eğer hukuk önünde eşitlik prensibi işletilmiyor ve şahıslara göre farklı uygulamalar yapılıyorsa, orada bir arıza var demektir.…

Tarih boyunca sürüp gelen ve hâlâ çeşitli şekillerde özelliğini devam ettiren istibdat, baskı ve diktatörlük rejimleri; hukukun üstünlüğüne, temel hak ve hürriyetlere dayanmadığı için, öyle rejimlerde kanun hâkimiyeti olmaz, şahısların…

(Dünden devam) Genel anlamıyla millet ve milliyetçilik kavramlarını, İslâmiyet ve din olarak yorumlayan ve ondan ayrı düşünmeyen Bediüzzaman, farklı anlamlara da açıklık getirme ihtiyacı hissetmiştir. “Milliyetimizi yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun…

Farklı ırk ve kavimlerden meydana gelen Osmanlı Devletinin çözülme sürecine girdiği bir dönemde, mevcut dağılmayı önlemek amacıyla bazı fikrî tedbirler düşünülmüş ve birbirine alternatif görüşler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Osmanlıcılık,…

Asırlarca âlem-i İslâma bayraktarlık ve halifelik merkezliği yapan demokrat ve Müslüman Türkiye’nin, içinde yaşayıp bir çok demokratik hak ve hürriyetlerinden istifade ettiği halde; ülkesini “Dâr-ül harp” sayan bir kısım radikal…

(Dünden devam) Âhirzaman fitnelerini ateşleyen ve insanlığın maddi ve manevi bütün birikimlerini yerle bir eden bu iki dehşetli cereyanın birincisine, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın hakiki dinini esas alan ve İslâmın hakikatleri…

Asr-ı Saadet, Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevileri, Selçuklular ve Osmanlılar elinde büyük çapta şekillenen İslâm medeniyeti; asırlarca süren bir kemal döneminden sonra, 18. asrın ortalarından itibaren zeval dönemine girmeye başladı. O…

(Dünden devam) Birinci Dünya Savaşından  mağlup sayılarak parçalanan Osmanlı Devletinin bıraktığı topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2. Meşrutiyetten beri devam edip gelen Türkçülük fikrinin etkisinde kalan devlet adamlarının tercihiyle…

Himalaya Dağlarının arkasındaki geniş ovaların, yaylaların ve Orta Asya bozkırlarının cengaver ve savaşçı milletleri olan Türkler, Şamanist bir toplumdu.Yer tanrısı ve gök tanrısı diye iki tanrılı beşerî bir dine inanıyorlardı.…

(Dünden devam) Mücedditler halkasının en sonuncusu ve hayatın geniş dairelerinde de vazifeleri olan Bediüzzaman Hazretlerinin, Kur’an-ı Kerim’e ve hadis-i şeriflere dayanan metodundan habersiz veya kulak tıkayan Müslümanlar, acı ve elem…

Müminler bir vücudun âzâları gibidir. Bir yerine bir diken batsa, bütün vücut onu hisseder.” hakikatine Cezayir Müslümanları örnek olarak gösterilebilir. Bir hayli zamandır iç savaş yaşayan ve on binlerce vatandaşın…

(Dünden devam) Şifre ile yapılan dâvetlere “Ben tehlikeli yerde cihad etmek istiyorum. Siper arkasına saklanmak ruhuma hoş gelmiyor.” diyerek kabul etmeyen Bediüzzaman, araya konulan sevdiği bazı mebusların dâveti üzerine, nihayet…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken, özellikle birinci meclisin teşkilinde milletin bütün dengeleri dikkate alınmış, Mevlevi ve Nakşi şeyhlerinden, millet nezdinde itibarlı ve nüfuzlu ileri gelen hocalara kadar her kesimin desteği alınmıştı.…

(Dünden devam) Bin yıldır İslâm dininin bayraktarlığını yapan ve Kur’an’ın elinde elmas bir kılıç olan asil bir milletin, evlat ve torunlarının vatan tuttuğu bu Anadolu toprakları, camileri ve türbeleri, minareleri…

26 Ağustos 1071 tarihinde bir Cuma günü, Anadolu kapılarını Türklere açan Selçuklu sultanı Alpaslan, bu vatan topraklarının bin yıldır Müslümanlara vatan olmasını sağlamış ve bu mutlu tablonun kıyamete kadar devam…

(Dünden devam) Özellikle çağdaşlık, dindarlığa ters düşen bir durum değildir. Sanayide, teknolojide, ilimde, fende ve diğer bütün müspet meselelerde dindarlar çağdaş olmak, hatta bu konularda yabancı ülkeleri geçmek durumundadır. Yoksa…

Türkiye Cumhuriyeti Devletini lâik bir sisteme döndürenlerin, çok partili demokrasiye geçildiği 1950 yılına kadar, lâiklik adına dine ve dindarlara uygulanan şiddetli baskı ve zulümleri yüzünden, lâikliğe karşı soğuk davranan dindarlar…

İnsan nev’inin çeşitli ve farklı imtihanlarına vesile olması için, mahiyetine ve nefsine muhtelif duygu ve hisler koyan Cenab-ı Hak, o duyguların müspet olanlarının geliştirilmesini, menfi olanlarının ise frenlenmesini istemektedir. İşte,…

(Dünden devam) Asr-ı Saadetteki uygulamalar açısından bakıldığı zaman; adaleti ve eşitliği, temel insan hak ve hürriyetlerini, kul hakkını, emanetin ehline verilmesini, kanunen cezalandırmaktan başka herkesin meşru hareketlerinde şahane serbest olmasını,…

Bu gün itibariyle dünyada iki yüze yakın devlet vardır. Büyüklü küçüklü olan bu devletlerin sınırları, bayrakları, paraları, hatta dinleri ve dilleri birbirinden farklıdır. Asırlar süren arayışlar, deneme ve tecrübeler sonunda,…

(Dünden devam) Asrımızda dinsizliği temsil eden büyük deccal komünizmin, hür dünyayı tehdit etmesini durduran ve askeri cenahta kurulan İslâm- Hristiyan ittifakı “NATO” ile gerçekleşti. Bu kuruluşta bulunan tek İslâm ülkesi…

Din ve kültür farklılığından kaynaklanan bir düşmanlık duygusuyla, teşkil ettikleri haçlı orduları ile İslâm âlemine hücum eden fakat Kılıçaslan, Selahattin-i Eyyubî ve Osmanlı padişahları tarafından bozguna uğratılıp püskürtülen Avrupalılar, ecdatlarının…

(Dünden devam) Seçim, adalet, meşveret, kanun hâkimiyeti, devlet işlerinin ehline verilmesi, insan hakları, anayasa, kuvvetler ayrılığı gibi İslâmî esaslar ve Asr-ı Saadetteki tatbikatlarla; cumhuriyet ve demokrasinin temel prensiplerine bakıldığında, İslâm…

(Dünden devam) Türkiye cumhuriyetinin tarihinde 1950 yılına kadar demokrasi yoktur. İnsan hak ve hürriyetlerinin askıya alındığı, din ve vicdan hürriyetinin en baskıcı bir anlayışla ve devletin demir yumruğuyla sindirildiği bir…

(Dünden devam) 9. Cumhurbaşkanı merhum Demirel devamla: “Asırlar süren bir hak ve hukuk mücadelesinden sonra, insanlığın ulaştığı Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile, Hazret-i Peygamberin (asm) Veda Hutbesi arasında…

(Dünden devam) Zamanımızda temel karakteri tarif edilen hakiki cumhuriyet ve demokrasi kavramlarıyla, aynı anlamda kullandığı meşrutiyet  sistemi için “Meşrutiyet, hâkimiyet-i millettir. Adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir..” diye özetlediği…

Devletlerin ve milletlerin çağlar boyu süren ve deneme yanılma yoluyla, uzun tecrübeler sonucu elde ettiği beşerî sistemlerin en tekâmül etmiş şekli demokrasidir. Millet hâkimiyeti esasına dayanan ve halkın hür iradesiyle…

(Dünden devam) Bahsi geçen duruma fevkalâde üzülen ve yanlış mânâ vererek ortalığı karıştıranları ikaz eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri “Maattessüf, su-i tesadüfle hükümete itiraz edenlerden ehl-i ifrat ve ehl-i tefrite…