Hazret-i Hasan’ın (r.a.) altı aylık hilâfetini uzun bir zamana çevirerek, hakaik-ı İslâmiye ve imaniyeye hizmet cihetinin bir mütemmimi ve devamı olması itibariyle, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisine tam beşinci halife nazarıyla…

Tarihi bir nazarla insanlık tarihine bakıldığı zaman, devletler arası savaşların hâkimiyet hırsından çıktığı görüldüğü gibi; iç kargaşa ve isyanların da iktidar ve saltanat kavgalarından çıktığı müşahede edilecektir. İslâm tarihi de…

Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekilip yerine Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra, Osmanlı hanedanı çoluk ve çocuklarıyla birlikte yurt dışına sürüldü ve gurbet ellerde perişanlıklar içinde çoğunun ölüp gitmesine sebebiyet verildi.…

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı partinin başına bir şekilde geçtikten bu yana, on seneden beri ülkenin tek adamla yönetildiğini söyleyerek geliyor. Bu tek adamlığın mahiyeti nedir diye Risale-i Nur eserlerini…

Modern zamanlarda ileri demokrasiyi esas alan ülkelerde kanun devleti yerine hukuk devleti ön plandadır. “Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün sağlanması her şeyin üstündedir.” Dünyada her devletin kanunları vardır. Ancak, bir…

Allah’ın (c.c. Adl, Âdil, Hakem ve Hak isimlerinin yeryüzünde bir tecellisi olan hukuk, sadece insanlar arasında değil, hayvanlar ve cansızlar âleminde bile varlığını gösterir. Her hak sahibine hukuk-u hayatını veren…

2. Dünya Savaşından sonra dinsizliğe ve komünist Rusya’ya karşı silahlı bir ittifak olan NATO’ya üye olan tek Müslüman ülkeyiz. Rusya’nın doymak bilmez emellerine karşı kurulan bu ittifak, Müslümanlarla Hristiyanların dinsizliğe…

1950 yılının başlarında Avrupa Kömür-Çelik Birliği olarak kurulan ve sonraki zamanlarda Avrupa Ekonomik Topluluğu ve en nihayet Avrupa Birliği adını alarak, kıt’a çapında iktisadi, siyasi ve kültürel bir birlik oluşturmayı…

İslâm milletleri arasında gönüller üzerine kurulu olan manevi birliğin yanı sıra, İslâm Birliğinin diğer ciheti şekli olanıdır. “Müminler ancak kardeştirler.” ayetinde ifadesini bulan ve Arap, Türk, Kürt gibi etnik kökeni…

Risale-i Nur mesleğinin en temel unsurlarından biri de, İslâm âleminin birlik ve beraberliğini temin etmeye katkıda bulunmaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı boyunca takip ettiği hedeflerinden biri de budur. Bahsi geçen hakikat…

Bir önceki makalemizde anlatmaya çalıştığımız Hazret-i İsa (as) ve deccal mücadelesi Hristiyan dünyasında devam ederken, eş zamanlı olarak İslâm dünyasında da diğer bir mücadele sürmektedir. Bahsi geçen hakikate açıklık getiren…

Bu dünyanın bir imtihan meydanı olması gereği, iman ve inkâr mücadelesi Hazret-i Adem Aleyhisselamdan itibaren başlamış, böylece kıyamete kadar da devam edecektir. Her devrin Nemrut ve Firavunlarına karşı peygamberler göndererek…

Demokratik ülkelerde farklı görüşlere sahip partiler olması, demokrasinin gereğidir. Partiler millete hizmet için vardır. Ancak, milletin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek ve fitneye sebep olacak şekilde fikirlere sahip olan partiler,…

Siyaset, toplulukları, devleti ve milleti idare etme sanatıdır. Demokrasi ile idare edilen sistemlerde çok partili hayat esastır. Tek partili idareler diktatörlükle tanımlanır. Her ülkede iktidar vardır. Ancak, muhalefet yalnız demokratik…

1911 Yılında yaptığı Rumeli seyahatinde, milliyet meselesini iki öğretmene anlatan Bediüzzaman Hazretleri, yirmi sene sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından, ırkçılık anlamındaki Türk milliyetçiliğinin, İslâmiyet yerine konulmaya çalışıldığı ve “Bir Türk dünyaya…

Risale-i Nur hareketinin meslek ve meşrep prensipleri içinde önem arz eden en temel meselelerden birisi de milliyet anlayışıdır. Bediüzzaman Hazretleri milliyet fikrini müspet ve menfi olmak üzere iki kısma ayırır.…

Bir önceki makalemizde anlatılan ölçü ve hakikatlere binaen, Nur Talebeleri din namına hareket eden partilere hiç itibar etmediler. Milleti irşat ve tenvir eksenli iman hizmetine imkân ve fırsat veren hürriyetçi…

Sözün başında söylemek gerekirse, Risale-i Nur mesleğinde kadrolaşmak suretiyle kısa veya uzun vadede devlete hâkim olup yönetmek gibi bir hedef asla takip edilmez. Bu ülkenin demokrat ve vatansever insanları olarak,…

1950 Yılında çok partili demokrasi dönemine geçildiğinde demokratlığı savunan Bediüzzaman Hazretleri “İslâmiyetin bir kanunu-u esasisi olan hadis-i şerifte ‘Seyyidü’l kavmi hadimühüm.’ Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır. Demokratlık,…

Tarih boyunca insanlık âlemi beylikler, derebeylikler, krallıklarla idare edilerek, sultanlar, padişahlar süreçlerini de geçip nihayet cumhuriyet ve demokrasi modelleriyle idare edilir hale geldi. (Tabii, Asr-ı Saadet dönemini, insanlığın, devlet idaresiyle…

Risale-i Nur’un hakiki ve sâdık talebeleri, Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı boyunca sürdürdüğü ve mesleğinin temel bir prensibi olan hürriyete taraftar ve istibdada karşı olmak kaidesine binaen; 27 Mayıs 1960 kanlı ihtilâli,…