Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika ve Avustralya gibi hedefine koymuştur. Farklılıkları bir zaaf değil, bilâkis bir zenginlik olarak kabul etmektedir.…

Avrupa Birliğine aday bir ülke statüsü kazanmamızla birlikte bir çok tartışma konuları da ortaya çıktı ve hâlâ tartışılmaya devam ediliyor. Siyasi, iktisadi ve kültürel bir birliktelik olan Avrupa Birliği, insanlığın…

Ayet-i kerimelerin bildirmesiyle, bir yaprağın bile düşmesi Onun ilminin dışında olmayan ve bir sineğin kanadının intizamından hariç kalmayan nihayetsiz bir kudret, yeryüzünün en şerefli varlığı ve Allah’ın halifesi olan insanların…

Memleketimizin nüfus bakımından en kalabalık olan Marmara bölgesinde geçmişte meydana gelen büyük deprem gibi, Manisa ve Elazığ illerinde olan yeni depremler bir çok gerçeklerin ortaya çıkmasına da vesile oldu. Yazılı…

Dünyanın geniş siyasî ve içtimaî olaylarının yanı sıra, bütün dünya devletleri Koronavirüs denilen dehşetli ve bulaşıcı bir virüsle boğuşuyor. Genel olarak insanlığın zihni tamamen bu hadiseye yoğunlaşmış. Ölüm bütün çıplaklığıyla…

Toprak unsuru zahiri sebep olarak rızkın menşeidir. Cenab-ı Hakkın kudret ve rububiyet tecellilerine ve Hayy-ı Kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun unsur topraktır. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Kesif bir şeyin…

Yaklaşık olarak otuz beş milyar ışık yılı çapı olan kâinatta, her biri milyarlarca yıldızdan meydana gelen yüz milyardan fazla galaksi olduğu tahmin ediliyor. Samanyolu galaksisi de onlardan biridir ve dört…

Âhirzamanın din yıkıcıları olan deccal ve Süfyan ile, Hazret-i İsa (as) ve Mehdi mücadeleleri, Peygamberler tarihinde yapılan mücadelelerden farklı olmadı. Yetmiş sene süren dehşetli bir istibdat ve zulüm döneminden sonra,…

Hazret-i Âdem Aleyhisselam zamanından beri sürüp gelen iman ve inkâr mücadelesinde, ekseriyet teşkil eden kâfirler güruhu, ehl-i imana çeşitli işkence, baskı ve zulüm yapmışlarsa da, “Akıbet müttakilerindir.”sırrınca, sonunda ehl-i iman…

Dünyasının akıbetini ve hayatının sonunu ebediyen hiçlik, yokluk ve mahvolmak olarak gören ve bir daha dirilmemek üzere sonsuza kadar yok olup gideceğini zanneden inançsız insanlar; dünya nimetlerinden neye sahip olurlarsa…

Muhyi ismiyle bütün canlılara hayat veren ve kâinatı şenlendiren Cenab-ı Hak, Mümit ismiyle de verdiği hayat nimetini geri alıyor ve arkadan gönderdiği yeni hayat sahipleriyle ve gidenlerin yerini doldurmak suretiyle,…

İnsanların fiilleri ve hareketleriyle yakından ilgili ve misafirhanemiz olan dünyanın, gaflet ve dalâletten dolayı dehşetli günahlara giren insanların, o günahların manevi ağırlığından omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi olayları, Allah’ın gazabının…

Sonsuz bir rahmet, şefkat ve merhamet sahibi olan Cenab-ı Hak, aynı zamanda nihayetsiz bir muhabbet vasfına da sahip olduğunu, yarattığı mahlukatı son derece güzel ve itina ile var etmesiyle gösteriyor.…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin tespitiyle “İnsanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i Nev’iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet etmesi” gereken medeniyet, Batı toplumlarında yalnız madde esas alınıp, maneviyat terk edildiği için toplumlarını…

Değişik milletlerin tarihlerinde destan, efsane veya mitoloji diye isimlendirilen olaylar vardır. Normal şartların dışında geliştiği farz edilen ve nesilden nesile intikal ettikçe insanların hayallerinde büyüyen ve cüz’i bir hakikati de…

Din ve kültür farklılığından kaynaklanan bir düşmanlıkla, teşkil ettikleri haçlı ordularıyla İslâm âlemine hücum eden, fakat Kılıçaslan ve Selahattin-i Eyyubî ve emsali Müslüman kumandanlarla her seferinde püskürtülen ve bozguna uğratılan…

Milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü, ezan, bayrak, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması gibi, milli ve manevi değerlerimiz, üzerinde konsensüs ve uzlaşma sağlamamız gereken unsurlardır. Batılı devletler…

İnsan bir yolcudur. Bu yolculuk ruhlar âleminden başlar, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan devam eder; kabirden, mahşerden, Sırat Köprüsünden geçer ve ebedler memleketinde nihayet bulur. Cenab- Hak, Kur’an-ı Hakîm’in haber…

Hazret-i Muhammed (asm), beklenen son peygamberdi. Hazret-i İsa (as), Onu “Hak ile bâtılı ayıran, insanlığın tesellicisi ve Âlemin Reisi”olarak vasıflandırıyordu. Cahiliye döneminin karanlıkları içinde bulunan mümin ve muvahhit insanlar, Tevrat…

İnsan, hayatının her alanında mutluluğu arar ve mutlu bir hayat yaşamayı her zaman ister. Mutluluk, insanın zâhirî ve bâtınî duygularını tatmin ederek elde ettiği huzur hâlidir. Batı medeniyetinin insanlığa sunduğu…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), insanlık tarihinin görmediği dehşetli fitnelerin ve tahriplerin âhirzamanda gerçekleşeceğini haber verdiğinden, bütün ümmet o zamanın şerlerinden Allah’a sığınmış ve telâşa kapılmıştır. Uzun bir zamana yayılan…