(Dünden devam) Kur’an ayetlerinin ve kâinattaki nizam ve intizamın şahitliyle, ağacın dalından bir yaprağın düşmesi bile Onun ilim, irade ve kudretinin dışında olmayan ve bir sineğin bir kanadının dahi intizamından…

Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, Kuzey Anadolu hattında, özetle Türkiye’nin hemen hemen her tarafında bulunan deprem fay hatları üstünde milletçe yaşayıp gidiyoruz. Fakat her deprem olduğu zamanlarda, görüntülü…

Başlangıcı ve sonu olmayan ve varlığı da kendilinden devam eden tek varlık olan Cenab-ı Hak, nihayetsiz maksat ve gayeler için kâinatı yarattı. Yaklaşık on beş milyar yıl önce kâinat yoktu.…

Yaklaşık olarak  otuz beş milyar ışık yılı çapı olduğu tahmin edilen kânatta, her biri milyarlarca yıldızdan meydana gelen 125 milyar galaksi olduğu hesaplanıyor. Samanyolu galaksisi de onlardan biridir. Onun da…

Yaratılmış bütün varlıklar arasında farklı bir konumu ve durumu olan insanlık âlemi, ekseriyet itibariyle yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayesinin dışında bir seyir takip ederek günümüze kadar gelmiş ve öyle de…

Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika ve Avustralya gibi hedefine koymuştur. Farklılıkları bir zaaf değil, bilâkis bir zenginlik olarak kabul etmektedir.…

Avrupa Birliğine aday bir ülke statüsü kazanmamızla birlikte bir çok tartışma konuları da ortaya çıktı ve hâlâ tartışılmaya devam ediliyor. Siyasi, iktisadi ve kültürel bir birliktelik olan Avrupa Birliği, insanlığın…

Ayet-i kerimelerin bildirmesiyle, bir yaprağın bile düşmesi Onun ilminin dışında olmayan ve bir sineğin kanadının intizamından hariç kalmayan nihayetsiz bir kudret, yeryüzünün en şerefli varlığı ve Allah’ın halifesi olan insanların…

Memleketimizin nüfus bakımından en kalabalık olan Marmara bölgesinde geçmişte meydana gelen büyük deprem gibi, Manisa ve Elazığ illerinde olan yeni depremler bir çok gerçeklerin ortaya çıkmasına da vesile oldu. Yazılı…

Dünyanın geniş siyasî ve içtimaî olaylarının yanı sıra, bütün dünya devletleri Koronavirüs denilen dehşetli ve bulaşıcı bir virüsle boğuşuyor. Genel olarak insanlığın zihni tamamen bu hadiseye yoğunlaşmış. Ölüm bütün çıplaklığıyla…

Toprak unsuru zahiri sebep olarak rızkın menşeidir. Cenab-ı Hakkın kudret ve rububiyet tecellilerine ve Hayy-ı Kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun unsur topraktır. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Kesif bir şeyin…

Yaklaşık olarak otuz beş milyar ışık yılı çapı olan kâinatta, her biri milyarlarca yıldızdan meydana gelen yüz milyardan fazla galaksi olduğu tahmin ediliyor. Samanyolu galaksisi de onlardan biridir ve dört…

Âhirzamanın din yıkıcıları olan deccal ve Süfyan ile, Hazret-i İsa (as) ve Mehdi mücadeleleri, Peygamberler tarihinde yapılan mücadelelerden farklı olmadı. Yetmiş sene süren dehşetli bir istibdat ve zulüm döneminden sonra,…

Hazret-i Âdem Aleyhisselam zamanından beri sürüp gelen iman ve inkâr mücadelesinde, ekseriyet teşkil eden kâfirler güruhu, ehl-i imana çeşitli işkence, baskı ve zulüm yapmışlarsa da, “Akıbet müttakilerindir.”sırrınca, sonunda ehl-i iman…

Dünyasının akıbetini ve hayatının sonunu ebediyen hiçlik, yokluk ve mahvolmak olarak gören ve bir daha dirilmemek üzere sonsuza kadar yok olup gideceğini zanneden inançsız insanlar; dünya nimetlerinden neye sahip olurlarsa…

Muhyi ismiyle bütün canlılara hayat veren ve kâinatı şenlendiren Cenab-ı Hak, Mümit ismiyle de verdiği hayat nimetini geri alıyor ve arkadan gönderdiği yeni hayat sahipleriyle ve gidenlerin yerini doldurmak suretiyle,…

İnsanların fiilleri ve hareketleriyle yakından ilgili ve misafirhanemiz olan dünyanın, gaflet ve dalâletten dolayı dehşetli günahlara giren insanların, o günahların manevi ağırlığından omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi olayları, Allah’ın gazabının…

Sonsuz bir rahmet, şefkat ve merhamet sahibi olan Cenab-ı Hak, aynı zamanda nihayetsiz bir muhabbet vasfına da sahip olduğunu, yarattığı mahlukatı son derece güzel ve itina ile var etmesiyle gösteriyor.…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin tespitiyle “İnsanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i Nev’iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet etmesi” gereken medeniyet, Batı toplumlarında yalnız madde esas alınıp, maneviyat terk edildiği için toplumlarını…

Değişik milletlerin tarihlerinde destan, efsane veya mitoloji diye isimlendirilen olaylar vardır. Normal şartların dışında geliştiği farz edilen ve nesilden nesile intikal ettikçe insanların hayallerinde büyüyen ve cüz’i bir hakikati de…

Din ve kültür farklılığından kaynaklanan bir düşmanlıkla, teşkil ettikleri haçlı ordularıyla İslâm âlemine hücum eden, fakat Kılıçaslan ve Selahattin-i Eyyubî ve emsali Müslüman kumandanlarla her seferinde püskürtülen ve bozguna uğratılan…

Milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü, ezan, bayrak, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması gibi, milli ve manevi değerlerimiz, üzerinde konsensüs ve uzlaşma sağlamamız gereken unsurlardır. Batılı devletler…

İnsan bir yolcudur. Bu yolculuk ruhlar âleminden başlar, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan devam eder; kabirden, mahşerden, Sırat Köprüsünden geçer ve ebedler memleketinde nihayet bulur. Cenab- Hak, Kur’an-ı Hakîm’in haber…

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlılar âlemine mesken olarak halk edilen dünyamızın ayrı bir yeri ve değeri vardır. İnsan bedenine kıyasla…

Hazret-i Muhammed (asm), beklenen son peygamberdi. Hazret-i İsa (as), Onu “Hak ile bâtılı ayıran, insanlığın tesellicisi ve Âlemin Reisi”olarak vasıflandırıyordu. Cahiliye döneminin karanlıkları içinde bulunan mümin ve muvahhit insanlar, Tevrat…

İnsan, hayatının her alanında mutluluğu arar ve mutlu bir hayat yaşamayı her zaman ister. Mutluluk, insanın zâhirî ve bâtınî duygularını tatmin ederek elde ettiği huzur hâlidir. Batı medeniyetinin insanlığa sunduğu…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), insanlık tarihinin görmediği dehşetli fitnelerin ve tahriplerin âhirzamanda gerçekleşeceğini haber verdiğinden, bütün ümmet o zamanın şerlerinden Allah’a sığınmış ve telâşa kapılmıştır. Uzun bir zamana yayılan…

Müslümanlar arasında ikilik çıkaran ve oyuncak gibi onlarla oynayan ehl-i dalâletin, ehl-i hakka galip olmaları kuvvetlerinden, iktidarlarından ve nokta-i istinad bulmalarından kaynaklanmıyor. Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği bir takım silahlarından ileri…

Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını mecazi olarak da anlamak mümkündür. İslâm dini, insanlık âlemini manen aydınlatan bir güneş gibidir. İslâm, parlak bir güneş gibi Orta Doğudan doğdu. Asırlarca Asya,…

Yaklaşık beş milyar yıl önce yaratılı güneşe bağlı seyyar yıldızlardan biri olarak tayin edilen dünyamız, insanlar için bir misafirhane ve bir imtihan salonu vazifesi görmektedir. Güneşin etrafında elips şeklindeki bir…