Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin tespitiyle “İnsanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i Nev’iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet etmesi” gereken medeniyet, Batı toplumlarında yalnız madde esas alınıp, maneviyat terk edildiği için toplumlarını…

Değişik milletlerin tarihlerinde destan, efsane veya mitoloji diye isimlendirilen olaylar vardır. Normal şartların dışında geliştiği farz edilen ve nesilden nesile intikal ettikçe insanların hayallerinde büyüyen ve cüz’i bir hakikati de…

Din ve kültür farklılığından kaynaklanan bir düşmanlıkla, teşkil ettikleri haçlı ordularıyla İslâm âlemine hücum eden, fakat Kılıçaslan ve Selahattin-i Eyyubî ve emsali Müslüman kumandanlarla her seferinde püskürtülen ve bozguna uğratılan…

Milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü, ezan, bayrak, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması gibi, milli ve manevi değerlerimiz, üzerinde konsensüs ve uzlaşma sağlamamız gereken unsurlardır. Batılı devletler…

İnsan bir yolcudur. Bu yolculuk ruhlar âleminden başlar, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan devam eder; kabirden, mahşerden, Sırat Köprüsünden geçer ve ebedler memleketinde nihayet bulur. Cenab- Hak, Kur’an-ı Hakîm’in haber…

Hazret-i Muhammed (asm), beklenen son peygamberdi. Hazret-i İsa (as), Onu “Hak ile bâtılı ayıran, insanlığın tesellicisi ve Âlemin Reisi”olarak vasıflandırıyordu. Cahiliye döneminin karanlıkları içinde bulunan mümin ve muvahhit insanlar, Tevrat…

İnsan, hayatının her alanında mutluluğu arar ve mutlu bir hayat yaşamayı her zaman ister. Mutluluk, insanın zâhirî ve bâtınî duygularını tatmin ederek elde ettiği huzur hâlidir. Batı medeniyetinin insanlığa sunduğu…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), insanlık tarihinin görmediği dehşetli fitnelerin ve tahriplerin âhirzamanda gerçekleşeceğini haber verdiğinden, bütün ümmet o zamanın şerlerinden Allah’a sığınmış ve telâşa kapılmıştır. Uzun bir zamana yayılan…

Müslümanlar arasında ikilik çıkaran ve oyuncak gibi onlarla oynayan ehl-i dalâletin, ehl-i hakka galip olmaları kuvvetlerinden, iktidarlarından ve nokta-i istinad bulmalarından kaynaklanmıyor. Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği bir takım silahlarından ileri…

Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını mecazi olarak da anlamak mümkündür. İslâm dini, insanlık âlemini manen aydınlatan bir güneş gibidir. İslâm, parlak bir güneş gibi Orta Doğudan doğdu. Asırlarca Asya,…

Yaklaşık beş milyar yıl önce yaratılı güneşe bağlı seyyar yıldızlardan biri olarak tayin edilen dünyamız, insanlar için bir misafirhane ve bir imtihan salonu vazifesi görmektedir. Güneşin etrafında elips şeklindeki bir…

Hazret- i İsa’nın (as) tekrar dünyaya döneceğini, Allah’ın vaadine binaen Peygamber Efendimiz (asm) haber vermiştir. Madem ki Allah vaat etmiş, elbette vaadini yerine getirecektir. Bu mânâyı ifade için Bediüzzaman “Hazret-i…

Cenab-ı Hakkın kudret mucizesi olarak babasız dünyaya gelen Hazret-i İsa (as), kendisine kitap indirilen büyük peygamberlerden birisidir. Onun babasız dünyaya gelişini garip karşılayarak çeşitli dedi kodular üretenlere  Allah “İsa’nın meseli,…

Bediüzzaman Hazretleri “Hristiyanlık bir defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Şimdi bir defa daha yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek ya da ıstıfa bulup hurafelerden sıyrılarak İslâm’a mal olacak. Bu bir sırr-ı…

Tevhit, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet esasları olarak, Kur’an-ı Kerimin takip ettiği dört büyük gayeden en birincisi, Allah’ın varlık ve birliğini ispat ve ilân etmektir. Zira bütün iman esaslarının temeli…

Tarih boyunca ümmetleri ve kavimleri peygamberler eliyle irşat edip hakka ve doğruya sevk eden Cenab-ı Hak, hikmeti gereği Hazret-i İsa’dan (as) sonra altı yüz sene bir peygamber göndermemiştir. Bu altı…

Her insan doğuştan İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonradan annesi, babası ve çevresi tarafından ya İslâm ya Hıristiyan ya da Yahudi ve putperest gibi hayatını devam ettirir. İslâm’ın temeli sıdk ve…

İslâm tarihine dikkatli bir gözle bakıldığında, peygamberlik nurunun mazide kalması ve dahilde meydana gelen manevi büyük tahribatlardan dolayı, İslâm toplumlarında ahlâk ve amel bakımından bozulmalar meydana geldiği görülecektir. Ancak geçmişte…

İnsan bedeninde yerleştirilen ruhun hayatını devam ettirebilmesi için verilen kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviyenin ifrat ve tefritinden meydana gelen haksızlık, zulüm, adaletsizlik ve günahlar; insanlık tarihinde kara sayfalar…

Bütün semavi dinlerin esası tevhit inancına dayanır. Bu hakikati Sevgili Peygamberimiz (asm) “Ben ve benden önceki peygamberlerin en makbul sözleri Lâilahe illallahtır.”buyurmuştur. Hazret-i İsa’ya (as)gelen incil de tevhit inancı üzerine…