KÂİNATIN EN BÜYÜK MUALLİMİ
Hz.Muhammed(ASM)

KÂİNATIN EN BÜYÜK MUALLİMİ

Peygamberler içinde sonuncusu olan Hazret-i Muhammed’in (asm) çok farklı bir yeri ve değeri vardı. Allah onun için “Ey Habibim! Eğer seni yaratmayacak olsaydım, felekleri ve âlemleri yaratmazdım.”buyuruyordu. Kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. O olmasaydı, hiç bir şey vücuda gelmeyecekti. Çünkü, Allah’ın kâinatı yaratmasındaki İlâhî maksat ve gayeler, ancak onun vücudu ve izahlarıyla bilinebilir. Yoksa her şey anlamsız kalırdı.

Bahsi geçen hakikati izah için Bediüzzaman “Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, mânâsız bir kâğıttan ibaret kalır.”demektedir. O, kâinat kitabının en büyük muallimi ve öğreticisidir. Bu itibarla, Hazret-i Muhammed’in vücudu, bu kâinat sarayının icadına vesile olduğu gibi, insanların onun talimat ve tebliğatını dinleyip amel etmeleri, kâinatın vücudunun devamına sebeptir. Elbette yeryüzünde  onu dinleyip iman etmiş kimse kalmadığı zaman, Cenab-ı Hak da kıyametle kâinat sarayını harap edecek ve dünya hayatının hesabını görmek üzere âhiret şeklinde tekrar yaratıp, herkesi lâyık ve müstehak olduğu yere gönderecektir.

Hazret-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir peygamberdir ki, sadece onun beşerî halleri anlatılarak gerçek makamı anlaşılamaz. O, bir parmağının işaretiyle ayı ikiye ayıran, on parmağından on musluklu bir çeşme gibi su akıtıp susuz kalmış ordusunun su ihtiyacını gideren, iki kişilik yemekle yüz seksen kişiyi doyuran, beş bin melekle Bedir Muharebesinde desteklenen ve Hazret-i Cebrail’in cennetten getirdiği Burak’a binerek, onun refakatinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya giden ve oradan yedi kat gökleri geçip, Hazret-i Cebrail’i de geri bırakarak Sidretü’l Münteha’da ve Kâb-ı Kavseyn makamında, Ezel ve Ebed Sultanı olan Âlemlerin Rabbiyle görüşen yüce bir peygamberdir. Mahşer günü insanların hesabının başlaması için, Hazret-i Adem ile başlayıp, Hazret-i İsa’ya (as) kadar giderek şefaat istediği ve her birisi bir mazeret bildirip, nihayet son peygambere ricada bulunulan ve Allah katında duası kabul edilen ve en büyük şefaat makamına sahip olandır. Elbette, insanlar için böyle bir yüce peygamber lâzımdır. Yoksa, felekler ve kâinat olmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap