Gökler âleminin en büyük cisimleri, milyarlarca yıldızdan meydana gelen gökadalarıdır. İngilizcede bunlara galaksi denilmektedir. Kâinatta yaklaşık olarak 125 milyar galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Galaksilerin büyüklüğü, binlerce ışık yılı olarak hesaplanmaktadır.…

“Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için Allah’ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden pek çok deliller vardır. Onlar ki, ayakta…

(Dünden devam) Güneş sisteminin en meşhur ve bilinen kuyruklu yıldızı, 1628 yılında keşfedilen Halley Kuyruklu Yıldızıdır. Her yetmiş altı yılda bir dünyanın yakınından geçer, uzaktan mânen selam verip geldiği yere…

“And olsun ki, dünya semâsını Biz kandillerle süsledik. Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık ve onlar için bir de alevli ateş azabını hazırladık.” (Mülk Suresi: 5) Milyarlarca kilometre uzaklıktan…

“Bir şey kanun-u tekâmülde dahil ise, o şeyde alâküllihal bir neşvünema vardır. Neşvünema ve büyümek varsa, ona alâküllihal bir ömr-ü fıtrî vardır. Ömr-ü fıtrisi var ise, alâküllihal bir ecel-i fıtrîsi…

“Yemin olsun gökyüzüne ve gece ortaya çıkana. Gece ortaya çıkanın ne olduğunu bilir misin? O, karanlıkları delen bir yıldızdır.” (Tarık Suresi: 1-2-3) “Yemin olsun gizlenen ve açığa çıkan yıldızlara.” (Tekvir…

(Dünden devam) Bahsi geçen burçların insan karakteri üzerinde hiç bir tesiri yoktur. Her insanın ahlâk ve karakterini özel olarak veren ve yaratan Allah’dır. Ancak, mevsimlerin ve iklimlerin insan fizyolojisinde kısmen…

“Yedi kat gökleri tabakalar halinde ve âhenk içinde O yarattı. Rahman’ın yarattığında intizamsızlıktan eser göremezsin. Haydi çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” (Mülk Suresi: 3) Kâinatı yoktan var…

(Dünden devam) Ay tutulması da matematiksel hesaplara dayalı muhteşem bir semavi hadisedir. Dünya ve ay, cezbeye kapılmış bir Mevlevi gibi, emr-i İlâhiden gelen bir cezbeyle güneş etrafında dönerlerken, belli aralıklarla…

Sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı, dünya misafirhanesinin tavanı hükmündeki gökler âlemini güneşler, aylar ve yıldızlarla süslemiş. Kümeler halinde bir arada tuttuğu semavi burçlarla, o güzelliğe…

(Dünden devam) Güneş sistemine genel bilgi çerçevesinde bakıldığı zaman, güneşe en yakın gezegen Merkür’dür. Uzaklığı elli sekiz milyon kilometredir. Ekseni etrafındaki bir dönüşünü elli sekiz günde, güneş etrafındaki dönüşünü de…

“Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.” hadis-i şerifi çerçevesinde tefekkürî yazılar da yazmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hak da “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina edip süsledik?”…

(Dünden devam) Güneş, dünyadan bir milyon üç yüz bin kat defa daha büyüktür. Yüzeyinde altı bin santigrat derece, merkezinde ise on yedi milyon derece sıcaklık olduğu hesaplanmaktadır. Her saniye 564…

Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve sonsuz büyüklüğünden dolayı baş gözümüzle görmemiz imkânsız hale gelmiş olan Cenab-ı Hak, akıl ve basiret gözümüzle Kendisini görmemiz, bilmemiz ve tanımamız ve iman etmemiz için yarattığı…

(Dünden devam) Aya çıkılacağını otuz dokuz sene önce haber veren Bediüzzaman Hazretleri “Şimdi sen dahi, ey katre içine giren hakîm feylosof! Şimdi senin katre-i fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle tâ kamere…

Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı mahlukattan bahseder. Fakat, onlardan bahsetmesi onların zatları hesabına değil, ne cihetle Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor bunu ispatlamak içindir.…

(Dünden devam) Üzümün yaratılışı da bir mucizedir. Hele asma üzümü bir başka harikadır. Yaklaşık on beş bin çeşidi olduğu söylenen ve bin iki yüz çeşidi Anadolu’da yetişen üzümden “Sarhoş edici…

Kâinatın Sultanı ve bütün âlemlerin Rabbi olan Cenab- ı Hak, vahidiyet haysiyetiyle kâinatı bir saray gibi idare ederken, insanların akılları kesret âleminde boğulmasın diye, ehadiyet cilvesiyle gözümüzün önünde olup göremediğimiz…

(Dünden devam) Yeryüzündeki bütün süt veren hayvanların sütlerini bir nehire boşaltsanız, akıp duran sütten bir nehire şahit olursunuz. Dünyada zâhiri sebepler perdesi altında iş gören İlâhi Kudret, bütün sebepler perdesinin…

“Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında, kan ve fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir sütle sizi besleriz.” (Nahl Suresi ayet: 66) Kur’an-ı…

(Dünden devam) İnsanlar hakiki bir bal yapmak değil, terkibinin ne olduğunu dahi bilememektedir. O şifalı balın, arının küçücük karnında yaratılması dahi ayrı bir mucizedir. Asr- ı Saadette bir zat Sevgili…

Tevhid denilen Allah’ın varlık ve birlik hakikati, Kur’an-ı Kerim’in en başta gelen birinci esasıdır. Bütün meselelerini onun üzerine inşa etmektedir. İmanın bütün rükünleri ve İslâm’ın bütün hükümleri ona bağlıdır. Tevhid…

Dünyadaki depremler, tufanlar, karlı kış fırtınaları arkasında, bahardaki güzel varlıklar gibi güzellikler saklıdır. Aynen öyle de, insanın başına gelen bir kısım hoşa gitmeyen olaylar, ilk zamanlar dünyamızı karartırken, aradan zaman…

Cenab-ı Hak, hikmet ve kudret eliyle kâinatın mevcudatını yaratılış teknesinde yoğururken bütün zıtları birbiri içine attı, şerleri hayırların arasına kattı. Böylece, dünyayı cin ve insanlar için imtihana bir meydan yaptı.…

Şefkat ve merhamet meselesine muhtelif eserlerinde engin açıklamalar getiren Bediüzzaman Hazretleri, Mektubat kitabında şu tespitleri yapar: “Evet, şefkat bütün envâıyla lâtif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise, çok envâına tenezzül…

Diğer canlılardan farklı olarak yüksek bir fıtratta yaratılan insanın mahiyetine, Cenab-ı Hak sayılamayacak kadar çok duygular ve manevi cihazlar koymuştur. Maddi bedeni itibariyle ve istidatlarına bir sınır ve kayıt konmaması…

Risale-i Nur tefsirlerinde dünyanın fâni ve geçici hadiselerinin, insanın merak duygusunu tahrik eden unsurlarına bedel, âlemdeki varlıklarda o merakı uyandıran ve tatmin eden daha başka cihetler bulunduğu haber verilmekte ve…

Âhirzaman ile Asr-ı Saadet arasında bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğinin bir cilvesini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an ve Sünnet referanslı bir metot geliştirmiştir. Yalnız akla veya yalnız…

Cenab-ı Hakkın sayısız nimetlerine mazhar olduğumuz açık bir gerçektir. Ancak çoğu zaman o nimetlerin farkında bile olmuyoruz.Bir nimetin genel olması, o nimetin basit ve ucuz olmasını gerektirmez. Meselâ, göz nimetinin…

Göz, bütün organlarımız gibi Yüce Kudretin yarattığı bir mucizedir. Gözün ön kısmında kornea denilen bir saydam tabaka, onun arkasında iris denilen ve ortasındaki deliği ışık şiddetine göre açılıp kapanabilen bir…