Hayat

İSLÂM’IN YERİNE TÜRKÇÜLÜK KONULUR MU?

Bu İslâm memleketinde bir zamanlar hiç olmayacak şeyler yapıldı. Bin yıldır İslâm’ın bayraktarı olarak dine hizmet eden bu asil milletin, evlat ve torunlarının dünya ve âhiret saadetini mahvedecek yıkımlar gerçekleştirildi. Bunlardan birisi de, İslâm kardeşliği yerine, Türkçülük denilen bir illet ikâme edilmeye çalışıldı.

Bu dehşetli tabloyu muhtelif açılardan değerlendiren Bediüzzaman Hazretleri şu tespiti yapar: “Gariptir, hem çok gariptir; yedi yüz sene müddetinde İslâmiyetin ve Kur’an’ın elinde şerefşiâr ve barikaâsa bir kılıç olan Türk milletini ve Türkçülüğü, muvakkaten İslâmiyetin bir kısım şeairine karşı istimal etmeye çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. ‘Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor.’diye gelen rivayetlerden anlaşılıyor.” (5. Şua)

Evet. şarkın en cesur  ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti içinde çıkan Süfyanî deccal, komitesiyle beraber yaptığı tahribatın mes’uliyeti ona ve komitesine yüklenmeden; iyilik, gazilik ve şerefler orduya iade edilmeden ve yapılan hataları hata kabul edip dönmeden, bu ciddi problemi aşmak mümkün görülmüyor. Kısa vadede devlet dipçiğiyle millet sindirilse bile, köklü çözüm olmayacağı açık bir gerçektir.

Hakiki ve köklü çözüm isteniyorsa ve bunda da samimi olunuyorsa, Bediüzzaman’a kulak vermek lazımdır: “Bu millet ve vatan kurtuluş için her türlü çareyi deneyecek, fakat Risale-i Nur’dan başka çare bulamayacaktır.”

Evet, dahili asayişin temel taşları olan hürmet, merhamet, emniyet, haram ve helali bilip haramdan çekinmek ve serseriliği bırakıp itaat etmek esaslarını temin ederek huzuru sağlayan Risale-i Nurların, harice bakan cihetini de Üstad şöyle ifade ediyor: “Size kat’iyen ve çok emarelerle  ve kat’i kanaatimle beyan ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükümet, âlem-i İslâm’a ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur eserlerine  muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefahir-i tarihiyesini onun ibraziyle gösterecektir.” (Emirdağ Lâhikası)

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından, yetmiş seksen sene öncesinden zamanımıza gönderilen bu mesajlara devlet erkânı itibar etmelidir. Etmeseler bile, bu hakikatler mutlaka gerçekleşecektir. İslâm, iman ve Kur’an’dan hoşlanmayanlar istemeseler de!..

asyanur.info  samicebeci.net  (Sami Cebeci videoları-YouTube)

Reklam

Yorum Yap