Hayat

RAKİBÂNE ÇIĞIR

Risale-i Nur hareketinin âhirzamanda iman ve Kur’an hizmeti hesabına çok büyük bir vazife ifa edeceğini bilen Bediüzzaman, farklı yollar açılarak ona zarar verilmesini doğru bulmadığından, her vesileyle gerekli ikazlar yapmayı elzem görmüştür.

Meselâ: “Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofimeşrep zatlar, onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek, genişlemesine çalışmak ve şakirtlerini (talebelerini) teşvik etmek ve bir buz parçası olan enâniyetini, tam bir havuzu kazanmak için, o dairedeki âb-ı hayat havuzuna atıp eritmek gerektir ve elzemdir. Yoksa, Risale-i Nur’a karşı rakibâne başka bir çığır açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur’âniyeye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya (dinsizliğe) bir nevi yardım olur.” (Mektubat)

Şu ifadeler ilim ehlini telâşa düşürmeli ve rakibâne çığır açmak tehlikesinden uzak kalmaya sevk etmelidir. Yoksa, zarar çift taraflı olacaktır. Risale-i Nur hareketinin üzerinden geçen bir asra yakın bir zaman zarfında yaşanan bir takım olaylar, Bediüzzaman’ın yaptığı ikazların ne kadar yerinde ve haklı olduğunu göstermiştir.

Bir başka ikaz: “Bu dürus-u Kur’aniyenin (Kur’an derslerinin) dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehitler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye (iman ilimleri) cihetinde, yalnız yazılan Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır. Veya tanzimleridir. Çünkü, çok emarelerle anlamışız ki: Bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklitçilik hükmüne geçer.” (Mektubat)

İşte, mesele bu kadar açık ve net. Risale-i Nur talebeliğine yakışan, rakibâne çığırlar içinde olmak değil, Risale-i Nurlardaki ölçü ve prensiplere sadâkatla bağlı kalmak, bu asil ve kudsî hizmetin aslını ve şerefini muhafaza etmektir. Her türlü tenkit ve engellemelere sebat ve metanetle yoluna devam etmektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap