Hayat

MUTLULUĞUN DOĞRU ADRESİ

Batı dünyasının Rönesans ve reform hareketlerini taklit eden bir kısım Osmanlı aydınları, onun fenalıklarını güzellik ve iyilik zannederek alıp uyguladılar ve her şeyi karıştırdılar. Müslümanlar komünist yapılamadı, fakat büyük ölçüde kapitalist yapmayı başardılar. Toplum hayatında, Müslümanların onlar gibi yaşamaya teşvik edilmesi ve dünyevîleştirilmesi cidden dikkat çekmektedir.

Halbuki İslâm, küresel kapitalizmin sunduğu hedonist, hazcı mutluluk modellerini tamamen reddetmektedir. Zira İslâm, dünyayı bir misafirhane olarak göstermekte ve ebedi saadet olarak Cennet ile müjdelemektedir. Batı medeniyetini model alarak, dünyaya ebedi kalınacak bir yer gibi bakıp bel bağlayanlar ve âhireti unutanlar, gerçek mutluluğu bulamazlar. Depresyon ve stres onların en büyük hastalıklarındandır. Bedenî hazlar için yaşayan bu insanlar, zamanla dünyadan haz alamaz hale gelip her şeyden bıkarlar. Böylece maksatlarının aksiyle tokat yerler. Bu durumu çok iyi tespit eden Bediüzzaman Hazretleri “Her kim hayat-ı faniyeyi esas maksat yapsa, zâhiren cennet içinde olsa da, manen bir cehennemdedir. Ve her kim, hayat-ı bâkiyeye ciddi müteveccih ise, saadet-i dareyne (iki cihan saadetine) mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizar (bekleme) salonu hükmünde gördüğü için, hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder.” ( Sözler :Sekizinci söz)

İnsanlığın en mutlu ferdi, şüphesiz Hazret-i Muhammed’dir.(asm) Onun sünnetine uyanlar da, derecelerine göre o mutluluğu tadarlar. Sünnet-i seniyeyi ihya etmeyi esas alan Risale-i Nur’lar, bu zamanda mutluluğu elde etmenin doğru adresidir. Mutluluk, Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlerin farkında olarak yaşayabilmektir. Hazret-i Yusuf (as) dünya itibariyle en mutlu olduğu bir sırada, Allah’tan vefatını istemiş ve vefat etmiştir. Çünkü, ehl-i iman için hakiki saadet ve sevinç, kabrin arka tarafındadır. Bu hakikat hiç unutulmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap