İman ve İbadet

MÜKEMMEL EVLİYALAR- 2

İslâm ümmetinin ilk ve en büyük evliyaları sahabe-i kiramdır. “Benim sahabelerim ümmetimin yıldızları gibidir. Hangisine tabi olsanız necat bulursunuz.” hadis-i şerifi onlar için söylenmiş en şerefli müminler onlardır. Onlardan sonra tabiin ve tebe-i tabiin dediğimiz sahabeleri gören veya sahabeleri görenleri gören kuşak gelmektedir.

İslâm tarihi, Ehl-i Beyt neslinden gelen veya ona dahil olmadığı halde, kemalât-ı ilmiyesi ve ahlâkiyesiyle meşhur olmuş milyonlarca evliyaların yıldız misal parıltılarıyla aydınlanmaktadır. Yüz yirmi dört milyondan ziyade evliyalar silsilesi, insanlığın yüzünü ak etmekte ve manevi şerefini kurtarmaktadır. Onlar, Allah’ın izniyle verilecek şefaat hakkını kullanmak suretiyle, Mahşer Günü ehl-i imanın imdadına koşacak manevi kahramanlardır.

İman ve inkâr mücadelesinin doruk noktasına ulaştığı ve inkârcılığın fenden ve felsefeden gelen en son silahlarıyla ehl-i imana saldırdığı âhirzaman şartlarında, Nur Risaleleriyle iman hakikatlerini müdafaa eden ve bu uğurda her şeyinden fedakârlık yapan Nur Talebeleri, Allah’ın adını ve dinini yüceltmeye çalışan mücahitler topluluğudur. Her birisi, Allah yolunda manevi cihad eden Allah dostu veli insanlardır. Her ne kadar  ismet sıfatına sahip olmadıklarından şahsi günahları olsa da, hakiki bir tesanütle bir araya gelmelerinden ve yalnız artılarından meydana gelen şahs-ı manevileri mükemmel bir evliya hükmüne geçer.

Bahsi geçen hakikati Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah eder: “Evet, velâyetin kerameti olduğu gibi, niyet-i halisanın dahi kerameti vardır. Bahusus lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde, ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-ı manevisi bir veli-i kâmil hükmüne geçebilir; inâyata mazhar olur.” (Mektubat s. 361)

Bu hakikate binaen, bu cemaatin şahs-ı manevisi hizmetle alâkalı bir karar aldığı zaman, değişik maslahatları düşünerek bazıları ona muhalefet etse bile, alınan o karar gerçekleşmekte ve umulmadık İlâhi yardımlara mazhar olunarak netice elde edilmektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap