Hayat

MİLLETLERİN VE CEMAATLERİN KİMLİKLERİ

Devletlerin ve milletlerin kendine has kimlikleri olduğu gibi, değişik cemaat ve grupların da kimlikleri ve şahs-ı manevileri vardır ve olmalıdır da.

Sovyetler Birliği yetmiş yıl uyguladığı asimilasyon politikalarıyla, sınırları içindeki farkı ırk ve dine mensup milletleri eritmeye çalıştığı halde buna muvaffak olamamıştır. Çünkü, bu zorlama hareket fıtrat kanunlarına aykırıdır.

Bediüzzaman bu hususta önemli bir tespit yapar: “Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer.” Bu hakikate binaen, Rusya maksadına ulaşamamış ve sonunda büyük bir gürültüyle iki sene içinde yıkılmış ve parça parça olmuştur. Böyle bir inkıraz ve yıkıma maruz kalacağını ise, Bediüzzaman elli sene öncesinden haber vermiş ve gelişen olaylar onu doğrulamıştır.

Kafkas kartalı diye bilinen Şeyh Şamil’in bu günkü torunları olan Çeçenleri, en modern silahlarla yok etmeye dönük soykırımlar ve toplu katliamlarla bünyesinde tutmaya ve asimile etmeye çalışan Ruslar, sonunda bunun olamayacağının farkına vardılar. Zaten Bediüzzaman da “Kafkas ve Türkistan İslâm’ın iki bahadır oğludur. Rus mekteb-i harbiyesinde ders alıyor. Şehadetnâmelerini aldıktan sonra, âdil pederleri olan İslâm’ın bayrağını âfâk-ı âlemde dalgalandıracaktır.”demekle, bu mutlu sonu müjdelemiştir.

İki milyonluk Çeçenlerin kimlik savaşı verip direnmeleri karşısında, onların kimlik ve karakterlerini eritmek ve yok etmek elbette mümkün değildi. Buna gerek de yoktu. Çünkü farlılıklar, milletlerin zaafları değil, bilâkis zenginlikleridir.

Ülkemizde i’lâ-yı kelimetullah yolunda İslâm dinini yüceltmeye çalışan dînî cemaat ve tarikatların varlığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Her cemaat ve tarikatın kendilerine has bir metodu ve teşekkül etmiş manevi kimlikleri vardır. Bir tarikatın veya cemaatin diğerlerine hâkim olması ve onu eritmesi mümkün olmadığı gibi ihtiyaç da değildir. Bir ordunun karacı, havacı ve denizcisi olması ve bu üç kuvvetin kendi içinde ayrıca ihtisas grupları oluşturması gibi, aynı maksada hizmet eden cemaat ve tarikatlar birbirlerini olduğu gibi kabul edip, maksatta ittifak etmeleri yeter. Bunun dışına çıkılması fayda yerine zarar verir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap