Hayat

EĞİTİMDE BEDİÜZZAMAN MODELİ

Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı ve büyük bir İslâm âlimi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, hayatı boyunca takip ettiği en büyük hedeflerinden birisi Kafkas, İran,Pakistan, Hindistan ve Arabistan’ın ortasına düşen ve Bitlis, Diyarbakır ve Van illerinde şubeleri bulunan Medreset’üz Zehra adını verdiği bir İslâm üniversitesi projesidir.

Din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte okutulması en büyük arzusudur. Gerekçesini de şöyle izah eder: “Aklın nuru fünun-u medeniyedir (fen ilimleri). Vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir (din ilimleridir). İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder ve talebenin himmeti pervaz eder (yükselir). Birbirinden iftirak ettikleri (ayrıldıkları) zaman, birinden hile ve şüphe, diğerinden taklit ve taassup tevellüt eder (meydana gelir).” Bu tespitin ne kadar doğru olduğu, bir asra yakın zaman boyunca yeterli din bilgisi ve eğitimi almayan gençliğin geldiği perişan durum göstermektedir.

Bahsi geçen İslâm üniversitesi projesinin önemini Sultan Reşat’a kabul ettiren Bediüzzaman, on dokuz bin altın tahsisatın az bir bölümünü  alarak Van vilayetinde temelini atmış, fakat 1. Dünya Savaşının başlamasıyla gerçekleştirememiş. 1. Millet Meclisinde aynı maksadını anlatan ve 163 mebusun imzalamasıyla, yüz elli bin lira tahsisat ayrılan bu proje yine geri kalmıştır. Çünkü, o zaman  Ankara’daki devlet adamlarının asıl niyetlerinin çok faklı olduğunu keşfeden Bediüzzaman, dünyayı terk ederek  Van ilinde inzivaya çekilmiş ve talebe okutmaya başlamıştır. Ancak, kaderin garip bir tecellisi olarak, Şeyh Said isyanı bahane edilip Batı Anadolu’ya sürgün edilen ve Burdur, Isparta, Kastamonu ve Afyon vilayetlerinde mecburi ikamete tâbi tutulan ve muhtelif hapishanelerde zulmen durdurulan Üstad, o mekânları da birer eğitim alanı olarak değerlendirmiştir. Telif ettiği Nur Risaleleriyle binlerce, şimdi milyonlarca insanın imanının kurtulmasına ve hidayete gelmesine vesile olan Bediüzzaman, vatan sathını, şimdi ise bütün dünyayı âdeta açık bir üniversite haline getirmiştir. Yetmişe yakın dünya diline tercüme edilen Nur Risaleleri, binlerce İnternet sitesinden dünya insanlığının manevi kurtuluşuna hizmet etmektedir.

“Vazifemiz, ihlâs ile imana ve Kur’an’a hizmet etmektir. Netice ise, Cenab-ı hakka aittir.”diyen Bediüzzaman “İstikbal yalnız ve yalnız İslâm’ın olacaktır.”diyerek, gerçek bir tevekkül ve teslimiyetle, en karanlık günlerde bile İslâm âlemine ümit dağıtmıştır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap