Hayat

ÂHİR ZAMANDA BÜYÜK MEHDİ’NİN ÇIKMASI

Kıyamet alâmetlerinden biri olan Büyük Mehdi’nin çıkması çok önemli bir hadisedir. İslâm dinini tahrip etmek için bütün gücüyle çalışan Süfyan komitesinin büyük yıkımlarını, ancak her cihetle vazifeli olan büyük bir zât tamir edebilir.

Bu mesele ile ilgili Risale-i Nur tefsirlerinde çok dikkat çeken açıklamalar vardır: “Mehdi Âl-i Resulün temsil ettiği kudsî cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet-i İlâhiden bekliyoruz.” Bu ifadelere göre uzun bir zamana yayılan ve tamir zor olduğundan ve bir şahsın üç vazifeyi birden tamamen ifa etmesi bir insan ömrünün yetmeyeceği açısından bakılırsa bahsi geçen zât, şahıs yerine  ancak temsil ettiği şahs-ı manevisi olur. Olsa olsa, Hazret-i Mehdi’nin temsil ettiği o şahs-ı manevinin vazifeli olduğu sahalarda, icra ve tatbik mevkiinde olan bazı isimler mümessil olurlar, o kadar. O özel isimlerin şu veya bu olması fark etmez.

O şahs-ı manevinin “En birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı, tahkiki bir surete umuma ders vermek, hatta avamın da imanını tahkiki yapmak vazifesi ise, manen ve hakikaten hidayet edici, irşat edici mânâsının tam sarahatını (açıklığını) ifade ettiği için, Nur şakirtleri bu vazifeyi tamamiyle Risale-i Nur’da gördüklerinden, ikinci ve üçüncü vazifeler buna nispeten ikinci ve üçüncü derecededir, diye Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telâkki ediyorlar. O şahs-ı manevinin de bir mümessili, Nur Şakirtlerinin tesanüdünden gelen bir şahs-ı manevisi ve o şahs-ı manevide bir nevi mümessili olan bîçâre tercümanını zannettiklerinden, bâzan o ismi ona da veriyorlar.”

Hey gidi koca Bediüzzaman, hey gidi tevazu ve ihlâs kahramanı olan büyük insan! Seni gerçek kimliğinle nice insanlar anlayamasa da, seni anlayan, anlamaya çalışan ve senin iman hizmetine lâyık talebe olmak azim ve kararlılığında olan yüz binler fedakâr talebelerin ve takipçilerin var. Sen kabrinde rahat içinde ol. Bu dâvâ, kıyamet kopana kadar istikrar ve istikamet üzere devam edecek ve Allah’ın rızasına nail olacaktır. O zaman ektiğin Nur tohumları sümbül vermeye devam edecek ve vazifeli olduğun o üç vazifeyi de, temsil ettiğin cemaatinin şahs-ı manevisi gereçekleştirecektir, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap