Hayat

RİSALE-İ NUR VE YENİLENME

Bizatihi bir tecdit ve teceddüt hareketi olan Risale-i Nur, her zaman bünyesi içinde yenilenmeye müsait, dar kalıplar içinde sıkışıp kalmayı kabullenmeyen, ufku geniş ve yeni açılımlara açık bir iman hizmetidir.

Bundan dolayıdır ki, ülkemizde dînî hizmetler bakımından gerçekleşen  bir çok ilk yapılan hizmetlerin altında, bu tecdit hareketinin imzası vardır. En temel hizmetlerin yapıldığı Nur dershanelerinin yanı sıra, gazete, dergiler, romanlar, sesli yayınlar, video kasetleri, sosyal faaliyetler ve radyo çalışmaları bunun en bilinen örnekleridir.

Böylesine geniş bir yelpazede hizmet veren ve cemiyetin bütün katmanlarına bir ruh gibi nüfuz eden bu tecdit ve yenilenme esnasında, dikkat edilmesi lâzım gelen en önemli nokta, ruh-u aslinin rencide olmaması ve özden uzaklaşılmamasıdır. Sosyalleşme adı altında gevşekliğe meydan verilmemesi ve takva hudutlarının terk edilmemesidir. Çünkü, Risale-i Nur mesleğinin en temel meselelerinden birisini Bediüzzaman şöyle tespit eder: “Risaleti’n- Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat her halde hakikat-ı İslâmiye içinde cereyan edip gelen esas velâyet,ve esas takva ve esas azimet ve esasat-ı sünnet-i seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hadisatın fetvalarıylarıyla onlar terk edilmez.” (Kastamonu Lâhikası)

Evet, dinde bir tecdit hareketi olan Risale-i Nur, her zaman müspet ve meşru yönde yenilenmeye müsait, fakat bahsi geçen hakikate sâdık kalmak ve mesleğin temel esaslarından uzaklaşmamak şartıyla. Zaten, şimdiye kadar gerçekleşen bütün açılımlar da bu istikamette olmuş ve öyle de olmaya devam edecektir, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap