Hayat

DİNDE TECDİT HAREKETİ

“Ümmetimin fesada uğradığı her yüz yıl başında, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden bir müceddid-i din gönderecektir.”hadis-i şerifine mazhar olan asrın imamları, yaşadıkları asrın insanlarının manevi ihtiyaçlarına, Kur’an eczanesinden ilâçlar sundukları, dinde tecdit ve yenilenme vazifesini ifa ettikleri gibi; 20. asrın başlarında meydan-ı mücahedeye atılan ve telif ettiği Nur Risaleleriyle Kur’an’ın bu çağa bakan  mesajlarını en güzel bir şekilde yorumlayıp, ispat ve izah eden Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de, bu asrın ve gelen istikbalin insanlarını irşat ve tenvir edecek bir tecdit hareketini, Allah’ın izniyle gerçekleştirmiştir.

Bediüzzaman, fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet ve sapkınlık cereyanıyla imanları zedelenen ve kalpleri yaralanan biçare ehl-i imanın imanını Nur Risaleleriyle kurtarmak ve muhafaza etmeyi bir misyon olarak üstlendi. Ruh-u asliyi rencide etmeden ve dinin asliyetine zarar vermeden ortaya koyduğu tecdit hareketi, milyonlarca insanın imanlarının kurtulmasına vesile oldu. Temsil ettiği cemaatinin şahs-ı manevisi de bu vazifeyi, inşaallah kıyamete kadar devam ettirecektir.

Din ilimleriyle fen ilimlerini mezc ederek, mektep-medrese ve tekke üçlüsünü de birleştirerek, akıl ve kalbin, ruh ve sair letaif ve duyguların ittifakını sağlayan bu tecdit vazifesi, ayrılıkların önlenmesinde, milletin birlik ve beraberliğini teminde, en geçerli yol ve en istikametli metottur. Medreset’üz- Zehra adını verdiği bir İslâm Üniversitesi projesi, bunun en belirgin örneğidir. Her ne kadar bu proje  maddi olarak hayata geçmediyse de, Anadolu’nun tamamı açık bir üniversite olup, Nur dershaneleri ve Nur dersleri o maksada hizmet eden mekânlar hâline geldi. İleride maddi olarak da böyle bir üniversitenin kurulması gerçekleşecek ve Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne hizmet edecektir, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap