Hayat

NEDEN GERİ KALDIK?

İlk emri “Oku!”olan bir dine mensup olan bütün Müslümanlar, o emrin gereği olarak hem okudular hem de yazdılar ve milyonlarca Arapça ve diğer dillerde kitapların meydana gelmesine vesile oldular.

Batı dünyası, orta çağın karanlığında yüzerken, İslâm âlemi dînî ve dünyevî ilimlerin zirvesinde dolaşıyor, o zamanın şartlarında âleme medeniyet dersleri veriyordu. Beş yüz sene civarında ömür süren Emevi ve Abbasi devletlerinin ortaya koyduğu bir medeniyet, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri ve bilhassa Avrupa’ya üstatlık eden Endülüs Emevi Devleti’nin İslâm kaynaklı medeniyeti, iddia ettiğimiz dâvânın tarihteki parlak delilleridir.

Din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulduğu İslâm medreseleri, tarihin göz kamaştıran  medeniyetlerinin kaynaklarıydı. Din ve dünya meseleleri oralarda öğretiliyordu. Din için dünya, dünya için din terk edilmiyordu. Dünya ve âhiret dengesi iyi kurulmuştu. Oralardan yetişen Müslüman ilim öncülerinin yazdığı kitaplar, asırlar boyunca Batı dünyasının okullarında ders kitabı olarak okutuldu.

Ne zaman medreseler eski fonksiyonlarını kaybetti, sadece din ilimlerinin okutulduğu ve talebelerinin askerlikten muaf tutulduğu yerler haline geldi, biz de belâmızı bulduk. İslâm dünyası olarak kendimizi yenileyemedik. Medeniyet yarışında Avrupa’nın gerisine düştük. Bunun tek çaresi, yeniden aslımıza ve köklerimize dönmek ve din ilimleriyle fen ilimlerini talebelere birlikte okutmaktır. Hem dünya hem de âhireti iyi bilen nesiller yetiştirmektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap