Risale-i Nur Hizmeti

RİSALE-İ NUR HAREKETİNİN NERESİNDEYİZ?

Kudsî ve cihanşümul bir dâvâ etrafında halka tutan ve Nur Talebesi ünvanıyla anılan muhtelif gruplara mensup insanların hepsinin aynı derecelerde olması beklenemez. Elbette fertlerin derece farkı olduğu gibi, grupların da farklı olması normaldir.

Bahsi geçen mânâyı nazara veren Bediüzzaman “Risale-i Nur bir daire değil, mütedahil daireler gibi tabakatı var. Erkânlar ve sahipler ve haslar ve nâşirler ve talebeler ve taraftarlar gibi tabakatları var. Erkân dairesine liyakati olmayan, Risale-i Nur’a muhalif bir cereyana taraftar olmamak şartıyla daire haricine atılmaz. Hasların hasiyeti bulunmayan, zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. Bid’a ile amel eden, kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir.” (Kastamonu Lâhikası s. 188) demek sûretiyle, farklı derecelerin olabileceğini belirtiyor.

Bu gruplar içinde, mensubu olduğumuz ekolün ayrı bir yeri ve değeri vardır. Zira, Zübeyir Ağabeyden tevarüs eden bir misyonla, Risale-i Nur’un meslek ve meşrebini bir bütün halinde ele alıp, değerlendirip uygulamaya koyan, şahıs yerine şahs-ı manevinin hâkimiyetini esas alan, meşveret ve şûra mekanizmasını hasbi tarzda işleterek “Onların işleri, aralarında istişare iledir.”ayetinin emrine ittiba eden, iman hakikatlerine taalluk eden din hizmetinin prensiplerini ihtiva eden Hizmet Rehberine uymakla beraber, içtimai hayatı ilgilendiren prensipleri içine alan Beyanat ve Tenvirler ve diğer içtimai ders ve ikazlara da riayet etmeyi sadâkat vasfının gereği kabul eden, aynı zamanda temel iman hizmetinin yanı sıra neşriyat faaliyetleri, seminer, konferans, panel, açık oturum, mevlitler ve Bediüzzaman’ı anma programlarıyla, Risale-i Nur hareketini ve Bediüzzaman gerçeğini sürekli gündemde tutan; resmi ideoloji ile barışmamakla birlikte, devletine, vatanına ve milletin birliğine samimi olarak hizmet eden; dindar mânâda bir cumhuriyetin ve Batı standartlarında bir demokrasinin hasbi tarzda müdafaasını yapan; dahildeki cihadla hariçteki cihadın farkını iyi anlayarak, âsâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin lehinde çalışıp, irşat ve tenvir eksenli bir hizmet modelini öne çıkaran; istibdad-ı mutlak mânâsındaki her türlü baskı idarelerinin fikren karşısına çıkan; komünizm ve Süfyanizm gibi bozguncu cereyanlara karşı fikren ve ilmen mücadele etmeyi varlık sebebi sayan bu misyon; saydığımız ve sayamadığımız daha bir çok meziyet ve faziletleriyle, iç içe dairelerden meydana gelen Nur dairesinin, her şeye rağmen zamanın da teyidiyle, sâdık talebeler ünvanını hak ediyorlar.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap