İnsan Ve Toplum

KORKU HİSSİ

Cenab-ı Hak, insan bedeninde geçici olarak misafir ettiği ruhun, hayatiyetini devam ettirebilmesi için üç kuvve ile techiz etmiştir. Bu kuvveleri tahlil eden Bediüzzaman, bunların kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviye olduğunu söylemekte ve ifrat, tefrit ve vasat olmak üzere üçer mertebesi olduğunu belirtmektedir.

Mevzumuzla alâkalı olan kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddi ve ne de manevi hiç bir şeyden korkmaz. Ne cehennemin tehdidini ve ne de Allah’ın azabını kaale almaz. Tefrit mertebesi cebanettir. Korkulmayacak şeylerden dahi korkar. Vasat mertebesi ise şeceattır. Kuvve-i akliyenin istikameti de odur. Yani, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru olmayan şeylere karışmaz.

Şecaat ve cesaretin kaynağı iman, cebanet ve korkaklığın sebebi ise inkâr ve dalâlettir. İman ne kadar kuvvet kazanırsa, cesaret vasfı da o nispette güç kazanır. İman kuvvetinin zayıflığı nispetinde de cesaret kaybolur.

“İnsanda en esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avamın, bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.” (Mektubat s. 403) diyen Bediüzzaman, az bir dünyevi zarar yüzünden kudsî hizmetten geri çekilinmenin doğru olmadığını ve ebedi hayata yüzde yüz binler zarar verecek bir yola girilmemesini telkin etmektedir.

Düşmanın hücumu karşısında gösterilecek korku ve zaaf alâmeti, düşmanı durdurmak yerine, hücumunu daha da arttıracağı her kesin malûmudur. Havlayarak gelen bir köpekten kaçılması onu daha da hücuma sevk ederken, yerden alınan bir taşla üstüne gidilmesi, onun kaçmasına vesile olduğu bilinen gerçeklerdendir. Bu itibarla, iman ve Kur’an hizmetinde bulunanlar cesur ve kahraman insanlar olmak durumundadır. Korku damarı onların elini tutup hizmetten geri bırakmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap