İnsan Ve Toplum

MESİH İNANCI- 1

Mesih kelimesinin lügat anlamı, bir şey üzerinde eli yürütmek, sıvazlamak ve var olan bir eser ve hastalığı gidermek demektir.

Mesih, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın bir ünvanı ve sıfatıdır. Elini sürdüğü hastaları, Allah’ın izniyle iyileştirmesi ona verilen mucizelerdendir. Ayetlerin verdiği haberlere göre Hz. İsa (as), anadan doğma körleri, ebras denilen alaca tenlilik hastalığını tedavi ediyor, hatta  Allah’ın izniyle ölmüş insanları bile diriltiyordu. Eliyle mesh ettiği ve sıvazladığı her hasta şifa buluyordu. Onun peygamberlik döneminde tıp ilmi ileride olduğu için, mucizelerinin çoğu o cinsten verilmiştir.  Alaca tenlilik hastalığı karşısında bu gün bile tıp ilmi çaresiz kaldığı halde, Hz. İsa (as) asırlarca önce bu hastalığı tedavi ediyordu.

Hazret-i İsa (as) kendisine kitap verilen büyük peygamberlerden biridir. Ona indirilen kutsal kitap İncil’dir. Hazret-i Musa’ya (as) indirilen kitap ise Tevrat’tır. Farklı zamanlarda ve farklı peygamberlere indirilen semâvi kitaplardaki kanunların, emir ve yasakların tek sahibi yüce Allah’dır. Allah’ın emir ve yasakları da, insanları tecrübe ve imtihana vesiledir. İnanıp itaat edenler kurtulur ve ebedi saadetlere mazhar olur, aksini yapanlar ise azaba muhatap olur.

Allah bir şeye emrederse iyi ve güzel, yasaklarsa şer ve çirkin hükmünü alır. Yani, emir ile güzellik, yasak ile de çirkin olması Allah’ın emrine tâbidir. Yani, emir ile güzellik, yasak ile çirkinlik ortaya çıkar. Eşyanın güzel ve çirkin olması Allah’ın emrine ba. Yoksa, eşya zatında iyi olduğu için emredilmiş ve çirkin olduğu için yasak edilmiş değildir. Böyle düşünmek, yanlış bir itikattır.

İşte, Hazret-i İsa (as) Allah’ın emri ile, Hazret-i Musa’nın (as) şeriatındaki bazı ağır hükümleri kaldırıp, şarap gibi bazı heyif verici şeyleri helâl kılmış. Hazret-i İsa ‘ya (as) Mesih denilmesinin bir sebebi de bundan dolayıdır. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap