Anadolu Seyahat Notları

GERÇEK İTTİFAK VE İTTİHAD- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Risale-i Nur Hareketinin en büyük kuvvet kaynağı ihlâs olduğu gibi, ondan sonra gelen ikinci büyük kaynak da tesanüd hakikatidir.

Bahsi geçen meseleye çok önem veren Bediüzzaman Hazretleri, muhtelif eserlerinde dikkatleri bu noktaya çeker. “Evvel âhir tavsiyemiz tesanüdüzü muhafaza, enâniyet, benlik ve rekabetten tahaffuz, itidal-i dem ve tam ihtiyattır.” gibi ikazları, onun bu hakikate ne kadar önem verdiğini gösterir.

Risale-i Nur Talebelerinin meşgul oldukları kudsi iman hizmetinde, İ’lâ- yı kelimetullah için İslâm dinini tebliğde ortak ittihad ve ittifak vardır. Ancak, meslek ve meşrebe taalluk eden ve özellikle içtimai prensipleri ilgilendiren konularda, farklı yorumlara müsait olduğu için tam bir ittifak sağlamak kolay bir durum değildir. Farklılaşmaların temelinde, işte bu farklı yorumlar öne çıkmaktadır. En azından sebep olarak bunlar gösterilmektedir.

“İttihad, imtizac-ı efkârdır. O da, maarifin şua-ı elektriği ile olur. Cehl ile ittihad olmaz. ” diyen Bediüzzaman, gerçek ittihadın doğru adresine işaret etmektedir. İçtimai konularda fikir birliğini temin etmek şahıslara göre değil, Risale-i Nur’a göre olmalıdır. Gelişen olayların doğru yorumlanması da ona göre yapılmalıdır.

Bu hakikati çok iyi bilen Zübeyir Ağabey “Kardeşlerim! Bizim sadece Risale-i Nur okumamız ittihadımızı temin etmeye yetmez. Lâhana yaprağı kadar da olsa günlük bir gazete çıkarıp, gelişen olayları Risale-i Nur’a göre yorumlayarak, cemaatin fikir birliğini temin edebiliriz.” demesi, çok anlamlı ve doğru bir yaklaşımdır. Bunun neticesi de bilfiil görülmektedir.

Avrupa ve Avustralya kıt’alarına yaptığımız seyahatlerimizde, orada bulunan Yeni Asya okuyucuları aynı fikirleri paylaşıyorlardı. Edirne’den Van’a, Adana’dan Trabzon’a kadar Türkiye’nin her tarafındaki mensuplarımız ne düşünüyorsa, orada bulunan okuyucularımız da aynı fikir etrafında ortak bir ittifakın içinde idiler. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap