Hayat

FİKİR BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

İslâm dinine hizmet eden gruplar arasında Nur Talebelerinin ve Nur Hareketinin ayrı bir önemi ve değeri vardır. Asr-ı Saadetteki Sahabelerin hizmet tarzının günümüze yansıyan bir cilvesi olan bu hareket, doğrudan iman kurtarmayı hedefleyen ve ehl-i imanın imanını muhafaza etmeyi gaye edinen büyük bir manevi projedir. Ehl-i dünyanın en muazzam meseleleri fâni olan dünyaya baktığı için ve iman hizmeti ise âhirete yönelik olduğundan ,bu hizmetin en küçüğüne denk gelemez ve hatta kıyas bile edilemez.

Risale-i Nur hareketi böylesine büyük ve ulvî bir dâvâ olduğu halde, farklı anlamalar veya farklı meşrepler yüzünden, aynı manevi çeşmeden feyiz alan bu insanların kendi aralarında gruplaşmaları yadırganacak bir durum değildir. Belki de bu tabloyu, vukuundan sonra bir zenginlik olarak görmek ve değerlendirmek gerekir.

Burada daha önemli olan bir mesele ise, mesleği ve hizmeti aynı anlayan insanların meydana getirdiği bir toplulukta fikir bütünlüğünün olması, ortaya çıkan bir takım olaylar ve siyasi gelişmeler yüzünden fikir birliğinin bozulmaması ve Risale-i Nur ölçülerine göre vahdet ve ittihadın korunmasıdır. Aksi takdirde cemaat olma özelliği kaybolur; kalpler, gönüller ve fikirler dağılır. O zaman manevi güç zayıflar ve dikkate almaya değmeyen kuru bir kalabalık haline gelinir. Onun için Bediüzzaman “Cemaatte vahid-i sahih (fikir birliği) olmazsa, cem ve zam kesir darbı gibi küçültür.”tespitini yapar. Öyle cemaatler sayı itibariyle çoğaldıkça, hakikatte küçülürler.

Evet, insanlık tarihinde meydana gelen sosyal olaylar ve savaşlarda nice azlar var ki, fikir ve gaye birliğinden dolayı, fikren ihtilafa düşmüş nice kalabalıkları mağlûp etmiş ve zafere ulaşmışlardır. Süfyan komitesinin bid’akâr rejiminin tahribini tamirle vazifeli olduğunu bilen şuurlu dâvâ adamları, bu gerçeği hiç bir zaman unutmamalı ve hakta sebat mesleğinden asla ayrılmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap