Hayat

YALANA HİÇ İZİN YOK

Reklam

Abdullah ibn-i Ömer’den rivayetle Sevgili Peygamberimiz (asm) bakın ne buyuruyor: “Şu dört şey kimde bulunursa bulunsun tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar bu münafıklık sıfatını taşır. Bu vasıflar şunlardır: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği  zaman sözünde durmaz, anlaşma yaptığı zaman tek taraflı vazgeçer ve emanete hıyanet eder.”

Başka bir hadis-i şerifte “Sana inanan bir kardeşine yalan söylemenden daha büyük bir hıyanet yoktur. Allah’a ve âhiret gününe iman eden ya hayır söylesin veya sussun.” gibi daha nice hadis-i şerifler vardır ki, müminin kalbinde ve dilinde yalan söze yer olmadığını bildirmektedir.

İman ne kadar kuvvetlenir ve inkişaf ederse, insandaki yüce ahlâk ve hasletlerde o kadar gelişme olur. Aşağı duygu ve huylar da geriler. Bediüzzaman’ın dediği gibi “Malûmdur ki, bir zatta içtima eden ahlâk-ı âliyenin imtizacından izzet-i nefis, haysiyet, şeref ve vakar gibi, hasis, alçak şeylere tenezzül etmeye müsaade etmeyen yüksek haller husule gelir. Evet, melaike, uluvv-ü şanlarından şeytanları reddeder, kabul etmezler. Kezalik, bir zatta içtima eden ahlâk- âliye; kizb, hile gibi alçak halleri reddeder. Evet, yalnız şecaatle (cesaretle) iştihar eden bir zat, kolay kolay yalana tenezzül etmez.” (İşârâtü’l İ’caz )

Evet, yüksek ahlâkları tahrip eden, İslâm âlemini zehirlendiren, insanlığın sosyal hayatını fesada veren yalancılık, münafıklığın birinci alâmetidir ve inkârın, dinsizliğin, imansızlığın temelidir. Bir kısım Müslümanların, bu kadar çirkin ve imanla bağdaşmayan yalana düşmesi şaşılacak bir haldir.

Yalan, başka bir yalanı söylemeye mecbur bırakacağından yol iki görünüyor: Ya konuşulunca aleyhimizde dahi olsa doğru söylenecek veya susulacaktır. Çünkü imanın ve İslâm’ın temeli doğruluktur. Doğru ile susmanın ortası yalandır. Yalana ise, hiç bir cihetle izin yoktur. Maslahata binaen yalan söylemeye verilen fetvanın hükmü bu zamanda kalkmıştır. Zira çok suistimale sebep olmuştur. Bununla beraber “Kinaye ve ta’riz suretiyle, yani gayr-i sarih bir kelimeyle söylenilen bir söz, yalan sayılmaz.”

Allah, yalanın her çeşidinden cümlemizi muhafaza etsin, inşaallah.

asyanur.info     samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap