İnsan Ve Toplum Risale-i Nur Hizmeti

TOPLUM HUZURU VE RİSALE-İ NUR

Telif ettiği Nur Risaleleriyle iman hakikatlerini kat’i delillerle ispat ve izah eden Bediüzzaman, imandan medet alarak güçlenen asâyişin temel taşlarını, fertlerin kalbinde tespit ve tahkim etmektedir.

Allah korkusu ve âhiret inancıyla her türlü olumsuz fiillerden uzak kalan insanlar kanun ve nizam tanır, hak ve hukuka riayet eder. Hürmet ve merhamet duyguları gelişir. Karıncayı bile incitmeyecek bir kalp inceliği kazanır. Böylece Müslüman, elinden ve dilinden başkaların emin olduğu bir kimliğin sahibi olur. Böylesine fertlerden meydana gelen bir cemiyette ahlâk, fazilet, yardımlaşma, Allah rızası ve âhiret sevabı gibi yüksek hasletler inkişaf eder. Huzur ve asâyiş gerçekleşir. Fertler birbirlerini sevmeye başlar. Hoşgörü ve müsamaha ön plana çıkar. Birileri kendine bir imtiyaz takıp, başkalarına haşerat nazarıyla bakmazlar. Haram ve helâl duygusu insan haklarına riayeti netice verir. Serserilik ve anarşinin yerini itaat duygusu alır.

İşte, Risale-i Nur girdiği her yerde asâyişin temel taşlarını temin ediyor. Anarşi ve kargaşayı kökten kesiyor. Bir asra yaklaşan mazisi buna şahittir. Zaten, İslâm dininin esası selm ve müsalemettir. Dahilde niza ve düşmanlığa müsaade etmez. Buna binaen, dinden uzak lâik bir yaşam biçimini kendilerine hayat felsefesi kabuıl edenlerin, samimi olarak inançlarının icaplarını yaşamaya çalışanları, çeşitli sıfatlar yapıştırarak tahkir etmeleri, asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu hal, asâyiş ve huzura bilerek veya bilmeyerek zarar vermekten başka bir anlam ifade etmez.

Cumhuriyetin tehlikede olduğu kaygısıyla, yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir millette, din ve dindarlara lâiklik adına yapılabilecek baskılar, asâyişin temel taşlarını ancak tahrip etmek maksadına bağlı olduğu anlaşılır. Bu ise, bu millete ve ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük olur. Hiç bir maslahat bu kötülüğü gizleyemez.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap