İslam ve Kur'an

“MÜSAVATSIZ ADALET, ADALET DEĞİLDİR”- 1

Semavi kitaplar içinde en son gönderilen mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim; tevhid, nübüvvet, haşir denilen yeniden diriliş ile birlikte, adalet ve ibadet esaslarını bildirmek ve onlara itaat edilmesini emretmek için indirilmiştir.

Kâinattaki canlı cansız bütün yaratılmış varlıkların lisan-ı hâl veya lisan-ı kal ile Allah’a ibadetle meşgul olduğu bir durumda, insanın da Allah’a karşı kulluk ve ibadet içinde olması adalet-i İlâhinin gereğidir. Emir ve yasakların tamamına itaat, Allah’a kulluk yapma kavramının içindedir. Ubudiyet ve kul olmaktan kaçınıp, ibadetsiz bir hayatı tercih etmek, adaletten ayrılıp dalâlete sapmaktır ve büyük günahtır.

Kur’an-ı Kerim’de adaleti emreden nice ayetler vardır. Örnek olarak onlardan bazıları şunlardır: “Allah’ın ayetlerini inkâr edenler ve haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar arasında insaf ve adaletle emredenleri ezip yok edenler var ya! İşte onları çok acılı bir azapla müjdele..” (Âl-i İmran Suresi: 21) “Yine bizim yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki, hidayete rehberlik ederler ve adalet ile hüküm verirler.”A’raf Suresi: 181)  “Ey müminler! hak üzere durup adaleti yerine getirmeye çalışan hâkimler ve Allah için doğru söyleyen şahitler olun. Velev ki şahitliğiniz, nefsinizin, anne ve babanızla yakın akrabanızın aleyhinde olsun, ister üstüne şahitlik yapılan kimseler zengin veya fakir bulunsun.. Çünkü Allah, ikisine de sizden daha yakındır. Onun için siz, haktan yüz çevirip nefsin arzusuna uymayın. Eğer dalâlet üzere hüküm vermekten, şahitliğinize doğru söylemekten dilinizi bükerseniz veya yüz çevirirseniz, şüphe yok ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisa Suresi: 135)  “Ey müminler! Allah için hakkı ayakta tutan hâkimler ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe götürmesin. Adalet yapın ki, o takvaya en çok yakın olandır. Allah’tan korkun. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide Suresi: 8) Her Cuma günü hutbeden okunan “Allah adaleti, iyilik yapmayı ve iyi kullukta bulunmayı emreder. Fuhşiyatı ve azgınlığı yasaklar. Allah düşünüp tutasınız diye size böyle öğütler verir.” (Nahl Suresi. 90)

Daha bunlar gibi adaleti emreden nice ayetler vardır ki, aile hayatından, cemaat ve millet hayatına kadar, toplulukları ayakta tutan ve dağılmaktan kurtaran hakikatin adalet olduğu haber verilmektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap