Risale-i Nur Hizmeti

MANEVİ FETİHLER YAPMAK- 1

Reklam

“Bir gün mutlaka İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve o ordu ne güzel ordudur.” hadis-i şerifiyle İstikbalden haber veren Sevgili Peygamberimizin (asm) bu müjdesine mazhar olmak için, Emeviler zamanından başlayarak İstanbul defalarca muhasara edildi.

Fakat en nihayetinde peygamber övgüsüne mazhar olan yirmi bir yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve ordusu bu müjdeye mazhar oldu. 29 mayıs 1453 tarihinde İstanbul fethedildi. Böylece, Orta Çağ dönemi kapandı ve Yeni Çağ denilen bir devir başladı. Fatih Sultan Mehmet Han, bütün dinlere ve mabetlerine serbestiyet ve hürriyet tanıdı. Fetih hakkı olarak da, Ayasofya kilisesini camiye çevirdi.

Hadis-i şeriflere göre, İstanbul ikinci defa büyük Mehdi tarafından fethedileceği müjdelenmiştir. Ancak bu fetih maddi değil, manevi olarak gerçekleşecektir.

Manevi fetih, fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanı ile kalpleri yaralanan ve imanları zedelenen milyonlarca Müslümanın, tahkiki iman hakikatlerl ve dersleriyle büyük bir manevi tamir şeklinde olacaktır. Bu mânâları Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah eder: “Risale-i Nur, yalnız cüz’i bir tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor, belki külli bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kaleyi tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor, belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen ve müfsit aletler ile dehşetli rahnelenen (yaralanan) kalb-i umumi ve efkâr-ı ammeyi ve umumun, bahusus avam-ı mü’mininin (halkın) istinatgâhları olan İslâmi esaslar ve cereyanlar ve şeairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi, Kur’an’ın i’cazıyla o geniş yaralarını, Kur’an’ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor.” (Kastamonu Lâhikası s. 55) Bu ifadeler, manevi fetihlerin kaynağının adresi neresi olduğunu açıkça gösteriyor.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YuTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap