İslam ve Kur'an Siyaset

İSLÂM VE İSTİBDAT FARKI

Son iki yüz yıl içerisinde vücuda gelen devlet yönetim biçimleri, özellikle cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının insanlık âleminde gelişmesi sonucu, yönetimde halkın hâkimiyetini esas alan sistemlere karşı, İslâm dünyasında ciddi tartışmalar başladı.

Millet hâkimiyeti temeline dayanan ve insan aklının ürünü olan demokratik cumhuriyete baş kaldıran ve onu dışlayarak, Allah’ın hâkimiyetini tesis etmek için İslâm devriminden bahseden teorisyenler türedi.

İslâm dinini istibdada müsait zannederek, insanlığa bir takım hak ve hürriyetleri getiren demokrasi yönetimini kökten reddeden ve cumhurî sistem yerine Şeriat idaresini kuracağını iddia eden, fakat onun nasıl bir sistem olacağını bile izah etmekten aciz olanlar yüzünden kitlelerin huzuru bozuldu. Cepheleşmeler meydana geldi. Yanlış yorumlar, yanlış bilgiler ve radikal fikirlerle zihinler karıştı. Kavramlarda vukua gelen kargaşa, karşılıklı güven ve itimadı sarstı. Kendini lâik olarak tanımlayanlar, lüzumsuz ve haddinden fazla evham ve korkularla, dinini samimi olarak yaşamaya çalışanları sıkıntıya soktu. Devlet ve millet kaynaşması zarar gördü. İslâm dini ile irtica birbirine karıştırıldı.

İşte, bütün bu kargaşaların ve güven bunalımlarının olmaması için, asrın manevi sahibi ve son müceddit olan Bediüzzaman Hazretlerini dinlemek ve onun ortaya koyduğu, Kur’an ve Sünnete dayalı ölçülere kulak vermek gerekirken, hâriç memleketlerdeki teorisyenlerin radikal söz ve görüşlerine itibar etmek kargaşayı  daha da hızlandırdı.

Kur’an-ı Kerim’de, devlet yönetim biçimi olarak kesin ve sınırları çizilmiş,  modeli tarif edilmiş bir usulü mecbur etmeyen Cenab-ı Hak, insanları o noktada hür bırakmış ve irade-i cüz’iyelerine havale etmiştir. Ana prensip olarak adaleti, meşvereti, hukukun üstünlüğüne dayalı kanun hâkimiyetini ve emanet olan devlet işlerini ehline vermeyi emreder. Allah, teferruat ve tatbikatı insanlara bırakmıştır. Dört halife dönemi de insanlığa örnek olmuştur. İstibdat yönetimlerini ise reddetmiştir. Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi “İslâm âleme gelmiş, tâ zalimâne tahakküm ve istibdadı izale etsin.”

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap