Bediüzzaman Said Nursi

HUTBE-İ ŞÂMİYE VE ZEYİLLERİ- 1

Asrın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Eski Said olarak tanımladığı devre-i hayatında, vazifeli olmanın icabı içtimai ve siyasi olaylarla da ilgilenmiş ve en büyük siyasi bir diplomat gibi, İslâm âleminin içine düştüğü maddi ve manevi buhranlardan nasıl çıkılacağının yollarını göstermiş ve bu konularda manevi reçeteler hükmünde eserler telif etmiştir.

Bir din adamı vasfıyla, dini kat’iyen siyasete ve dünya işlerine alet etmeyen, bilâkis  siyaseti her vesileyle dine dost ve hizmetkâr yapmaya çalışan Bediüzzaman, bütün hayatı boyunca haksız olarak ithamlara maruz kalmış, fakat sevk edildiği mahkemelerde hep berat edilmiştir.

“Eski Said döneminde, siyaset yoluyla dine hizmet hissini taşıyordum.”diyerek asıl maksadını ortaya koyan Bediüzzaman “Gökyüzündeki güneş, yeryüzündeki cam parçalarına tâbi ve alet olmadığı gibi, güneş misal hakaik-ı İslâmiye de, cam parçası mesabesindeki yeryüzündeki siyasetlere alet ve tâbi yapılamaz.”demek suretiyle, çok önemli bir noktanın altını çizmiştir.

Eski Said’i gömerek, büsbütün  âhiret ehli Yeni Said olarak yaşamaya başladığı ikinci hayat döneminde, tamamen iman ve Kur’an hakikatlerine gayret ve himmetini teksif eden Üstad; tek partili diktatörlük yıllarında yapılan haksızlıklara direnmiş, gerek mahkemelerde yaptığı müdafaalar ve gerekse yazdığı Lâhika mektuplarıyla, ilgili mercilere icap eden ikazları yapmak suretiyle, tek başına müspet muhalefet vazifesini yerine getirmiştir.

!948 yılında Afyon hapishanesindeyken “Vatan, millet ve din namına mükellef olduğum bir vazifeyi, hayat-ı içtimaiyeye bakmadığım için yapmadığımdan, hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil etmediğine bu Afyon hapsinde kat’i kanaatim geldi.” (T. hayat sh. 490) diyerek, Üçüncü Said’e inkılap eden ve vefatına kadar, ne bütünüyle aktif siyasetin içinde ve ne de bütünüyle dışında kalmayarak, Eski Said ile Yeni Said’in mezcinden meydana gelen ve siyaset âlemindeki vazifeli zatlara yol gösteren bir kimliğe bürünen Bediüzzan’ı çok iyi anlamak ve çeşitli sahalara taalluk eden mesleğini çok iyi kavramak icap etmektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap