İslam ve Kur'an

DOĞRU İSLÂM

Mutezile, Cebriye, Müncie, Mürcie, Mücessime, Râfizilik, Haricilik ve Vehhabilik gibi, daha nice Ehl-i Sünnet dışında kalan bâtıl inanç ve hurafe fikirler vardır ki; İslâm güneşinin tutulmasına ve ışığını âleme yaymasına engel teşkil etmektedir.

Bu yüzden ve bâzı tarikatlardaki ifrat tatbikatlar sebebiyle, İslâm’a yabancı gibi duran dahildeki insanlarımızı ve hariç ülkelerdeki hak dini arayan İslâm taliplilerini ısındıracak ve celb edecek en iyi çözüm, doğru İslâmiyetin anlatılması ve Müslümanlar tarafından fiilen yaşanmasıdır. Son zamanlarda resmi veya gayr-ı resmi mahfillerde dile getirilen “Kur’an Müslümanlığı” sözü, her halde bu ihtiyaçtan ileri geliyor. Ancak, Hadis-i Şerifleri yok sayan bu anlayışın da, çok yanlışlara kapı açacağı açık bir gerçektir.

Doğru İslâmiyet meselesini doksan sene önce yüksek sesle âleme ilan eden Bediüzzaman ise, Hutbe-i Şâmiye adındaki eserinde “Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ef’alimizle izhar etsek, elbette sair dinlerin tâbileri cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Hatta, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri bile, fevc fevc İslâm’a dahil olacaklardır..”demektedir.

Doğru İslâmiyeti öğrenmek ve yaşamak, ancak tahkiki bir imanı elde etmekle mümkün olduğunu bilen Bediüzzaman Hazretleri,; en dehşetli din yıkıcılığının hükmettiği ve bir tek dini eserin yazılmasına izin verilmediği bir devirde, altı bin sayfayı aşkın Kur’an tefsirlerini telif etmekle çözüm getirmiş, fakat resmi ideolojinin kurucusu ile ters düştüğü ve haksızlık üzerine bina ettiği dayatmalarına boyun eğmediği gerekçesiyle, işkenceli zulümlere muhatap edilmiştir.

Aslında, günümüzde Kur’an Müslümanlığını isteyenler, Bediüzzaman’ın izah ettiği Müslümanlığı istemektedirler. Fakat, bir asra yakın bir zamandan beri aleyhte yapılan propagandalar ve Şeyh Said’le kasten yapılan karıştırmalar ve cumhuriyet adı altında uygulanan baskı rejimine fikren ve ilmen muhalefet etti diye, Risale-i Nur’daki doğru İslâmiyete bigane kalmayı tercih ettiler.

Ama olsun, Hakkın hatırı yücedir. Ve Cebrail, hiç bir zaman şeytanla barışmaz. Hak sağ olsun. Ve hak, her zaman er  ya da geç galip olacaktır.

asyanur.info  samicebeci.net   (YouTube-SAmi Cebeci videoları)

Yorum Yap