İnsan Ve Toplum

DEĞİŞMEYEN GÜNDEM- 2

İnsanlığın hiç değişmeyen ve her zaman tazeliğini koruyan gündemi, hiç şüphesiz ölüm gerçeğidir. İman ile bu hayatı noktalayıp, ebedi saadet ve cenneti kazanmak veya kaybetmek meselesidir. Bu hadise karşısında dünyanın en büyük meseleleri, gelip geçici olduğu için, bahsi geçen hadisenin en küçük meselesine, ebedi olduğu için mukabil gelemez.

İşte, ebedi hayatı kazandırmaya vesile olan ve insanlığın değişmeyen gündemini sürekli ön planda tutan iman kurtarma hizmeti, dünyanın paha biçilmez en kıymetli hizmetleridir.

Bu hakikati veciz bir ifadeyle dile getiren Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tarafına giden yolculara da hem vesika, hem o zulümatlı (karanlıklı) yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki, hiç bir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Böyle bir vazifenin inkârı, ölümün inkârıyla ve her gün “El mevtü hakkun” (ölüm kesin bir gerçektir) dâvâsını, cenazelerinin mührüyle imza edip tasdik eden otuz bin (şimdi beş yüz bin) şahidin şehadetini tekzip ve inkâr etmekle olur.” (Lem’alar s. 166)

Evet, bu vazifenin ve iman kurtarma hizmetinin irtica ile hiç alâkası yok. Sonra, İslâm dinine irtica damgası vurarak onu yaşamaya çalışanları mürteci olmakla suçlayanlar, kendilerini değişmeyen gündem ölüm gerçeğinden kurtaracak değiller. Lâiklik maskesi arkasına saklamaya çalıştıkları dinden uzak bir hayat anlayışının girdabında iken, ansızın gelen ölüm hakikatiyle, hiç inanmadıkları âhiret cehennemine atıldıkları zaman; hafife aldıkları ve alay ettikleri müminlerin intikamı onlardan ebedi olarak alınacak ve dinsizce bir hayatın bedeli, en dehşetli bir şekilde onlara ödetilecektir. Bu açıdan bakıldığı zaman, onlara gerçekten acıyor ve yalancı cennetleri olan bu fâni dünyadan kovulmadan önce, keşke imanlarını kurtarsalar temennisinde bulunuyoruz.

Evet, bu hayat nasıl olsa geçer. Asıl hayat ise, âhiret hayatıdır. Herkes er yada geç lâyık olduğu yere gider. Önemli olan, hiç değişmeyen gündem olan ölüme hazır olabilmek ve iman ile kabre girebilmektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap