İnsan Ve Toplum

BARIŞ ELÇİLERİ OLMAK-2

Dünyevi maksatlar için kurulan bir kısım organizasyonlarda iç sıkıntılar meydana geldiği gibi, uhrevi ve ulvi gayeler etrafında toplanan ve sırf Allah rızasını esas alan hizmet gruplarında da dahili problemler çıkabilir. Zira, İnsan unsurunun bulunduğu yerde problem olmaması düşünülemez. Allah kullarını işte böyle problemli zamanlarda imtihandan geçiriyor. İnsanların da gerçek değeri, kalitesi ve gerçek karakterleri böyle zamanlarda ortaya çıkar.

Böylesine zor ve çetin imtihanlı zamanlar geldiğinde yapılacak iş, öncelikle Allah’a sığınıp dua etmek, Allah’ın rızasını esas almak, fitneleri çıkarıp körükleyen karanlık odaklara karşı uyanık olmak, birlikte hizmet ettiği dâvâ arkadaşlarıyla arasına soğukluk vermek isteyenlere fırsat vermemek, hüsn-ü zannı esas alıp su-i zanda bulunmamak, her duyulan sözü tahkik etmeden başkalarına yaymamak, tarafgirlik hastalığına tutulmayıp, hakkı tutmak ve barışı öne çıkarıp, ittihat ve tesanüde hizmet etmektir.

Zira, “İttihat, imtizac-ı efkârdır.” diye Bediüzzaman Hazretlerinin tespitiyle, meslek ve meşrebin temel meselelerinde fikren müttehit olduğu görülen bir topluluğun, diğer meseleler yüzünden ihtilaf edip tarafgirliğe düşmesi kabul edilemez. Hadis-i Şerifte belirtildiği üzere “Âhirzamanın deccal ve Süfyan gibi nifak ve dinsizlik cereyanlarının başına geçecek eşhas-ı müthişe-i muzırraları (dehşetli zararlı şahısları) , İslâm’ın ve beşerin hırs ve şikakından (bölünmelerinden) istifade eder ve koca âlem-i İslâmı esaret altına alır. Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilâfınızdan  istifade eden zalimlere karşı ‘Müminler ancak kardeştirler.’ kal’a-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz.” (Mektubat s. 455)

Bahsi geçen hakikatlere binaen, her birerlerimiz barış elçisi olarak çalışmalı ve barış yerine ihtilâfı devam ettirmek isteyenlere karşı uyanık olup, tavır koymalıyız.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube- Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam

Yorum Yap