Bediüzzaman Said Nursi

KUDSÎ İŞARETLERDEN ALINACAK DERSLER- 2

(Dünden devam)

Âhirzamanın en dehşetli dinsizlik cereyanlarına karşı tek başına gâlibâne mukabele eden ve ehl-i imanın imanını takviye ederek, dalâlete düşmekten kurtaran Risale-i Nur hareketi, elbette Kur’an hesabına bu asrın en büyük bir hadisesidir. İslâm dinini ilgilendiren olaylardan bahseden Kur’an-ı Kerim ve bahsi geçen büyük zatların, bu en büyük hadiseden bahsetmemeleri düşünülemez.

İslâm dinine yapılan hücumların büyüklüğü ve dehşeti, yapılan manevi hizmetlerin derecesini de büyütmüş ve kudsî tesellilerle o hizmetin hizmetkârlarını mânen alkışlamış ve cesaretlendirmiştir. “Bir zaman gelecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Risale-i Nur eserlerini bütün dünyaya iftiharla ilan ve neşredecektir. Siz kime hizmet ettiğinizi, kime talebe olduğunuzu ve nasıl bir şahısla konuştuğunuzu bilmiyorsunuz.” diyerek, çok önemli mesajlar veren Bediüzzaman Hazretlerine samimi olarak kulak vermek lâzımdır.

Beklenen son müceddit kimliği ile hem diyanet, hem siyaset, hem cihad ve hem saltanat hem daha pek çok dairelerde vazifeli olan Bediüzzaman Hazretlerini, Nur Talebeleri her cihetiyle tanımak ve Risale-i Nur eserlerini bir bütün olarak kavramak ve mesleğin ölçülerini yaşamak durumundadırlar. “Çok emârelerle kat’i kanaatimiz gelmiş ki, bu Kur’an derslerinde fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. “diyen Bediüzzaman, her cihetle mânen vazifeli olduğunu açıkça beyan etmiştir.

İçtimai olayların herkesi meşgul ettiği zamanlarda, çeşitli tevillerle Risale-i Nur eserlerindeki ölçüleri kendimize benzetmek yerine, hakiki Nur Talebesi kimliğiyle kendimizi ona benzetmek icap eder. Risale-i Nur’un hakiki talebeleri ancak ondan etkilenirler. Zübeyir Ağabeyin ifadesiyle “Üstadın bir işareti, bir evliyanın bin kerametinden daha önemlidir.” beyanları dikkat çekicidir. Evet, Bediüzzaman Hazretlerinin vazifesi umumi, evliyaların kerametleri ise hususidir. Bu noktaya çok dikkat etmek lâzımdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap