İman ve İbadet

KÂİNATIN HÂL DİLİ İLE KONUŞMASI- 1

Bir Hadis-i Kudside Cenab-ı Hak şöyle ferman eder: “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek ve tanınmak istedim. Mahlûkatı yarattım, tâ onlarda manevi cemâlimi göreyim.”

Kâinat ve içindeki bütün varlıklar, atomlardan güneşlere, çiçeklerden yıldızlara kadar her şeyi çok anlamlı mektuplar ve güzel isimlerine aynalar şeklinde yaratan Allah-ü Zülcelâl; onlarla hem Kendi sonsuz güzelliğini bizzat Kendi nazarıyla  görmek istemiş, hem de idrak ve akıl sahibi varlıkların nazarıyla da bakmayı irade etmiş.

Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi: “Nihayet kemâlde bir cemâl ve nihayet cemâlde bir kemâl, elbette Kendini görmek ve göstermek, teşhir etmek istemesi, en esaslı bir kaidedir. İşte bu esaslı düstur-u umumiyeye binaendir ki, bu kitâb-ı kebir-i kâinatın Nakkaş-ı Ezelisi, bu kâinatla ve bu kâinatın her bir sahifesiyle ve her bir satırıyla, hatta harfleri ve noktalarıyla  Kendini tanıttırmak ve kemalâtını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendini sevdirmek için, en cüz’iden  en külliye kadar her bir mevcudun müteaddit lisanlarıyla cemâl-i kemâlini ve kemâl-i cemâlini tanıttırıyor ve sevdiriyor.” (Lem’alar s. 306)

Evet, nihayetsiz lisanlarla  Allah’ın varlık ve birliğini ispat ve ilân eden ve nihayetsiz dillerle Allah’ı tespih ve hamd eden âlemdeki varlıkların, bu nihayetsiz şahitliklerini dinlemeyen ve bilmeyen, isyan ederek Onu tanımayıp, sevmeyip, kulluğu ve itaatiyle kendini Ona sevdiremeyen insan suretindeki ahmakların, ne kadar zarar ve hüsran içinde oldukları açıkça anlaşılır.

Evet, uçsuz bucaksız kâinatın hadsiz fezasında nokta kadar bir yer işgal eden fakat gördüğü vazifeler ve üstünde yaşayan müminlerin ifa ettiği ibadetler cihetiyle, manen gökler âlemine denk gelen ve bundan dolayı Cenab-ı Hak tarafından Kur’an-ı Kerim’de “Gökleri ve yeri yaratan.” veya “Göklerin ve yerin Rabbi.” ifadeleriyle sema bir kefeye, dünya diğer kefeye konularak, çok önem verildiği görülen bu mavi gezegen olan dünyamızın ve güzel misafirhanenin, Allah katında çok farklı bir yeri ve değeri var olduğu anlaşılıyor. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap