Risale-i Nur Hizmeti

RİSALE-İ NUR VE ŞAHS-I MANEVİSİ- 2

Reklam

Şahs-ı manevi meselesinde çok önemli bir noktayı dikkate almak lâzımdır. Hadis-i şerifte “Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar ise yetmiş iki fırkaya bölündü. Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacak fakat birisi kurtulacaktır.” beyanıyla, Ehl-i Sünnet vel Cemaat denilen büyük taife haber verilmektedir. Diğerleri fırak-ı dalle olarak tanımlanmıştır. Yani hak olan yolu terk eden sapık fırkalar kastedilmiştir.

Ehl-i Sünnet vel Cemaat bir şahs-ı manevidir. İtikatta İmam-ı Matüridi ve İmam-ı Eş’ari Hazretlerine, amelde dört mezhep imamına mensuptur. Bunun içinde on iki hak tarikat ve kolları da dahildir. Hiç bir mezhep ve hak tarikat tek başına Ehl-i Sünnet ve Cemaatin şahs-ı manevisini temsil edemez ve böyle bir iddiada bulunamaz. Aksi olsa, kendi dışındakileri kötülemiş olur.

Ancak, her mezhep ve tarikatların da birer şahs-ı manevileri vardır. Aynen öyle de, Ehl-i Sünnet ve Cemaat içinde olan Risale-i Nur’un da bir şahs-ı manevisi vardır. O şahs-ı maneviyi umum Nur Talebeleri temsil eder. Amerika’dan Avustralya’ya, Japonya’dan Breziya’ya kadar dünyanın bütün devletlerinde hizmet eden bütün Nur Talebeleri, o şahs-ı maneviyi hem temsil hem Nur Risalelerini tebliğ eden fertler makamındadır. Bunun altında farklı isimler altında hizmet eden Nur grupları vardır. O grupların dahi birer şahs-ı manevileri vardır. Fakat, o gruplardan hiç biri, “Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini sadece biz temsil  ediyoruz.” iddiasında bulunamaz ve haddini aşamaz. Aksine bir hareket, adalet, hak ve insaf ölçüleriyle bağdaştırılamaz.

Risale-i Nur grupları içinde adalet, hürriyet ve meşvereti esas alan Yeni Asya Ekolünün de bir şahs-ı manevisi vardır. İhlâs, sadâkat ve tesanüdü en temel değer olarak görüp uygulamaya çalışan bu ekol, Risale-i Nur’un nâşir-i efkârı olmak özelliğiyle, Risale-i Nur ve Nurculuğa gelen ve gelebilecek her türlü hücum ve saldırıları püskürtmek ve doğru Nurculuğu ortaya koymak vazifesiyle mükellef olduğunun şuurundadır. Bunun dışındaki şeyler tâlidir ve önem sırasına tâbidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap