RİSALE-İ NUR VE DİYANET
Risale-i Nur Hizmeti

RİSALE-İ NUR VE DİYANET

Değişik ehl-i vukuf gruplarına inceden inceye tetkik ettirilen Nur Risalelerine bir iki rapor dışında olumsuz rapor veren olmamış, menfi rapor verenler de hakka ve ilme dayanarak değil, ideolojik hareket ettikleri için vermişlerdir.

Diyanet İşleri başkanlığına gelince, on yedi civarında verdikleri raporlarda hiç menfi rapor olmadığı gibi, gerçekleri söylemekten de çekinmeyerek bir raporlarında “Nurculuk, bir tarikat veya mezhep olmayıp, son zamanda yayılma istidadı gösteren dinsizlik ve komünizm cereyanlarına karşı, Said Nursi adında bir din âliminin yazdığı faydalı eserler ve onları okuyanlara verilen akımın adıdır.”denilerek, hakperest bir yorum getirilmiştir.

Evet, Nurculuk klasik anlamda bir tarikat ve yeni bir mezhep olmayıp, dinsizlik cereyanlarının her çeşidine karşı mücadele eden ve ehl-i imanın zedelenen imanlarını ve yaralanan kalplerini tedavi eden bir fikir cereyanıdır. Hz. Adem (as) zamanından beri sürüp gelen iman ve inkâr mücadelesinin asrımızdaki yansımasıdır.

Risale-i Nurlar,bin seneden beri İslâm aleyhinde kullanılan ve âhirzamanda fen ve felsefeden gelen inkâr hücumlarını püskürten ve imanın altı esasına taarruz eden dinsizlik fikirlerinin temel taşlarını, manevi atom bombası gibi paramparça eden hakikatler manzumesidir.

Nur Talebeleri, Risale-i Nurla hem kendi imanlarını hem de sair din kardeşlerinin imanlarını kurtarmayı ve muhafaza etmeyi en birinci maksat ve gaye edinmişlerdir. Zira, insanların en büyük endişesi imanla kabre girmek veya girememek meselesidir.

Nur talebeleri, resmi ideolojinin dayatmaları hariç, devletinin yanındadırlar. Yanlış olan her şeye ilmen ve fikren karşıdırlar ve ellerinden geldiği kadar yanlış olan ne varsa düzeltmeye çalışırlar.

Nur Talebeleri, ırkçılığın her türlüsüne karşıdır. “Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslâmiyet, aklı iman ve Kur’an’dır.” hakikatini rehber ederler. Türk olanı Türkçülük, Kürt olanı da Kürtçülük yapmaz. Milleti iman ve İslâm potasında eritmeye çalışırlar ve din kardeşliğini esas alırlar. Aynı zamanda demokrattırlar ve demokrasi ortak paydasında millet birliğini temin etmeye çalışırlar.

Hülâsa; Nur Talebeleri, doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete layık doğruluğu yaşama azim ve kararlılığında olan ve aşrılıktan uzak, mutedil, dengeli, samimi dindarlar topluluğudur. Milletin de, devletin de istediği ve orta yolu takip eden Müslüman tipi bunlardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap