Tefekkür

ESMÂ-İ HÜSNANIN CEMAL VE CELAL TECELLİLERİ

Uçsuz bucaksız feza âlemindeki varlıkları, Esmâ-i Hüsnasına aynalar ve kudret ve kader kalemine sayfalar olmak için yaratan Cenâb-ı Hakkın, iki kısım olmak üzere hem celâlî hem de cemâlî isimleri vardır. Bismillahirrahmanirrahim içindeki Allah lâfzından celâlî isimler, Rahman ve Rahim’den ise, cemâlî isimler teselsül etmektedir.

Şems-i Ezelî olan Allah’ın ışıkları mesabesinde olan  bin bir güzel isimleri, kâinata umumen tecelli ettiği gibi, kâinatın kalbi hükmündeki dünyamızda ise, âdetâ temerküz edip odaklaşmıştır. Bahsi geçen iki kısım isimler, âlemlerin bir özeti ve küçük bir kâinat hükmünde olan insanda, daha belirgin olarak görünmektedir.

Milyarlarca yıldızdan meydana gelen galaksilerden, ortalama yüz milyar civarında yaratarak haşmet, heybet ve azametiyle izzet-i celâlini gösteren Kâinatın Sahibi, tebessüm eden yıldızlarla gökler âlemini süslemesiyle de, Rahmetinin cemâlini gösteriyor.

Keza, yeryüzünde vukua gelen kasırgalar, tayfunlar, seller ve zelzelelerle celâlî ismlerine meydan açan İlâhî Kudret, kış mevsiminin haşin ve sert yüzünün arkasından ortaya çıkardığı bahar mevsiminin rengârenk mevcudatı, meyveler ve sebzeleriyle de, cemâlî isimlerinin tecellilerini alabildiğine gözler önüne sermektedir.

Hadis-i şerifin tespitine göre, günde yetmiş defa insan kalbine tecelli eden Rabbimiz, insanı halden hale çevirmekte, kâh hüzün ve kederlere, kâh neşe ve tebessümlere mazhar kılarak, celâlî ve cemâli isimlerine tecelligâh yapmaktadır.

Kâinatın tamamından, insan kalbine kadar her cihetle tecellilerini gösteren bu iki kısım isimler silsilesi, nihayet âhiret âleminde cennet ve cehennem suretinde tecelli edecektir. Cennet, lütuf ve rahmet olarak cemâlî isimlerin tecellisine mazhar olurken; cehennem ise, kahır ve azap olarak celâlî isimlere aynalık yapacaktır. Allah’ın güzel isimlerine bu gözle bakmak ve değerlendirmek mümin olmanın gereğidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap