Risale-i Nur Hizmeti

EN BİRİNCİ VAZİFE İMAN HİZMETİ- 1

Reklam

Âhirzaman denilen dehşetli bir zaman diliminde yaşıyoruz. Genel anlamda nazarların dünyaya döndüğü, âhirete boş verildiği, dünya nimetlerinden alabildiğine istifade etmenin esas alındığı bir zamanı idrak ediyoruz.

Sahabeler zamanından beri şerrinden Allah’a sığınıldığı, her türlü fitnelerin ve büyük günahların serbestçe işlendiği böyle bir dönemde, ehl-i iman olanlar bile bu atmosferden ister istemez etkileniyorlar.

Dalâlet cereyanlarının bir sel gibi aktığı, dinsizlik fikirlerinin bilimsellik kisvesiyle toplumu zehirlediği, tahkiki iman yerine taklit mertebesindeki imanın cemiyete hâkim olduğu bir zamanda, Bediüzzaman Hazretleri manevi hastalığı teşhis etmiş ve reçetesini şöyle beyan etmiş: “En lüzumlu, en ehemmiyetli, en birinci vazife imanı kurtarmak olduğundan, bu zamana ve bu seneye bakan beşaret-i Kur’aniye ve ‘Fadlen kebira, fadlullahi yü’tihi men yeşaü’  ayetlerinin müjdesi, en büyük fütuhat suretinde Risale-i Nur’un manevi fütuhat-ı imaniyesini gösteriyor. Evet, bir adamın imanı, ebedi ve dünya kadar bir mülk-ü bâkinin anahtarı ve nurudur. Öyle ise, imanı tehlikeye maruz her adama, bütün küre-i arzın saltanatından daha faydalı bir saltanat, bir fütuhat kazandıran Risalet’ün Nur, elbette bu ayetlerin, bu asırda, bu beşaretlerinin (müjdelerinin) kastî bir medar-ı nazarlarıdır.” (Kastamonu Lâhikası s. 43-44)

Bahsi geçen hakikatlere binaen, en selâmetli, en emniyetli ve en kalıcı hizmet, Risale-i Nur’un iman cihetinde kalpleri fethettiği ve taklit mertebesindeki imanları, tahkik mertebesine yükselttiği iman kurtarma hizmetidir. Yoksa, tepeden inme ve devlet gücüne dayalı hizmetler, temelsiz bina dikmekten farksız hale gelir ve kendini o durumdan kurtaramaz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap