Risale-i Nur Hizmeti

DİNSİZLİK CEREYANLARI VE RİSALE-İ NUR

Materyalizm, tabiatçılık ve tesadüf gibi her türlü dinsizlik cereyanlarının temellerini paramparça eden ve bel kemiğini kıran, iman esaslarını  mantıki delillerle ve madde âleminden getirdiği misallerle, daha başka izaha ihtiyaç bırakmayacak tarzda ispat eden Nur Risalelerinin devreye girmesi ve Müslümanlarla Hristiyanların dinlerini müdafaada  ve dinsizliğe hücum etmede manevi bir atom bombası gibi iş görmesi çok önem arz ediyor.

Çünkü, iman hakikatlerinin ispat ve izahında, Nur risalelerinin ötesinde  bir izah mümkün görünmüyor. Olsa olsa, Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, onların sadece izahları, tanzimleri ve şerhleri olabilir. Yoksa soğuk bir muaraza ve nâkıs bir taklitçilik olur. Zira, Bediüzzaman bu Kur’an derslerinde, iman ilimleri cihetinde fetva vazifesiyle vazifelendirilmiş son müceddit ve Mehdiyet vazifesiyle muvazzaf büyük bir kimliğin sahibidir.

Bu konuda Bediüzzaman’ın tespitlerini dikkate almak lâzımdır: “Cenab-ı Hak, kemal-i rahmetinden Şeriat-ı islâmiyenin ebediyetine  bir eser-i himayet olarak, her bir fesâd-ı ümmet zamanında, bir muslih veya bir müceddit veya bir halife-i zişan veya bir kutb-u âzam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevî Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş; fesâdı izale edip, milleti ıslah etmiş. Din-i Ahmediyi (asm) muhafaza etmiş. Mâdem âdeti öyle cereyan ediyor, âhirzamanın en büyük fesâdı zamanında , elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddit, hem hâkim, hem Mehdi, hem mürşid, hem kutb-u âzam olarak bir zât-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebeviden olacaktır. Cenab-ı Hak, bir dakika zarfında beyn-es-sema vel arz (yerle gök arasını) bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin nümunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelâl; Mehdi ile de, âlem-i islâmın zulümatını (karanlıklarını) dağıtabilir. Ve va’ad etmiştir, va’adini elbette yapacaktır.” (Mektubat s. 425)

Evet, Hazret-i İsa’nın (as) din-i hakikisini, İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan ve “Müslüman İsevileri” ünvanına lâyık bir cemiyetin elinde elmas bir kılıç gibi dinsizlerin başını dağıtabilecek bir güçte olan Nur Risaleleri, Allah’ı inkâr cereyanlarına karşı mücadelede hem İslâm-Hristiyan ittifakına vesile olacak,hem Hz. İsa’nın (as) namazda Mehdi’ye tâbi olur hadisinin tevilini ortaya koyacak, hem de Hazret-i Muhammed’in (asm) ümmetinden bir fert sıfatıyla gelip, dinsizlikle mücadele eden Hz. İsa’nın (as) riyaseti altında, Müslüman İsevileri cemaati Allah’ı inkâr fikrini öldürüp dağıtacaktır. Ve bu büyük hakikatler, önemli bir oranda gerçekleşti, elhamdülillah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap