İnsan Ve Toplum

DEMOKRATİK HÜR TOPLUMLARIN ZAAFLARI- 2

Maneviyata karşı körleşen ve kabalaşan ve dünyasının akıbetini ebediyen yokluk, hiçlik ve mahvolup gitmek telakki eden ve sahip olduğu her şeyden sonsuza kadar ayrılacağını zanneden ve bütün ızdırap ve elemleri ondan meydana gelen bir insanın mutlu olması mümkün olabilir mi? İşte bu hakikati Bediüzzaman şöyle anlatıyor: “Acaba ölüm ve idam intizarında (bekleyişinde) bulunan bir insan, sehpanın tezyin ve süslenmesinden bir lezzet alabilir mi?”

Evet, hayatının sonundaki eceli idam sehpası tahayyül eden bir insan için dünyanın zevki ve sefası, malı ve mülkü o sehpanın süsleri gibidir. Ebediyen idam ve yok olacağına inanan bir insan için, sehpanın süslü veya sade olması bir kıymet ve anlam ifade eder mi?

Bu itibarla, dünyaya kimin ve ne maksatla gönderdiğini bilemeyen ve hayatının anlamını kaybeden nice medeni görünen insanlar intihar ediyor ve biricik canlarına kıyıyorlar. Zira, her an bir adım daha idam sehpasına yaklaşan bir adamın çektiği acılar gibi, her an ölümünü düşünüp kahrolmaktansa, bir sefer ölüp kurtulmayı tercih ediyorlar. Gittiğim zengin ülkelerde görünen maddi refahın arkasındaki yüksek orandaki intihar olayları bu geçeği doğrulamaktadır. Macera olsun diye yapılan hırsızlık, gasp ve diğer olaylardaki ürkütücü tırmanış da ayrı bir göstergedir.

Kur’an’ın getirdiği İlâhi mesajdan habersiz ve diğer tahrif olmuş ve orijinalliğini kaybetmiş semavi dinlerde aradığını bulamayan bîçare insanlığı, içine düştüğü buhrandan kurtaracak yegâne merci, Allah katında tek din olan İslâm dinidir. Evrensel bir din hüviyetindeki İslâm dini, bütün insanlığın maneviyat ve ruh cephesinden yediği darbeleri tedavi edip düzeltecek bir kudrettedir.

“Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ef’alimizle izhar etsek, elbette sair dinlerin tâbileri cemaatlerle İslâmiyete girecekler ve Küre-i Arz’ın bazı kıt’aları ve devletleri bile fevc fevc İslâm’a dehalet edeceklerdir.”diyen Bediüzzaman’a kulak vererek, bu mesajın gerektirdiği aksiyoner hizmetleri ifa etmek, hepimize bir vicdan borcu olarak görünmektedir.

Evet, demokratik, hür ve medeni toplumların zaaflarını giderecek tek semavi kitap Kur’an’dır ve onun bu çağa seslenen mesajını en güzel bir şekilde yorumlayan Risale-i Nur tefsirleridir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap