İnsan Ve Toplum

BEŞİNCİ HALİFE MESELESİ- 2

(Dünden devam)

Ehl-i Beyt denilen nuranî zincirin bu asırda son halkasını teşkil eden ve kendi ifadesiyle hem Hasanî ve hem de Hüseynî olan, yani baba tarafından Hazret-i Hasan’a (r.a.), anne tarafından da Hazret-i Hüseyin’e (r.a.) dayanan, hem seyyid hem de şerif özelliği taşıyan Bediüzzaman Hazretleri de, kesinlikle dünya saltanatına itibar etmemiş ve devlet yönetimini hedefleyen hiç bir hareketin içinde olmamıştır.

Bediüzzaman Hazretlerinin mesleği, fertten cemiyete geçen bir ıslahat hareketini önceleyen bir iman hizmeti modeliyle, gönüllerin sultanı olma özelliğini kazanmış ve bu özelliğindendir ki, manevi saltanatı kıyamete kadar bâki kalacak ve devam edip gidecektir.

Bu gün İslâm dünyasında, Papalık gibi sembolik de olsa bir halifelik makamı kalmadı. Zira cumhuriyeti kuranlar, onu kendi maksatlarına en büyük bir engel gördüklerinden ilga ettiler. Ama olsun önemli değil. Çünkü, şekilden ve formaliteden ibaret bir hilâfet yerine, manevi ve hakiki bir hilâfet zaten devam ediyor.

Bahsi geçen bu çok önemli meseleyi Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah ediyor: “Hazret-i Hasan (r.a.) altı aylık kısacık hilâfetiyle beraber, Risale- i Nur’un, Cevşenü’l Kebirden ve Celcelûtiye’den aldığı bir kuvvet ve feyizle, vazife-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik- ı imaniye (iman hakikatlerini yayma) noktasında, Hazret-i Hasan’ın (r.a.) kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek, tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü, adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur’dur ve onun şahs-ı manevisi, Hazret-i Hasan’ın (r.a.) bir muavini, bir mütemmimi (tamamlayıcısı), bir manevi veledi hükmündedir.” (Emirdağ Lâhikası s. 71)

Evet, maddeten ve şeklen halifelik  kaldırılmış olsa da, manen ve hakikaten gerçek hilâfet, iman hakikatlerini neşretme cihetinde, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinde vazifesini devam ettiriyor, elhamdülillah. Bu hakikatin farkında olarak iman hizmetine sahip çıkmak da büyük bir mazhariyettir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap