İnsan Ve Toplum

YARGI BAĞIMSIZLIĞININ ÖNEMİ- 1

Yasama, yürütme ve yargı kurumlarının varlığı, bir devleti meydana getiren en önemli temel taşlardır. Onlar olmadan bir devleti teşkil etmek mümkün olmaz.

Bunlar içinde adalet kurumunun ayrı bir yeri vardır. Haklılara hakkını, haksız ve suçlu olanlara cezasını vermek vazifesiyle mükellef olan hâkimler, adaletin dağıtımında adalet etmezlerse zulüm görünür. Bu noktanın ehemmiyetinden dolayı “Adalet mülkün temelidir.” denilmiştir.

Devletin temelini teşkil eden adalet kavramında hak hükmetmez ve adaletsizlikler ön plana çıkarsa, o zaman devletin temeline en büyük dinamitler konulmuş demektir.

Kanun koyucu tarafından net bir şekilde tanımı yapılmamış ve ne anayasada ve ne de diğer ceza yasalarında suç olarak tespit edilmemiş bir kısım hayali suçlarla, insanların yargılanması akıl alacak bir şey değildir. Meselâ, bunların başında irtica kavramı gelmektedir. Böyle bir suç kavramı hiç bir yasada geçmemektedir. Eğer, bir takım lâstikli kanunlar ve zorlama tevillerle insanlar suçlanır ve mahkum edilirse, orada adalet kavramından bahsedilemez.

Aynı şeklide, devletin sevk ve idaresinde bir kısım idarecilerin haksız uygulamalarını eleştiren ve onları hukuk içinde kalmaya davet eden bazı yazarlar da, düşüncelerinden ve onları ifade etmekten dolayı sorgulanamaz. Zira, bir milletin içinde herkes tek tip düşünceye sahip değildir. Farklı inanışlar ve farklı düşünceler o milletin zenginliğidir. Herkesi aynı düşünceye zorlamak ve farklı fikirlerin üzerine devlet gücüyle gitmek, zorbalıktan başka bir anlam ifade etmez.

İslâm tarihine baktığımız zaman, özellikle Hazret-i Ömer’in (r.a.) halifeliği döneminde, İslâm dinini ve Kur’an-ı Kerim’i kabul etmedikleri halde, hâkimiyeti altındaki Hristiyan ve Yahudilere her hangi bir zorlama yapılmıyordu. Fatih Sultan Mehmet Han devrinde, farklı din ve fikirlere sahip olan azınlıklara saygı gösteriliyordu.

Bu iki örneğe bakarak denilebilir ki, din ve vicdan, fikir ve ifade hürriyeti prensibiyle, asâyiş ve huzuru bozmamak ve idareye kuvvet kullanarak dokunmamak şartıyla, her türlü farklı fikir ve muhalif düşüncelere izin verilir ve hiç bir şekilde suç sayılmaz. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap