Siyaset

TEOKRATİK DEVLET NEDİR?

Bir devleti dînî esaslar üzerine bina etmek ve yönetmek anlamına gelen teokrasi ve teokratik devlet anlayışı, Batılı toplumları ilgilendiren ve onların içinden çıkan bir yönetim biçimidir.

Üç yüz sene süren dahilî mezhep savaşları ve kilisenin devlet idaresine hâkimiyet kurma ve başkalarına hayat hakkı tanımama mücadelelerine maruz kalan Batılı devletler, teokratik devlet kurma heveslerine son vermiş ve din ile devlet işlerini birbirinden ayırarak, dinin siyasi mücadelelerde bir araç olarak kullanılmasını böylece engellemiştir.

Tahrif edilmiş ve aslı ortadan kaybolmuş İncil ve Hristiyanlık dinine ilave edilen uydurma hükümlere baş kaldıran Batılı devletler, inançlara ve insan fıtratına ters düşen mezhep savaşlarına ve dinin iktidar aracı olarak kullanılma emellerine son verme teşebbüsüyle en doğru bir kararı vermiş ve nihayet sosyal barışın teminine muvaffak olmuştur.

İslâm dininin ana kaynağı olan Kur’an-ı Kerim, Allah’ın koruması altında olduğundan, tahrif edilmemiş bir kutsal kitap olmakla birlikte, devlet yönetim biçimi olarak kesin hükümler ihtiva etmemektedir. Adaletle iş görmeyi, meşvereti hâkim kılmayı, kanun hâkimiyetini ve emanet olan devlet idaresini ehline vermeyi emretmektedir. Fakat, teknik bir mesele olan devlet yönetim şeklini insanların irade-i cüz’iyelerine havale etmektedir.

İslâm dininin ikinci kaynağı olan Hazret-i Peygamberin (asm) ve onun dört halifesinin tatbikatına bakıldığı zaman, bu gün uygulanan cumhurî sistemin büyük çapta benzeri olan ve adı konmamış bir dindar cumhuriyetin, İslâm dini adına uygulandığı görülür. Millet hâkimiyetine dayanan cumhurî sistem çerçevesinde Sahabelerin halifeyi seçtiği, yöneten kadronun doğrudan Sahabeler tarafından denetlendiği ve keyfî idareye fırsat verilmediği görülür.

Kaldı ki, İslâm dininin yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete dairdir. Yüzde biri siyasete taalluk eder. Bu yüzde birlik meselenin, doksan dokuzun önüne geçirilmesi ve iktidar mücadelesinde dinin araç olarak kullanılması, İslâm dini adına büyük bir hata ve yanlış olur.

Bahsi geçen hakikatlere binaen, İslâm dini nokta-i nazarından teokratik devlet anlayışı bizde yoktur ve olamaz. İslâm, bütün toplumu kucaklayan ve yaşanılması gerek bir dindir. Milletçe yüzde altmış yetmiş tam dindarlık oranına ulaşıldığı zaman, işler zaten kendiliğinden düzelir ve yüzde birlik meseleler de hayata geçer.

asyanur.info  samicebeci.net   (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap