Hayat

TAKLİT MERTEBESİNDEKİ ZAYIF İMANLAR

Bin seneden daha fazla bir zamandan beri milletçe İslâm dini ile tanışmanın şerefini taşıyoruz. Bundan dolayı Allah’a ne kadar şükretsek azdır.

Bu kadar uzun bir zamanda, geçmiş ecdadımız bazen dinlerine sımsıkı bağlı olmanın maddi ve manevi mutluluğunu yaşadı, bazen de ona yabanî durmanın acı bedellerini ödemek zorunda kaldı.

18. asırdan itibaren dünyada revaç bulan materyalist, maneviyatı inkâr eden ve bütün dinlere savaş açan dehşetli bir cereyan, fen ve felsefeden gelen bir sapkınlıkla Allah’ı ve âhireti inkâr etmeye kadar cüret etti. Komünist bir yaklaşımla aileyi de tahrip etmeyi esas alan bu deccalist zihniyet, topyekûn dünyayı etkilerken, İslâm dünyası da bundan nasibini aldı. Bilhassa âlem-i İslâm’ın ileri karakolu hükmündeki Türkiye, bundan daha çok etkilendi. Batılılaşmak adına toplumu dinden soyutlamayı amaçlayan politikalar yüzünden milletin manevi bataryaları boşaltıldı. Geleneksel ve taklit mertebesindeki zayıflamış imanlar, fertlerin âleminde iyice fersizleşti, cılızlaştı ve hatta bazı şahısların kalbinde söndü.

20. asrın başında bir İngiliz sömürge bakanının “Bu Kur’an Müslümanların elinde kaldıkça, biz onlara hakiki hâkim olamayız. Ya bu kitabı ortadan kaldırmalıyız yahut Müslümanları bu kitaptan soğutmalıyız.”şeklinedeki şeytanî planı, dahildeki gönüllü takipçileri tarafından bilfiil uygulandı.

Bu gün itibariyle, bir araştırmaya göre beş vakit düzenli namaz kılanların oranı yüzde sekiz, Cuma namazı kılanların oranı yüzde yetmiş sekiz, Bayram namazı kılanların oranı yüzde seksen beş, geri kalanların ise hiç cami ve cemaatle alâkası yoksa ve kumarhaneleri, meyhaneleri ve sair batakhaneleri büyük bir ekseriyet dolduruyorsa; bu, şuurluca uygulanan menhus bir planın acı sonuçlarıdır. “Bize ne oluyor?”diye programlar yapanların hiç şaşırmaya hakları yok. Toplumu ve bilhassa gençleri ahlâksızlığın her türlüsüne teşvik edenler rüzgâr ekti, elbette fırtına biçecekler. Tabii ki, bunun bedelini hem dünyada hem de âhirette dehşetli bir şekilde ödeyeceklerdir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap