Hazret-i Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre: “Cenab-ı Hak, cenneti yarattığı zaman, Hazret-i Cebrail’e (as) cenneti gösterdi. Cennetin güzellikleri karşısında ‘Ey Rabbim! Senin izzetine yemin ederim ki,…

Ezelden ebede kadar bütün zamanları ve mekânları kuşatan ilmiyle, kâinatı nasıl olmasını istediyse öyle plânlayan ve programlayan Cenab-ı Hak, ızdırarî kader denilen ilminin bir nev’iyle, âlemi bir nizam altına almıştır.…

İslâm dinini gerek hal diliyle gerekse kal diliyle tebliğ etmek, her Müslüman için bir vazifedir.Ancak Cenab-ı Hak kullarını hür iradesiyle tercih yapmakta serbest bıraktığı için, elbette insanları zorlamak gibi bir…

Vücut, vahdet, kıdem, beka, yarattıklarına benzememe ve varlığı kendiliğinden devam eden gibi zâti sıfatlara sahip olan Cenab- Hak; sübuti sıfatlar denilen hayat, ilim, irade, kudret, görmek, işitmek, ve konuşmak gibi…